Wetgeving
U bent hier: Home / Wetgeving / DocLegis / Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad van 13 juni 2013 tot vaststelling van de opdracht en samenstelling van de Commissie voor boekhoudkundige normen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
U bent hier: Home / Wetgeving / DocLegis / Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad van 13 juni 2013 tot vaststelling van de opdracht en samenstelling van de Commissie voor boekhoudkundige normen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad van 13 juni 2013 tot vaststelling van de opdracht en samenstelling van de Commissie voor boekhoudkundige normen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

beschrijving
Dit besluit wijzigt het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad van 4 december 2008 betreffende de samenstelling van de leden van de Commissie voor boekhoudkundige normen van de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De Commissie bestaat voortaan nog maar uit 13 leden, in plaats van de 14 leden voordien. Er wordt geen lid meer aangewezen op voorstel van de Leidend ambtenaar van de administratie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Hoofdtekst

 

13 JUNI 2013. — Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad tot vaststelling van de opdracht en samenstelling van de Commissie voor boekhoudkundige normen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het Verenigd College, Gelet op de Bijzondere Wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse instellingen, inzonderheid het artikel 74;

Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals gewijzigd door de ordonnantie van 3 juni 2003 betreffende het administratief toezicht en de financiële, budgettaire en boekhoudkundige voorschriften, inzonderheid het artikel 87;

Gelet op het Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad van 4 december 2008 tot vaststelling van de opdracht en samenstelling van de Commissie voor boekhoudkundige normen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Gelet op advies 53.221/1 van de Raad van State, gegeven op 22 mei 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voordracht van de Leden van het Verenigd College bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan Personen;

Besluit :

Artikel 1. In artikel 3 van het Besluit tot vaststelling van de opdracht en samenstelling van de Commissie voor boekhoudkundige normen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 4 december 2008 worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in de eerste zin wordt het woord « veertien » vervangen door het woord « dertien ».

2° punt 4 wordt opgeheven.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3. De Leden van het Verenigd College bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 13 juni 2013.

Voor het Verenigd College : Lid van het Verenigd College bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen,

Mevr. B. GROUWELS

Documenttype
Besluit GGC
Nummer of ID
274956
Datum
13/6/2013
Datum van publicatie in het Staatsblad indien gekend
3/7/2013
Instelling(en)
OCMW,
Thema('s)
Financiën,
Gemeente (indien van toepassing)
Bestand
Het bestand downloaden