U bent hier: Home / Thema / Verkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen

De organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen

De bijzondere wet van 13 juli 2001 tot hervorming der instellingen heeft de bevoegdheid inzake organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen van de federale overheid overgedragen aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Om de zes jaar organiseert Brussel Plaatselijke Besturen gemeenteraadsverkiezingen, in nauwe samenwerking met de gemeenten.

Elektronisch stemmen is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – in tegenstelling tot de andere Gewesten – veralgemeend tot alle gemeenten van het gewest.

 

De laatste gemeenteraadsverkiezingen vonden plaats op zondag 14 oktober 2018.

Volgende wetteksten zijn van toepassing:

1° het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek (afgekort: BGKWB), vastgesteld bij ordonnantie van 16 februari 2006 tot wijziging van de gemeentekieswet, gewijzigd bij de ordonnanties van 13 juli 2006, 20 juli 2006, 20 oktober 2006, 16 december 2011 , 15 maart 2012, 12 juli 2012, 3 april 2014 , 27 oktober 2016, 15 december 2017, 3 mei 2018 en 12 juli 2018;

2° het (federaal) Kieswetboek, waarvan sommige bepalingen door het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek toepasselijk zijn gemaakt (afgekort: KWB);

3° de ordonnantie van 12 juli 2012 houdende de organisatie van de elektronische stemming voor de gemeenteraadsverkiezingen (afgekort: ordonnantie elektronische stemming), gewijzigd bij de ordonnanties van 20 juli 2016 en 15 december 2017;

4° de wet van 7 juli 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de provincieraden en de gemeenteraden, de districtsraden en voor de rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij de wetten van 12 juli 1994, van 17 november 1994, van 19 maart 1999, van 12 augustus 2000 en van 5 augustus 2006 en bij het koninklijk besluit van 13 juli 2001.

In uitvoering van het BGKWB en de ordonnantie elektronische stemming werden een aantal aanvullende regels opgenomen in uitvoeringsbesluiten.

Alle relevante regelgeving, omzendbrieven en formulieren zijn terug Hier te vinden (de verkiezingswebsite). De resultaten van de verkiezingen van 2018 zijn zijn hier te vinden.

De volgende gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op zondag 13 oktober 2024.

 

Voor alle informatie over de gemeenteraadsverkiezingen van 2006, 2012 en 2018 in de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest kunt u de websites raadplegen die specifiek voor die verkiezingen werden gecreëerd:
- Eerdere gemeenteraadsverkiezingen (website van FOD Binnenlandse Zaken)


Wat de andere verkiezingen betreft (Europese, federale, gewestelijke), blijft de federale Staat bevoegd voor de organisatie ervan.
 

Het Rechtscollege van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Rechtscollege bestaat uit negen leden die werden benoemd door het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Het is belast met het valideren van de gemeenteraadsverkiezingen en het beslechten van juridische geschillen over deze verkiezingen.

Meer weten over haar werking en opdrachten