U bent hier: Home / Thema / Regionale steun / Specifieke subsidies aan de gemeenten

Facultatieve subsidies voor specifieke initiatieven

De directie Gesubsidieerde Initiatieven heeft de taak specifieke gewestelijke beleidsmaatregelen kracht bij te zetten door facultatieve subsidies toe te kennen aan de steden, gemeenten en OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Daarnaast coördineert de directie Gesubsidieerde Initiatieven ook het beleid inzake gelijke kansen en diversiteit bij de plaatselijke besturen. De directie kent subsidies rond gelijke kansen en diversiteit toe, ze begeleidt de plaatselijke besturen en organiseert acties op het terrein.   

Meer specifiek wat de toekenning van facultatieve subsidies betreft, onderscheiden we volgende krachtlijnen:

 • De subsidies met betrekking tot de tewerkstelling;
 • De subsidies ter ondersteuning van kansarme doelgroepen;
 • De subsidies in verband met gelijke kansen en diversiteit;
 • De subsidies aan de vzw's.
De subsidies met betrekking tot de tewerkstelling:
 • Subsidie betreffende de verplaatsingskosten van het personeel van de plaatselijke besturen:

Teneinde de actieve mobiliteit te ondersteunen, geeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steun aan de gemeenten en de OCMW's door de MIVB-abonnementen volledig en de MTB-abonnementen gedeeltelijk terug te betalen. Het Gewest komt ook tegemoet in de verplaatsingskosten door fiets- en stapvergoedingen toe te kennen.

 • Subsidie betreffende de statutarisering van het personeel van de plaatselijke besturen:

De betrokkenen: de gemeenten, de OCMW’s en de “Hoofdstuk XII-verenigingen”

Ten gevolge van het sectoraal akkoord dat in Comité C werd afgesloten, heeft de regering zijn wil uitgedrukt om in de plaatselijke besturen de statutarisering te stimuleren van het gemeentelijke personeel, van de personeelsleden van de OCMW’s en van de  verenigingen gevormd overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XII van de organieke wet d.d. 8 juli 1976.

In de praktijk voorziet de subsidie in de toekenning van een forfaitair bedrag van 4.000€/6.000€ (geco’s werknemers)  voor elke bijkomende benoeming ten opzichte van het totale aantal geregistreerde statutaire personeelsleden op 1 januari (met ander woorden voor elk nieuw statutair personeelslid, ongeacht zijn niveau, dat tussen 1 januari en 31 december werd benoemd).

 • Tweetaligheidspremie:

In het kader van de toepassing van artikel 10 van de wet van 19 juli 2012 houdende wijziging van de wet van 10 augustus 2001 tot oprichting van een Fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel en tot wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, en van de organieke wet van 27 december 1990 tot oprichting van begrotingsfondsen wordt er 25 miljoen euro, geïndexeerd, ingehouden op de opbrengst van de personenbelasting en toegewezen aan het begrotingsfonds opgericht voor de financiering van de taalpremies.

Deze 25 miljoen euro zullen jaarlijks verdeeld worden over de begunstigde diensten en instellingen die, vóór 1 maart van het lopende jaar, een overzicht bezorgen van hun personeelsleden die een taalpremie hebben gekregen in het voorgaande jaar, alsook het bedrag dat ze hen daartoe hebben betaald.

Brussel Plaatselijke Besturen biedt ondersteuning om de gegevens te registreren waardoor aan de plaatselijke besturen de kosten kunnen worden terugbetaald van de taalpremies die ze hebben betaald aan hun personeelsleden met een taalcertificaat uitgereikt door SELOR, voor elk begrotingsjaar. De lijsten met rechthebbenden worden vervolgens bezorgd aan de FOD Binnenlandse Zaken via het kabinet van de minister-president.

 • Subsidie voor de loonsverhoging van het personeel van de plaatselijke besturen:

Er worden drie verschillende subsidies toegekend aan de gemeenten om gedeeltelijk de loonsverhoging te financieren voor de personeelsleden van de plaatselijke besturen (gemeenten, Berg van Barmhartigheid, OCMW’s, de verenigingen gevormd overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XII van de organieke wet d.d. 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor maatschappelijk welzijn, waarvan de raad van bestuur uit OCMW’s’ bestaat, en de openbare ziekenhuizen), in toepassing van de sectorale akkoorden die werden afgesloten in het comité C van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

 • gedeeltelijke financiering van de loonsverhoging voor het hele personeel (sinds 2005) ;
 • gedeeltelijke financiering van de loonsverhoging voor de niveaus D en E (1% vanaf 1 maart 2007 en 1% vanaf 1 januari 2008, ofwel een totaal van 2%) ;
 • gedeeltelijke financiering van de loonsverhoging voor de niveaus C (sinds 2009).
 • Subsidie betreffende de beroepsinschakeling van jongeren afkomstig uit het deeltijds onderwijs:

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest helpt laaggeschoolde jongeren om een job te vinden. Het financiert de samenwerkingsovereenkomsten die de Brusselse gemeenten en de centra voor deeltijds onderwijs (CEFA, CDO, SFPME en Syntra) sluiten om jongeren te integreren op de arbeidsmarkt en om hen de mogelijkheid te bieden een eerste beroepservaring op te doen in een werkomgeving en meer in het bijzonder bij de overheid. Deze stagiairs, in dienst genomen via een startbaanovereenkomst type II, werken 3 dagen per week bij de gemeentediensten en volgen 2 dagen per week lessen verstrekt door CEFA's, CDO's, SFPME en Syntra.

De subsidies ter ondersteuning van kansarme doelgroepen
 • Subsidie “pedagogische workshop”

Het Gewest subsidieert de gemeenten die via hun OCMW deelnemen aan vernieuwende projecten met pedagogische workshops die op een persoonlijke leest geschoeid zijn. Deze originele begeleidingsmethode is een samenwerkingsverband met het onderwijs van sociale promotie. Deze methode bereidt de OCMW-doelgroep voor op het hervatten van de studies of het volgen van een kwalificerende beroepsopleiding.

De subsidies in verband met gelijke kansen en diversiteit 
 • subsidie voor de indienstneming van werkzoekenden afkomstig uit wijken waar de werkloosheidsgraad hoger is dan het gewestelijke gemiddelde:

De betrokkenen: de gemeenten, de intercommunales, de Brusselse gemeentelijke vzw’s.

De subsidie wordt toegekend aan plaatselijke besturen die in de loop van een kalenderjaar voor contractuele betrekkingen minstens 10% werkzoekenden in dienst zullen genomen hebben die afkomstig zijn uit wijken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar het werkloosheidscijfer van de bevolking gelijk is aan of hoger ligt dan het gewestelijke gemiddelde.

 • subsidie voor de uitvoering van projecten inzake gelijke kansen:

Brussel Plaatselijke Besturen schrijft elk jaar een projectoproep uit voor de gemeenten inzake gelijke kansen (budget van bijna 130.000 euro), voor gemeenten die initiatieven willen ontplooien inzake:

 • gelijkheid tussen vrouwen en mannen,
 • de bestrijding van geweld tegen vrouwen
 • de bestrijding van discriminatie tegen LGBTQI+-personen
 • de inclusie van personen met een handicap
 • de bestrijding van racisme en xenofobie
 • de bevordering van non-discriminatie en diversiteit bij het gemeentepersoneel
De subsidies aan de vzw's:
 • Brulocalis:

Naast de financiering van de organisatie van de Europese week van de Europese Week van de Lokale Democratie ontvangt  Brulocalis (de Vereniging van de Stad en de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) ook financiële ondersteuning van het Gewest voor de uitvoering van de volgende drie activiteiten:

 • de verwezenlijking, publicatie en verspreiding van de magazines Trait d’Union - Bruxelles en Nieuwsbrief - Brussels;
 • de update van een gegevensbank over de subsidies die Brusselse plaatselijke besturen kunnen krijgen;
 • de coördinatie van een werkgroep (de WG Europa) om de gemeenten te helpen subsidies te krijgen van de Europese Unie.

 

 • Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur (GSOB):

De Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur richt opleidingscycli en seminaries in voor het personeel van de lokale en gewestelijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Dankzij de gewestelijke steun die de School sinds 1994 krijgt, kon een volwaardig opleidingscentrum uitgebouwd worden dat inspeelt op de behoeften aan opleidingen bij de klanten-besturen – waarmee zij permanente contacten onderhoudt – en dat deze kan beantwoorden in zeer uiteenlopende sectoren zoals regelgeving (administratief recht, regelgeving inzake overheidsopdrachten, gemeentelijk recht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, stedenbouw, arbeidswetgeving,...), openbare financiën, taalcursussen, management en het efficiënt organiseren van de dienst.

 • Subsidie aan de vzw Executief van de Moslims van België:

Het Gewest kent een jaarlijkse subsidie toe aan het Executief van de Moslims van België voor de financiering van:

 • Twee voltijdse equivalenten, belast met het beheer van dossiers die verband houden met de islam (bevordering van een inclusieve maatschappij, erkenning van moskeeën, organisatie van het Offerfeest, enz.)
 • Een voltijds equivalent belast met de boekhouding van de vzw