U bent hier: Home / Thema / Regionale steun / Specifieke subsidies aan de gemeenten / Subsidies voor de plaatselijke ambtenarij

Subsidies voor de plaatselijke ambtenarij

Loonsverhoging

Er worden drie verschillende subsidies toegekend aan de gemeenten om gedeeltelijk de loonsverhoging te financieren voor de personeelsleden van de plaatselijke besturen (gemeenten, Berg van Barmhartigheid, OCMW’s, de verenigingen gevormd overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XII van de organieke wet d.d. 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor maatschappelijk welzijn, waarvan de raad van bestuur uit OCMW’s’ bestaat, en de openbare ziekenhuizen), in toepassing van de sectorale akkoorden die werden afgesloten in het comité C van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

  • gedeeltelijke financiering van de loonsverhoging voor het hele personeel (sinds 2005) ;
  • gedeeltelijke financiering van de loonsverhoging voor de niveaus D en E (1% vanaf 1 maart 2007 en 1% vanaf 1 januari 2008, ofwel een totaal van 2%) ;
  • gedeeltelijke financiering van de loonsverhoging voor de niveaus C (sinds 2009).

 

Premie voor de statutarisering

 

De betrokkenen: de gemeenten, de OCMW’s en de “Hoofdstuk XII-verenigingen”

Ten gevolge van het sectoraal akkoord dat in Comité C werd afgesloten, heeft de regering zijn wil uitgedrukt om in de plaatselijke besturen de statutarisering te stimuleren van het gemeentelijke personeel, van de personeelsleden van de OCMW’s en van de  verenigingen gevormd overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XII van de organieke wet d.d. 8 juli 1976.

In de praktijk voorziet de subsidie in de toekenning van een forfaitair bedrag van 2.000€/3.000€  voor elke bijkomende benoeming ten opzichte van het totale aantal geregistreerde statutaire personeelsleden op 1 januari (met ander woorden voor elk nieuw statutair personeelslid, ongeacht zijn niveau, dat tussen 1 januari en 31 december werd benoemd).


Diversiteitspremie

De betrokkenen: de gemeenten, de intercommunales, de Brusselse gemeentelijke vzw’s.

De subsidie wordt toegekend aan plaatselijke besturen die in de loop van een kalenderjaar voor contractuele betrekkingen minstens 10% werkzoekenden in dienst zullen genomen hebben die afkomstig zijn uit wijken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar het werkloosheidscijfer van de bevolking gelijk is aan of hoger ligt dan het gewestelijke gemiddelde.

Laatste wijziging: 21-12-2018 11:11