U bent hier: Home / Thema / Regionale steun / Algemene rampen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Algemene rampen in het Brussels Hoofdstedelijk GewestMateriële schade die door algemene rampen aan roerende of onroerende materiële goederen toegebracht wordt op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan aanleiding geven tot een hersteltegemoetkoming.

 

Neem altijd eerst contact op met uw verzekeraar als u schade hebt geleden door een natuurverschijnsel.

 

Erkenning van een ramp - Procedure voor de gemeenten


Het is aan de burgemeester van een gemeente die getroffen is door een uitzonderlijk natuurverschijnsel om een aanvraag tot erkenning als algemene ramp te formuleren. Op basis van het ingediende dossier kan de regering vervolgens het natuurverschijnsel als een algemene ramp erkennen (met bekendmaking in het Belgisch Staatsblad).

De erkenningscriteria voor een algemene ramp worden gerangschikt per type voorkomend natuurverschijnsel: overstroming, storm of windstoten, wervelstorm, hagelbuien, aardbeving, aardverschuiving of sneeuwduinen. 

De omvang van de verschijnselen, bepaald op basis van metingen die worden verricht of geldig verklaard door erkende instellingen als het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI), Leefmilieu Brussel of de Koninklijke Sterrenwacht van België, bepaalt het statuut van een ramp.

De overvloedige regenval van 4 juni 2021 op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt beschouwd als een algemene ramp die de toepassing van artikel 3 van de ordonnantie van 25 april 2019 betreffende het herstel van sommige schade veroorzaakt door algemene rampen rechtvaardigt. 

Raadpleeg het besluit van de Regering van 22 juli 2021. En vind nuttige informatie in dit vademecum.  


Tegemoetkoming voor herstel - Procedure voor de getroffen personen


Zodra het natuurverschijnsel erkend is als ramp kunnen de slachtoffers een vergoedingsaanvraag indienen.

Wie kan een tegemoetkoming voor herstel aanvragen 

  • Elke natuurlijke of rechtspersoon die ofwel eigenaar is ofwel houder van een recht van erfpacht of een opstalrecht.

  • De plaatselijke besturen.

Voor welke goedere 

  • Bebouwde onroerende goederen, verplaatsbare lokalen met woonfunctie, roerende goederen voor dagelijks of huiselijk gebruik.

  • Overige materiële roerende goederen, met uitsluiting van de effecten van financiële beleggingsproducten en speciën.

  • De goederen van het openbaar domein van plaatselijke besturen.

Door de band genomen komt geen enkel goed dat door verzekeringen kan worden gedekt in aanmerking voor een hersteltegemoetkoming voor door algemene rampen veroorzaakte schade, tenzij deze goederen toebehoren aan leefloners of personen die gelijkwaardige financiële hulp ontvangen.

Schade toegebracht aan landbouwgoederen valt buiten deze maatregelen.

Hoe een aanvraag indienen? 

De aanvraag moet worden ingediend via een specifiek formulier, met alle verantwoordingsstukken, en dit voor het verstrijken van de derde maand na de maand waarin de regeringsbeslissing tot erkenning van de algemene ramp in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Slachtoffers kunnen steun krijgen die overeenstemt met 60% van het geraamde nettobedrag van de schade, met een maximum van 149.850 euro. Voor elke aanvraag wordt in een inhouding van 250 euro voorzien.

Voor goederen van het openbaar domein wordt in steun voorzien ten belope van 60%, met een maximum van 600.000 euro, alsook een inhouding van 12.000 euro.

 

Contact


Alle correspondentie met betrekking tot de vergoeding van schade veroorzaakt door natuurrampen op het grondgebied van het arrondissement Brussel-Hoofdstad  moet worden verstuurd naar het volgende adres:

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Plaatselijke Besturen - Directie Investeringen
Sint-Lazarusplein 2
1035 Brussel

Met de vermelding "rampenschade".

Voor alle inlichtingen kunt u een e-mail sturen naar rampen@gob.brussels

 

Wettelijke basis

Ordonnantie betreffende het herstel van sommige schade veroorzaakt door algemene rampen (6 mei 2019)

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie betreffende het herstel van sommige schade veroorzaakt door algemene rampen (10 oktober 2019)