U bent hier: Home / Thema / Regionale steun

Regionale steun

Brussel staat voor belangrijke evoluties zoals alleen grote metropolen kennen.
De snelle toename van het aantal inwoners, in combinatie met belangrijke sociale problemen zoals werkloosheid of voortijdig schoolverlaten, weegt zwaar op de gemeenten: zij moeten inspanningen leveren inzake veiligheid in de stad, meer plaatsen in de kinderdagverblijven en in de scholen. De toename van het aantal steuntrekkers waar de OCMW's voor instaan, leidt automatisch tot een verhoging van de gemeentelijke dotatie voor de OCMW's.
Daarom versterkt het Gewest elk jaar de financiële tools waarover de gemeenten kunnen beschikken om deze uitdagingen aan te pakken en tegelijk hun begrotingssituatie te verbeteren.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een belangrijke partner voor de lokale besturen; het levert een financiële steun van bijna 550 miljoen euro (via Brussel Plaatselijke Besturen).

 
Algemene financiering door het Gewest en herfinanciering van de gemeenten

De Gemeenten ontvangen een algemene dotatie en kunnen in geval van financiële moeilijkheden ook hulp krijgen van het Gewest (via het Herfinancieringsfonds).
 

Erkenning en vergoeding van natuurrampen

Sinds 1 januari 2015 is het Brussels Gewest volledig bevoegd om schade te vergoeden die veroorzaakt wordt door de rampen die op zijn grondgebied plaatsvinden.
 

Financiering & subsidiëring van Gemeentelijke sportinfrastructuren

 Sinds de laatste staatshervorming is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd om rechtstreeks tegemoet te komen in de financiering en subsidiëring van gemeentelijke sportinfrastructuren.
 

Geweststeun bij lokale investeringen van openbaar nut

Daarnaast verleent het Gewest financiële steun aan gemeenten die investeringen van openbaar nut willen realiseren met werken als:

•    verkeerswegen
•    riolering
•    gebouwen
•    groene ruimten
•    verlichting
•    begraafplaatsen
•    sportinfrastructuur
•    enz.

Het Gewest voorziet in een driejaarlijkse enveloppe van 25 miljoen euro.
 

Facultatieve subsidies voor specifieke initiatieven

 

Deze facultatieve subsidies worden beheerd door de directie Gesubsidieerde Initiatieven, die als taak heeft de gewestelijke beleidsmaatregelen kracht bij te zetten door facultatieve subsidies toe te kennen aan de steden, gemeenten en OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het beleid inzake gelijke kansen en diversiteit bij de plaatselijke besturen te coördineren.

De facultatieve subsidies omvatten subsidies met betrekking tot de tewerkstelling (verplaatsingskosten, statutariseringspremies, tweetaligheidspremies, steun voor de loonsverhogingen van het plaatselijke personeel, subsidies voor de beroepsinschakeling van jongeren afkomstig uit het deeltijds onderwijs, ...), subsidies voor steun aan kansarme doelgroepen (personeelskosten in verband met migranten, daklozen, zogenoemde "Roma" en reizigers, pedagogische workshops, enz.), subsidies in verband met gelijke kansen en diversiteit (subsidie voor de indienstneming van werkzoekenden uit wijken waar de werkloosheidsgraad hoger is dan het gewestelijke gemiddelde, uitvoering van projecten inzake gelijke kansen) en tot slot subsidies aan de vzw's (Brulocalis - de Vereniging van de Stad en Gemeenten van het Gewest, de Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur, de Moslimexecutieve van België, enz.).