U bent hier: Home / Thema / Regionale steun / Gemeentelijke sportinfrastructuren

Gemeentelijke sportinfrastructuren

De sport en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Wat sport betreft, zijn de Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschap de referentieoverheden in België.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden sommige gemeenschapsbevoegdheden echter

 • uitgeoefend door de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) (bevorderen van sportactiviteiten, subsidies en steun voor sportclubs/sportorganisaties, subsidies en steun voor projecten en infrastructuren) voor Nederlandstalige inwoners en instellingen (onder het toezicht van de Vlaamse Commissie)
 • uitgeoefend door of afgevaardigd aan de Franse Gemeenschapscommissie (bevorderen van sportactiviteiten, subsidies voor sportclubs, subsidies voor privé-infrastructuren) voor Franstalige inwoners en instellingen.

Sinds de laatste staatshervorming is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd om rechtstreeks tegemoet te komen in de financiering en subsidiëring van gemeentelijke sportinfrastructuren.

Gewestelijke subsidiëring van gemeentelijke sportinfrastructuren

Opgelet!
De subsidies voor privésportinfrastructuren worden niet door het Gewest gefinancierd.
Voor meer informatie: www.vgc.be
www.spfb.brussels/culture-sport/sport/sport-infrastructures-sportives

A. SUBSIDIE KI/GI

De gemeentelijke sportinfrastructuren zijn gemeentelijke accommodaties die erop gericht zijn sportbeoefening en elke ludieke activiteit die tot sportbeoefening aanspoort mogelijk te maken en aan te moedigen.

Om een eventuele subsidie te verkrijgen, begeleidt en steunt het Gewest (via Brussel Plaatselijke Besturen) de gemeentelijke overheden in de voorbereiding van hun sportinfrastructuurprojecten.  

Twee types subsidies

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt de gemeentelijke overheden subsidies aan voor:

 • kleine gemeentelijke sportinfrastructuurwerken (KI)
  Deze categorie heeft betrekking op projecten waarvan de investeringsbedragen lager zijn dan ± 159.000 euro.
  De subsidie mag aangewend worden voor 50% van de kosten van een bouwwerk, renovatie, inrichting of aankoop van een kleine gemeentelijke sportinfrastructuur.
   
 • grote gemeentelijke sportinfrastructuurwerken (GI)
  Deze categorie heeft betrekking op projecten waarvan de investeringsbedragen hoger zijn dan ± 159.000 euro.
  De subsidie mag aangewend worden voor 60% van de kosten van een bouwwerk, renovatie, inrichting of aankoop van een grote gemeentelijke sportinfrastructuur.
   
Voor welke investeringen?

De investeringen die gesubsidieerd kunnen worden zijn:

1° de bouw, de uitbreiding, de renovatie en de aankoop van de volgende sportinfrastructuren :

a) openluchtsportvelden;

b) zwembaden;

c) sportzalen;

d) spelinfrastructuren met het oog op het vertrouwd maken met

sportbeoefening;

2° de bouw, de uitbreiding, de renovatie en de aankoop van gebouwen die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de in 1° bedoelde infrastructuren :

a) de desbetreffende kleedkamers en sanitaire voorzieningen;

b) materiaalruimten;

c) technische en administratieve lokalen;

d) vergader-, les- en perszalen;

e) medische en sportlokalen;

f) de dienstwoning;

g) tribunes en staanplaatsen;

h) het onthaal en de balie voor ticketverkoop;

i)de cafetaria;

3° de bouw, de uitbreiding en de renovatie van de directe omgeving van de in 1° en 2° bedoelde infrastructuren :

a) toegangen;

b) parkeerterreinen;

c) beplantingen;

d) het stadsmeubilair;

e) de verlichting;

f) omheiningen;

4° de aankoop van de eerste sportuitrusting die noodzakelijk is voor de werking van de in punten 1° en 2° bedoelde infrastructuren, met uitzondering van het onderhoudsmateriaal;

5° de inrichting van technische installaties die verbonden zijn met de veiligheid, de informatie en de toegankelijkheid van gebruikers, met name de personen met een beperkte mobiliteit.

Voorwaarden

De gemeenten en verenigingen van gemeenten kunnen een KGI- of GI-subsidie genieten voor zover ze eigenaar zijn van de terreinen waarop de beoogde installaties staan of kunnen bewijzen over een genotsrecht te beschikken met een minimumduur van 15 jaar wanneer de investering in 15 jaar wordt afgeschreven of met een minimumduur van 30 jaar wanneer de investering in meer dan 15 jaar wordt afgeschreven. Dit genotsrecht vangt aan op het ogenblik dat de werken voltooid zijn.

Indiening van de dossiers ?

Een subsidieaanvraag kan bij het Gewest ingediend worden via het Bestuur Brussel Plaatselijke Besturen.  
Voor meer informatie : Ministeriële omzendbrief van 18 juli 2002 betreffende de toekenning van toelagen voor de bevordering van investeringen in gemeentelijke sportinfrastructuur
 

B. PROJECTOPROEP BUURTSPORTINFRASTRUCTUUR


Sinds 2015 voert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een actief ondersteuningsbeleid van de gemeenten voor de ontwikkeling van buurtsportinfrastructuur.

 • Het basissubsidiëringspercentage bedraagt 75%.
 • Als de gemeente regelmatig (minstens eenmaal per week) activiteiten biedt aan de gebruikers van de buurtinfrastructuur, die gratis zijn voor alle mogelijke doelgroepen, zonder discriminatie op basis van geslacht, leeftijd of om het even welk ander criterium, wordt het percentage opgetrokken tot 100%

Indiening van de dossiers : projectoproep 2018

Communicatie :

Afbeelding (plaquette) subidies (.zip)

- Bouwbord (.zip)

Verslag (cijfers sinds 1991) :

- Syntheseverslag 2017
- Syntheseverslag 2016
- Syntheseverslag 2015

 Meer informatie bij:

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Plaatselijke Besturen - Directie Investeringen
Kruidtuinlaan 20 - 1035 Brussel
sportinfra@sprb.brussels

Uw correspondenten :

- Voor de administratieve opvolging :

Véronique DAUW, Attachée - 02 800 33 64 - vdauw@sprb.brussels

Uzma NAYANI, Attachée - 02 800 30 73 - unayani@sprb.brussels

- Voor de opportuniteitsanalyse en de technische opvolging :

Olivier KHASSIME, Eerst Ingenieur - 02 800 33 24 - okhassime@sprb.brussels

- Het secretariaat :

Tuba BOUTERCHA, Adjunct
02 800 33 36 - tboutercha@sprb.brussels

David SWAELENS, Adjunct (NL)
02 800 32 51 -  dswaelens@gob.brussels