U bent hier: Home / Werking van de organen van het OCMW in de context van de hoogdringendheid (update)

Werking van de organen van het OCMW in de context van de hoogdringendheid (update)

Enkele wijzigingen werden aangebracht aan de informatie van 27 maart 2020 en enkele bepalingen werden verduidelijkt.

De volgende maatregelen zullen hoofdzakelijk van kracht zijn gedurende een periode van 60 dagen te rekenen vanaf 16 maart:

  • wanneer de hoogdringendheid gemotiveerd is in het licht van de gezondheidscrisis oefent het Vast Bureau de bevoegdheden uit van de Raad voor maatschappelijk welzijn, met uitzondering van deze bedoeld in artikel 110, § 1, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Deze beslissingen zijn onderworpen aan het administratief toezicht. Vervolgens worden de beslissingen binnen de 7 dagen verstuurd aan de leden van de Raad;
  • het Vast Bureau kan de bevoegdheden die door de Raad aan het Bijzonder comité voor de sociale dienst zijn gedelegeerd, uitoefenen voor zover deze zich in de onmogelijkheid bevindt om op fysieke wijze te vergaderen. Het begrip “onmogelijkheid om fysiek te vergaderen” wordt gedefinieerd;
  • voor zover dit noodzakelijk is ten gevolge van de gezondheidscrisis kan het Vast Bureau personeel buiten het kader en buiten de begrotingsgrenzen aanwerven op basis van een contract voor bepaalde duur van maximaal zes maanden;
  • wanneer ze zich in de onmogelijkheid bevinden om op fysieke wijze te vergaderen, kunnen de Raad voor maatschappelijk welzijn en het Vast Bureau virtueel vergaderen, via videoconferentie of via uitwisseling van e-mails. De formaliteiten zijn bedoeld om de authenticiteit van de uitwisseling te waarborgen. Bovendien blijft bij een virtuele vergadering de verplichting tot geheime stemming bestaan wanneer het gaat om individuele aangelegenheden; er worden evenwel bijzondere bepalingen vastgesteld. Tijdens een virtuele vergadering is de regel van vergaderen achter gesloten deuren echter niet meer van toepassing en wordt  deze "vervangen" door een verplichting voor de leden van de organen om ervoor te zorgen dat niemand kennis kan nemen van de inhoud van de beraadslagingen. Alle beslissingen die genomen zijn op virtuele wijze zijn onderworpen aan het administratief toezicht;
  • de verplichting om een driemaandelijkse vergadering van het overlegcomité tussen de gemeente en het OCMW te houden, wordt geschorst. De verplichting om een vergadering van dit comité bij te wonen in bepaalde specifieke gevallen voorzien door de organieke wet blijft evenwel bestaan;
  • het Vast Bureau kan onder zeer strikte voorwaarden uitgaven doen buiten de kredieten die zijn opgenomen in de begroting, op voorwaarde dat de uitgaven gerechtvaardigd zijn in het licht van de gezondheidscrisis en dat de minste vertraging een gevaar voor personen zou opleveren.

Het besluit van het  Verenigd College is beschikbaar via deze link.

gearchiveerd onder: