Wetgeving
U bent hier: Home / Wetgeving / DocLegis / Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad van 4 december 2008 tot vaststelling van de opdracht en samenstelling van de Commissie voor boekhoudkundige normen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
U bent hier: Home / Wetgeving / DocLegis / Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad van 4 december 2008 tot vaststelling van de opdracht en samenstelling van de Commissie voor boekhoudkundige normen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad van 4 december 2008 tot vaststelling van de opdracht en samenstelling van de Commissie voor boekhoudkundige normen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

beschrijving
Dit besluit stelt de opdracht en de samenstelling vast van de Commissie voor boekhoudkundige normen van de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit besluit werd gewijzigd op 13 juni 2013.
Hoofdtekst

4 DECEMBER 2008. — Besluit van het Verenigd College van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-
Hoofdstad tot vaststelling van de opdracht en samenstelling van de
Commissie voor boekhoudkundige normen van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest

Het Verenigd College,
Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de
Brusselse instellingen, inzonderheid het artikel 74;
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn, zoals gewijzigd door de ordonnantie
van 3 juni 2003 betreffende het administratief toezicht en de
financiële, budgettaire en boekhoudkundige voorschriften, inzonderheid
het artikel 87;
Gelet op het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, van 22 november 2001, tot vaststelling van de opdracht en samenstelling van de Commissie voor boekhoudkundige normen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op advies 45.159/1 van de Raad van State, gegeven op
25 september 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van
de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op voordracht van de Leden van het Verenigd College bevoegd voor
het beleid inzake Bijstand aan Personen,
Besluit :
Artikel 1. Er wordt een Commissie voor boekhoudkundige normen
van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn opgericht, hierna
« de Commissie » genoemd.
HOOFDSTUK I. — Opdracht
Art. 2. De Commissie heeft een adviserende functie en heeft tot
taak :
1. Het Verenigd College van advies te dienen, op haar verzoek of op
eigen initiatief, op het gebied van de boekhouding van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest;
2. De boekhoudkundige doctrine te ontwikkelen en via adviezen of
aanbevelingen de principes te bepalen van een regelmatige boekhouding.
HOOFDSTUK II. — Samenstelling
Art. 3. De Commissie bestaat uit veertien leden. Ze worden aangewezen
door het Verenigd College volgens de hieronder vermelde
modaliteiten :
1. Twee leden worden aangewezen op voorstel van de Vereniging
van Secretarissen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
2. Twee leden worden aangewezen op voorstel van de Sectie
O.C.M.W.-ontvangers van de Federatie van de Gemeenteontvangers en
van de Ontvangers van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
3. Twee leden worden aangewezen onder de ambtenaren van de
Directie Toezicht op de O.C.M.W.’s van het Bestuur Plaatselijke
Besturen van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
op voorstel van de Directeur;
4. Een lid wordt aangewezen op voorstel van de Leidend ambtenaar
van de administratie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
5. Een lid wordt aangewezen op voorstel van de Commissie voor
boekhoudkundige normen van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest;
6. Twee leden worden afgevaardigd door de Leden van het Verenigd
College bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan Personen;
7. Vier leden worden aangewezen als experten, op grond van hun
bijzondere deskundigheid inzake boekhouding, begrotingen en jaarrekeningen,
waarvan één op een lijst voorgelegd door de Sectie
O.C.M.W.-ontvangers van de Federatie van de Gemeenteontvangers en
van de Ontvangers van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en één door de
Vereniging van de Secretarissen van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Art. 4. De lijsten van voorgestelde leden omvatten telkens een
plaatsvervanger per voorgestelde persoon.
Art. 5. De leden worden aangewezen voor een hernieuwbare periode
van zes jaar.
In het geval dat een lid wordt vervangen in de loop van het mandaat,
voltooit het nieuwe lid het mandaat van degene die hij vervangen heeft.
Art. 6. De voorzitter evenals de ondervoorzitter van de Commissie
worden aangewezen door het Verenigd College onder de leden van de
Commissie, op voorstel van de Leden van het Verenigd College
bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan Personen.
Ze worden aangewezen in die hoedanigheid voor een hernieuwbare
periode van zes jaar.
De voorzitter leidt de vergaderingen van de Commissie en bereidt ze
voor. Hij ziet toe op de redactie van de notulen en zorgt voor de
uitvoering van de beslissingen van de Commissie.
De ondervoorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.
De voorzitter en de ondervoorzitter behoren tot een verschillende
taalrol.

HOOFDSTUK III. — Werking
Art. 7. De beraadslagingen van de Commissie zijn slechts geldig
indien ten minste zeven leden aanwezig zijn.
De Commissie beslist bij eenvoudige meerderheid van stemmen.
De aanbevelingen en adviezen van de Commissie moeten gemotiveerd
worden.
Art. 8. De Commissie vergadert bij oproeping van de voorzitter.
De oproepingsbrief vermeldt de dagorde. Elk lid mag vragen om
een vergadering te beleggen en om punten op de dagorde te laten
inschrijven.
Het secretariaat van de Commissie wordt waargenomen door één
van de twee leden aangewezen onder de ambtenaren van de Directie
Toezicht op de O.C.M.W.’s van het Bestuur Plaatselijke Besturen van
het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Art. 9. De Commissie mag in haar schoot werk- en studiegroepen
oprichten. Ze mag de hulp van experten en het advies van derden
vragen.
Art. 10. De leden van de Commissie mogen geen ruchtbaarheid
geven aan feiten waar ze uit hoofde van hun functie kennis van zouden
hebben.
Art. 11. Het presentiegeld van de voorzitter, de ondervoorzitter en
van de leden van de Commissie alsook van de leden van de
werkgroepen en deskundigen wordt als volgt vastgesteld :
voorzitter en ondervoorzitter : 75,00 EUR;
leden en experten : 50,00 EUR.
Deze bedragen zijn geïndexeerd op basis van de index der consumptieprijzen.
HOOFDSTUK IV. — Overgangs- en slotbepalingen
Art. 12. Het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad van 22 november
2001 tot vaststelling van de opdracht en samenstelling van de
Commissie voor boekhoudkundige normen van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
wordt opgeheven.
Art. 13. De Leden van het Verenigd College bevoegd voor het beleid
inzake Bijstand aan Personen zijn belast met de uitvoering van dit
besluit.
Brussel, 4 december 2008.
Voor het Verenigd College :
De Leden van het Verenigd College,
bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan Personen,
P. SMET

 

Documenttype
Besluit GGC
Nummer of ID
2008031640
Datum
4/12/2008
Datum van publicatie in het Staatsblad indien gekend
16/12/2008
Instelling(en)
OCMW,
Thema('s)
Financiën,
Gemeente (indien van toepassing)
Bestand
Het bestand downloaden