U bent hier: Home / Thema / Regionale steun / Gemeentelijke sportinfrastructuren / Projectoproep Driejarige periode 2018-2020

Projectoproep Driejarige periode 2018-2020

De gemeentelijke sportinfrastructuren "DPSI" zijn gemeentelijke accommodaties die erop gericht zijn sportbeoefening en elke ludieke activiteit die tot sportbeoefening aanspoort mogelijk te maken en aan te moedigen, bijvoorbeeld een omnisporthal, een zwembad, een voetbalveld of een atletiekpiste.

 

Toekenningsvoorwaarden

Om de drie jaar stelt de regering (minstens) een projectoproep voor. De projecten die in aanmerking kunnen komen, moeten aan minstens één van de volgende criteria voldoen:

 1. de infrastructuur is gelegen in een van de wijken die volgens het sportkadaster minder goed zijn uitgerust met sportinfrastructuur;
 2. de infrastructuur maakt teamsport in open lucht mogelijk;
 3. de infrastructuur maakt teamsport in een zaal mogelijk;
 4. het project betreft een investering in een of meerdere kunstgras- of gelijkaardige terreinen;
 5. de infrastructuur maakt het beoefenen van atletiek mogelijk;
 6. de investering heeft betrekking op een zwembad dat voornamelijk bestemd is voor zwemlessen of sportbeoefening;
 7. de infrastructuur overstijgt het lokale niveau, d.w.z. dat haar uitstraling in termen van organisatie, activiteiten of gebruik op verschillende gemeenten betrekking heeft of op het hele Gewest en dat de infrastructuur dus bestemd is voor de hele Brusselse bevolking;
 8. de infrastructuur is verbonden aan een onderwijsinstelling;
 9. de investering dient om een sportinfrastructuur in overeenstemming te brengen met de energie-, milieu-, veiligheids-, toegankelijkheids- of hygiënische normen.

Er kunnen bijkomende criteria toegevoegd worden afhankelijk van de initiatieven die de regering meer in het bijzonder wil steunen.

 

Inleiding van het project - Driejarig plan voor sportinvesteringen

Elke subsidieaanvraag van een gemeente voor gemeentelijke sportinfrastructuren moet verplicht in een driejarig investeringsplan inzake sportinfrastructuur opgenomen worden (DIPS - bijlage B). Dat plan moet samen met de projecten waarop het betrekking heeft door de bevoegde overheid goedgekeurd worden vooraleer aan het Gewest voorgelegd te worden.

 • voor elk project, een naar behoren ingevulde projectfiche (bijlage F);
 • een technische fiche betreffende de huidige toestand van de betrokken infrastructuur (bijlage G);
 • een technische fiche betreffende de geplande evolutie naar aanleiding van de voorgestelde werken, ook vanuit het standpunt van de gendergelijkheid en de toegankelijkheid van de infrastructuur (specifieke analyse voor de personen met een handicap - bijlage H);
 • het driejarig plan voor sportinvesteringen (DPSI - bijlage B);
 • de impactanalyse betreffende de gendergelijkheid (bijlage C);
 • de beraadslaging van het college van burgemeester en schepenen of een beslissing van het bevoegde orgaan die het DPSI en de projecten goedkeurt.

Elke andere beslissing die de regering zou kunnen interesseren in het kader van de subsidieaanvraag mag ook bezorgd worden.

Nadat de aanvraag (volledig dossier) is ingediend, ontvangt de gemeente een ontvangstbewijs. Gewoonlijk plant het bestuur een bezoek ter plaatse, kwestie van de behoeften van de gemeente na te gaan.

Indien het dossier alle toekenningsvoorwaarden voor de subsidie vervult, legt de administratie dit project na onderzoek aan de regering voor.

Subsidieaanvraagdossier

Om volledig te zijn moet het aanvraagdossier tot toekenning van een subsidie de volgende documenten bevatten:

 • het document dat het eigendomsrecht of het genotsrecht bevestigt (minstens 15 jaar of 30 jaar vanaf het einde van de werken) van de plaatsen waarop het project betrekking heeft;
 • een uittreksel uit de beslissing van de gemeenteraad die ertoe strekt de investering principieel goed te keuren, de gunningswijze en de voorwaarden van de opdracht te bepalen en een beroep te doen op de gewestelijke subsidie;
 • het bestek, de uitvoeringsplannen en de meetstaat;
 • in voorkomend geval de aankondiging van de opdracht;
 • het plan van de gemeente met aanduiding van de betrokken plaats en de bereikbaarheid;
 • alle documenten in verband met de toewijzing van de opdracht: de beslissing van de opdrachtgever tot goedkeuring van de analyse van de offertes, de betreffende uitgaven en het voorstel tot toewijzing van de opdracht, met de betreffende bijlagen: proces-verbaal van opening van de offertes, verslag van de offerteanalyse (vergelijkende tabel, argumentering en selectie van de onderneming);
 • een kopie van de gekozen offerte;
 • een kopie van de gewestelijke vergunningen die vereist zijn vóór de uitvoering van de werken: de milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning of de vrijstelling daarvan;
 • de documenten m.b.t. de verbintenissen van de gemeente, met name een verbintenis op erewoord om het gesubsidieerde goed gedurende vijf jaar te onderhouden en te beheren;
 • de lijst van de voor dit project gevraagde subsidies, met voor elk het bedrag (attest).

  De regering geeft de gemeente vervolgens kennis van de toekenning of weigering van de subsidie, binnen een termijn van maximaal 50 dagen.

  Het bindende akkoord voor toekenning van subsidie machtigt de gemeente de bestelbon af te geven en de start van de werken op te dragen. 

   

  Subsidiëringspercentage

  Er wordt een basissubsidiëringspercentage van 50% toegepast. Er kunnen bijkomende criteria voor de vermeerdering van dat percentage toegepast worden om een hoger subsidiëringspercentage te verkrijgen. De cumul van deze percentages mag niet meer dan 100% van de subsidieerbare som bedragen.

  Een verhoogd subsidiepercentage moet verantwoord worden met volgende bijkomende documenten:

  • als de investering gericht is op de toegankelijkheid van de sportinfrastructuur voor personen met een handicap, het advies van een erkende dienst over de voorgestelde werken met het oog op de toegankelijkheid van de infrastructuur voor personen met een handicap;
  • als de investering gericht is op de energieprestatie van de sportinfrastructuur, het formulier "Energieprestaties".

   

  Nuttige documenten