U bent hier: Home / Thema / Regionale steun / Het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën

Het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën

Het Brussels Gewestelijk Fonds voor de Herfinanciering van de Gemeentelijke Thesaurieën (BGHGT) is een instelling van openbaar nut van eerste categorie (ION type A) en valt onder de bevoegdheid van de minister van Plaatselijke Besturen. Het werd opgericht bij ordonnantie van 8 april 1993, gewijzigd door de ordonnanties van 2 mei 2002 en 24 november 2011.

De opdrachten van het BGHGT zijn:

  • toekennen van leningen in het kader van de financiële sanering van de plaatselijke besturen;
  • fungeren als “Financieel Coördinatiecentrum” voor de plaatselijke besturen;
  • leningen op lange termijn toekennen in het kader van de financiering van de gemeentelijke investeringen.

Aangezien het BGHGT niet over eigen personeel beschikt, werd het administratief en boekhoudkundig beheer van het Fonds bij ministerieel besluit van 27 juni 1994 toevertrouwd aan de directeur-generaal van Brussel Plaatselijke Besturen, waarvan de directie Ondersteuning van het BGHGT, bestaande uit gewestelijke inspecteurs, met name belast is met het opvolgen van de financiële saneringsplannen.

Het financieel beheer en de rol van financieel raadgever werden toevertrouwd aan Brinfin, een dochteronderneming van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB), in de vorm van een opdrachtovereenkomst met de Gewestregering.

 

Toekennen van leningen in het kader van de financiële sanering van de plaatselijke besturen

Gemeenten die niet langer voldoen aan de bepalingen van artikel 252 van de nieuwe Gemeentewet (begrotingsevenwicht) en met financiële problemen kampen, kunnen een beroep doen op het BGHGT. Gemeenten kunnen het Fonds ook aanspreken voor het stroomlijnen en coördineren van hun activiteiten (vb. reorganisatie van het ziekenhuiswezen in 1995).

Elke leenovereenkomst, die tussen elke begunstigde gemeente en het BGHGT wordt gesloten, moet door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering worden goedgekeurd. De gemeente die een tussenkomst van het Fonds aanvraagt moet haar aanvraag staven met een financieel herstelplan dat het begrotingsevenwicht garandeert. Het OCMW, hoofdelijk verbonden met de gemeente, is medeondertekenaar van de leenovereenkomst.

Een gewestelijk inspecteur wordt aangewezen bij de gemeente die een thesaurielening krijgt om de uitvoering van het door de gemeente aangenomen financieel plan op te volgen.

 

Financieel Coördinatiecentrum

Sinds 2002 treedt het BGHGT op als financiële bemiddelingsdienst op. Plaatselijke besturen kunnen zo gebruik maken van de deskundigheid van het Fonds, dat voor hen op zoek gaat naar leningen op korte of middellange termijn tegen de beste voorwaarden, met gewestelijke waarborg.

Voor de gemeenten en OCMW’s die beslist hebben om een beroep te doen op het BGHGT als financieel coördinatiecentrum, kan het BGHGT:

  • de rechten en verplichtingen overnemen van alle of een deel van de schulden van de gemeente op lange termijn;
  • leningen op lange termijn toekennen in het kader van de financiering van de gemeentelijke investeringen;
  • leningen op korte termijn toekennen in het kader van de financiering van de kredietopening;
  • schuldbeheertransacties aangaan;
  • de gemeente adviseren met betrekking tot alle aspecten van het beheer van thesaurie en schulden.

Voor meer informatie, zie de activiteitenverslagen van BPB.

 

Toekennen van leningen voor de financiering van de gemeentelijke investeringen

In het kader van deze opdracht berusten de tussenkomsten van het BGHGT op besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering die de praktische regels ervan vastleggen.

Het Fonds is herhaaldelijk tussengekomen in de financiering van gemeentelijke investeringen.

Raadpleeg alle interventies van het Fonds.

Bij besluit van 25 juni 2020 heeft de Regering beslist om alle Brusselse gemeenten de mogelijkheid te bieden een beroep te doen op het BGHGT voor een totaalbedrag van 60 miljoen euro om de investeringen te financieren die ze gedurende de periode 2020-2022 zullen doen in het kader van de bevolkingsgroei. De verdeling van dit budget zal gebeuren op basis van het aandeel van elke gemeente in de algemene dotatie aan de gemeenten.

Raadpleeg de nadere regels voor de toekenning en vindt hier het verslagmodel 

 

Transparantie en openbaarheid van bestuur

Informatie raadplegen over de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen, alsook over de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen.

Het BGHGT beschikt niet over eigen personeel. De directie Ondersteuning van het BGHGT die deel uitmaakt van Brussel Plaatselijke Besturen bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel verzorgt het administratief en boekhoudkundig beheer.

Voor de Brusselse Gewestelijke Overheidsdienst kan alle informatie betreffende de oproepen tot kandidaten en de voorwaarden voor aanwerving, bevordering of vervanging worden geraadpleegd op zijn website.