U bent hier: Home / Thema / Regionale steun / Het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën

Het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën

Het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën (BGHGT) is een autonome bestuursinstelling van eerste categorie (ABI van type A) en valt onder de bevoegdheid van de Minister voor Plaatselijke Besturen. Het werd opgericht bij Ordonnantie van 8 april 1993. Het Fonds kent leningen toe aan gemeenten.

Leningen aan gemeenten
 

 

  • Gemeenten die niet langer voldoen aan de bepalingen van artikel 252 van de nieuwe Gemeentewet (begrotingsevenwicht) en met financiële problemen kampen, kunnen een beroep doen op het Herfinancieringsfonds.
     
  • Gemeenten kunnen het Fonds ook aanspreken voor een betere rationalisering en coördinatie van hun activiteiten, zoals dat het geval was bij de reorganisatie van het ziekenhuiswezen in 1995.

De leenovereenkomst die de gemeente met het BGHGT afsluit, is gekoppeld aan een financieel herstelplan van de gemeente waarbij haar OCMW betrokken is.
 

Voortdurende opvolging van gemeenten/OCMW’s:


De leenovereenkomst beschrijft de maatregelen voor controle op de uitvoering van het financieel plan.
De ordonnantie van 1993 bepaalt uitdrukkelijk dat de gewestelijk inspecteur bevoegd is voor het toezicht op de uitvoering van het financieel plan dat een gemeente dient op te stellen voor de toekenning van een lening door het BGHGT.
De opvolging van de uitvoering van de financiële herstelplannen gebeurt eveneens via regelmatige vergaderingen; de zogenaamde begeleidingscomités waarin vertegenwoordigers van de gemeenten en hun OCMW's alsook de betrokken voogdijoverheden zetelen.
 

Het financieel plan dat de gemeente opstelt, is een document dat alle maatregelen beschrijft die de gemeente zal nemen, in samenwerking met haar OCMW, om haar financiële toestand te verbeteren en het wettelijk voorgeschreven begrotingsevenwicht te herstellen. Dit plan is vergezeld van een document waarin deze maatregelen over een periode van 3 tot 5 jaar worden becijferd. De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is bevoegd voor het goedkeuren van leningovereenkomsten met haar gemeenten en bijgevolg ook van de financiële herstelplannen die daarmee onlosmakelijk verbonden zijn.

In 2002 werd de opdracht van het Fonds uitgebreid: het is sindsdien een “financieel coördinatiecentrum” voor de gemeenten en de OCMW’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Financieringssteun voor gemeentelijke investeringen (missie 5)
 

 

Sinds de wijziging die in november 2011 aangebracht werd aan de ordonnantie van 8 april 1993 houdende oprichting van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën (BGHGT) kan het fonds ook deelnemen aan de financiering van gemeentelijke investeringen.

De tussenkomsten van het BGHGT berusten op een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat de praktische regels van de tussenkomst vastlegt.

Tussenkomsten van het BGHGT:

  • Besluit van de BHR van 24 november 2011

Het besluit van de BHR van 24 november 2011 voorzag in een budget van 26,1 miljoen euro verdeeld over de Brusselse gemeenten volgens een verdeelsleutel die gebaseerd was op de verhouding waarin de Brusselse gemeenten vertegenwoordigd waren in de gemeentelijke holding. In 2012 werden zo 89 projecten gefinancierd.

  • Besluit van de BHR van 12 juli 2012

Het besluit van de BHR van 12 juli 2012 voorzag in een budget van 60 miljoen euro voor de periode 2013-2014 voor de financiering van gemeentelijke investeringen in verband met de bevolkingsgroei. Het regeringsbesluit heeft dit budget onder de gemeenten verdeeld op basis van hun aandeel in de algemene dotatie aan de gemeenten. Zo beschikten de gemeenten over een maximale leencapaciteit waarop zij een beroep konden doen om deze investeringen deels of volledig te financieren. Op die manier heeft het BGHGT 35 projecten gefinancierd in de jaren 2013 en 2014, goed voor een totaalbedrag van 52,2 miljoen euro.

BGHGT tussenkomsten in 2011 en 2013-2014

  • Besluit van de BHR van 6 oktober 2016

Het besluit van de BHR van 6 oktober 2016 had betrekking op de financiering van investeringen in verband met de bevolkingsgroei voor de jaren 2017 tot 2019. Het BGHGT beschikte voor deze projectoproep over een totaalbudget van 100 miljoen euro. Net zoals in 2012 werd dit bedrag onder de gemeenten verdeeld op basis van hun aandeel in de algemene dotatie aan de gemeenten. In de periode 2017-2019 werden in totaal 43 projecten gedeeltelijk of volledig gefinancierd via een lening van het Fonds, goed voor een totaalbedrag van 99,7 miljoen euro.

  • Besluit van de BHR van 19 juli 2018

In 2018 werd een extra projectoproep uitgeschreven met het oog op de totstandbrenging van transitwoningen, noodwoningen of opvangcentra in de periode 2018-2019. Het besluit van 19 juli 2018 heeft daarvoor een budget van 10,8 miljoen euro toegekend. Het besluit legt ook de verdeling van dit budget over de 13 geselecteerde projecten vast. Er konden acht projecten gefinancierd worden voor een totaalbedrag van 8 miljoen euro.

Tussenkomsten van het BGHGT 2017-2019

Bij besluit van 25 juni 2020 heeft de Regering beslist om alle Brusselse gemeenten opnieuw de mogelijkheid te bieden een beroep te doen op het BGHGT voor een totaalbedrag van 60 miljoen euro om de investeringen te financieren die ze gedurende de periode 2020-2022 zullen doen in het kader van de bevolkingsgroei. De verdeling van het budget van 60 miljoen euro zal gebeuren op basis van het aandeel van elke gemeente in de algemene dotatie aan de gemeenten.

Meer informatie is te vinden in de projectoproep.

 

 

WETTELIJKE GRONDSLAG

Het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën is opgericht bij Ordonnantie van 8 april 1993, gewijzigd door de Ordonnanties van 2 mei 2002 en 24 november 2011. Het Ministerieel Besluit van 27 juni 1994 belast het Bestuur Plaatselijke Besturen van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest met het beheer van het Fonds.

Contactgegevens

Het Fonds wordt beheerd door de Directeur-generaal van het Bestuur Plaatselijke Besturen (Brussel Plaatselijke Besturen).

Gewestelijke Openbare Dienst van Brussel
Brussel Plaatselijke Besturen - Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën
Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel
Tel. : +32 (0)2 800 33 95
e-mail : bghgt@gob.brussels

Het financieel beheer en de rol van financieel raadgever werden toevertrouwd aan Brinfin, een dochteronderneming van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB), in de vorm van een opdrachtovereenkomst met de Gewestregering.

Brinfin, GIMB
Stassartstraat 32, 1050 Brussel
Tel. : +32 (0)2 548.22 11
e-mail : info@srib.be
Website van Brinfin