U bent hier: Home / Thema / Regionale steun / Gemeentelijke sportinfrastructuren / Projectoproep "buurtsportinfrastructuur 2022"

Projectoproep "buurtsportinfrastructuur 2022"

Sinds 2015 voert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een actief ondersteuningsbeleid ten voordele van de gemeenten voor de ontwikkeling van projecten voor de bouw of de renovatie van gemeentelijke buurtsportinfrastructuur. De regering wil buurtsportinfrastructuur ontwikkelen die gezellig is en op gepaste wijze door de gemeenten beheerd wordt. Het komt er dus op neer problemen te vermijden zoals de beschadiging van het materiaal, geluidshinder of een gebrek aan diversiteit bij het publiek (vooral het vrouwelijke publiek).

Buurtsportinfrastructuur is immers essentieel en complementair in het "Sport voor allen"-beleid in Brussel:

  • aangezien ze in de buurt van woningen gelegen zijn en vrij toegankelijk zijn, bieden ze alle inwoners van het Gewest meer mogelijkheden om vrij te sporten, zonder dat ze daarvoor lid moeten zijn van een sportclub of -vereniging. Daardoor bevorderen ze het "vrij sporten";
  • deze buurtsportinfrastructuur kan ook "het begeleid sporten helpen bevorderen doordat ze de mogelijkheid biedt een sport te ontdekken alvorens zich aan te sluiten bij een club of sportvereniging. De twee manieren om aan sport te doen, de "vrije" en de "begeleide", vullen elkaar dus aan;
  • Ze versterken ook de "sociale cohesie" door alle inwoners van een wijk de mogelijkheid bieden zich te ontspannen, zich te vermaken en andere mensen te ontmoeten. De buurtinfrastructuren vormen dus een raakpunt van twee beleidstakken: sport en sociale cohesie.

 

Ontvankelijkheidsvoorwaarden

Ze moeten betrekking hebben op infrastructuur waarvan de uitstraling in termen van organisatie, activiteiten, vestiging of gebruik zich beperkt tot een deel van een of van verschillende gemeenten en die voornamelijk bestemd is voor de bevolking die in de onmiddellijke omgeving van de infrastructuur verblijft. Het is dan ook de bedoeling dat ze vrij toegankelijk en op maximaal 200 m van woningen gelegen moet zijn.

De  projecten moeten voldoen aan een van de voornaamste criteria:

  • de infrastructuur moet een leemte in het sportaanbod vullen en de aanvrager moet dat aantonen op basis van een concrete analyse van het aanbod en de behoeften in de wijk (via studies zoals een lokale situatieschets, telling van de uitrustingen, enz.);
  • de infrastructuur moet in een prioritair gebied volgen het GPDO zijn gevestigd;
  • het uitwerken van het project vormt een participatief proces waarbij de burgers worden geraadpleegd en met hen wordt overlegd. 

De evaluatie van de projecten vindt plaats op basis van de voornaamste criteria die supra zijn vermeld, maar ook aan de hand van de volgende bijkomende criteria:

  • de investering heeft betrekking op een infrastructuurproject bestemd voor sportinitiatie voor kleine kinderen (10 jaar en jonger), die ook de inrichting van de omgeving kan omvatten, om de sociale cohesie te bevorderen (bankjes, bomen, vuilbakken, hekken, enz.);
  • de aanpassing aan de normen van buurtsportinfrastructuren (renovatie van structuren die vandaag of in de nabije toekomst niet meer kunnen worden gebruikt) om de geldende regelgeving na te leven.

 

Indiening van dossiers

Projecten komen in aanmerking als onderdeel van een jaarlijkse oproep voor projecten.


Tijdens elke oproep voor projecten, moeten alle projecten van een aanvrager in een overzichtstabel geïntegreerd worden(bijlage A) en een dossier voor subsidieaanvraag  moet een aantal documenten bevatten, waaronder een ontwerp-formulier en zijn bijlagen, deze moeten aan de Directie Investeringen ingediend worden.
Na analyse van het dossier, en als het aan de subsidievoorwaarden voldoet, zal de  administratie het project aan de Regering voorleggen; deze zal dan de Gemeente de hoogte brengen van weigering of toekenning van een subsidie.

Elke aanvraag tot subsidie van een Gemeente voor gemeentelijke buurtsportinfrastructuren moet zich onherroepelijk registreren in afwachting van een oproepingsproject.

Ieder kandidatuurdossier moet volgende bevatten:

  • Een beslissing van het college van burgemeester en schepenen ter bevestiging van alle projecten die de gemeente ingezonden heeft en de precisering van het subsidiebedrag dat voor elk project gevraagd wordt.
  • Het voor elk project naar behoren ingevulde formulier.

 

Subsidiëringspercentage

Elk project kan maximaal 150.000,00 euro financiering ontvangen, met een maximaal subsidiepercentage van 75%.