U bent hier: Home / Thema / Regionale steun / Gemeentelijke sportinfrastructuren

Gemeentelijke sportinfrastructuren

Sinds de laatste staatshervorming is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd om tegemoet te komen in de financiering van projecten inzake gemeentelijke sportinfrastructuren

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering is sport een maatschappelijke uitdaging. Sport is bevorderlijk voor het aanknopen van sociale contacten, het bijeenbrengen van mensen, voor de opvoeding en de persoonlijke ontwikkeling. Sport draagt bij tot een goede algemene gezondheid, verhoogt het zelfvertrouwen en belichaamt talrijke waarden die van essentieel belang zijn voor het leven in de maatschappij. De beoefening van sport, individueel of in groep, moet voor het individu in de hedendaagse maatschappij uitgroeien tot een recht.

Zo zet de regering haar beleid voort om de gemeentelijke sportinfrastructuren te optimaliseren via de ordonnantie van 31 mei 2018 betreffende de toekenning van subsidies voor investeringen in dat domein. Om sportbeoefening mogelijk te maken die voor iedereen toegankelijk is, worden de gesubsidieerde projecten geselecteerd op basis van criteria zoals de toegankelijkheid voor personen met een handicap, de inachtneming van de genderdimensie en de energieprestaties van de infrastructuren of ook nog de mogelijkheid om tijdblokken te reserveren voor bejaarden.

De concrete uitvoering ervan zal vorm vinden in de publicatie van twee projectoproepen; de eerste oproep is gewijd aan de "klassieke" sportinfrastructuren (gebouwen, terreinen, enz.) en beslaat de driejarige periode 2018-2020, en de tweede, die jaarlijks terugkomt, is gewijd aan de buurtinfrastructuren.

Voor welke investeringen?

De investeringen die in aanmerking komen om gesubsidieerd te worden zijn:

1.            de bouw, uitbreiding, renovatie en verwerving van sportvelden in open lucht, zwembaden, sportzalen of spelinfrastructuur voor sportinitiatie;

2.            de bouw, uitbreiding, renovatie en verwerving van gebouwen die daartoe onmisbaar zijn (kleedkamers, douche- en opslagruimten, tribunes en staanplaatsen, kantines enzovoort);

3. d        e aanleg, uitbreiding en renovatie van de omgeving (verlichting, omheining enz.);

4.            de verwerving van de voor de werking van de infrastructuur noodzakelijke basissportuitrusting;

5.            de verwezenlijking van technische installaties die verband houden met de veiligheid, de informatie en de toegankelijkheid voor de gebruikers, met name de personen met een beperkte mobiliteit;

6.            de studiekosten, de kosten voor het bouwrijp maken of voor technische proeven die werkelijk uitgevoerd zijn en die een noodzakelijke voorwaarde waren voor voornoemde investeringen;

7.            of ook nog de bouw of de renovatie van gemeentelijke buurtsportinfrastructuren (fitnesstoestellen in de parken, gezondheidsparcours, joggingparcours, petanquebanen, multisportvelden, enz.).

 

De gemeentelijke sportinfrastructuren "DPSI"

 

Gemeentelijke sportinfrastructuren zijn gemeentelijke accommodaties die erop gericht zijn sportbeoefening en elke ludieke activiteit die tot sportbeoefening aanspoort mogelijk te maken en aan te moedigen, bijvoorbeeld een omnisporthal, een zwembad, een voetbalveld of een atletiekpiste. De gemeenten en verenigingen van gemeenten kunnen een subsidie verkrijgen voor zover ze eigenaar zijn van de terreinen en de installaties.

Toekenningsvoorwaarden

Om de drie jaar stelt de regering (minstens) een projectoproep voor. De projecten die in aanmerking kunnen komen, moeten aan minstens één van de volgende criteria voldoen:

 1. de infrastructuur is gelegen in een van de wijken die volgens het sportkadaster minder goed zijn uitgerust met sportinfrastructuur;
 2. de infrastructuur maakt teamsport in open lucht mogelijk;
 3. de infrastructuur maakt teamsport in een zaal mogelijk;
 4. het project betreft een investering in een of meerdere kunstgras- of gelijkaardige terreinen;
 5. de infrastructuur maakt het beoefenen van atletiek mogelijk;
 6. de investering heeft betrekking op een zwembad dat voornamelijk bestemd is voor zwemlessen of sportbeoefening;
 7. de infrastructuur overstijgt het lokale niveau, d.w.z. dat haar uitstraling in termen van organisatie, activiteiten of gebruik op verschillende gemeenten betrekking heeft of op het hele Gewest en dat de infrastructuur dus bestemd is voor de hele Brusselse bevolking;
 8. de infrastructuur is verbonden aan een onderwijsinstelling;
 9. de investering dient om een sportinfrastructuur in overeenstemming te brengen met de energie-, milieu-, veiligheids-, toegankelijkheids- of hygiënische normen.

Er kunnen bijkomende criteria toegevoegd worden afhankelijk van de initiatieven die de regering meer in het bijzonder wil steunen.

Het basissubsidiëringspercentage bedraagt 50%. Er kunnen bijkomende criteria voor de vermeerdering van dat percentage toegepast worden om een hoger subsidiëringspercentage te verkrijgen.

Modaliteiten voor het indienen van de dossiers

Elke subsidieaanvraag moet via Brussel Plaatselijke Besturen ingediend worden. Een subsidieaanvraagdossier bevat een zeker aantal documenten waaronder een projectfiche en haar bijlagen die hier gedownload kunnen worden.

Op de indiening van de aanvraag volgt een ontvangstbevestiging ter attentie van de gemeente. Gewoonlijk plant het bestuur een bezoek ter plaatse, kwestie van de behoeften van de gemeente na te gaan.

Indien het dossier alle toekenningsvoorwaarden voor de subsidie vervult, legt de administratie dit project na onderzoek aan de regering voor. De projecten die de regering geselecteerd heeft op basis van hierboven beschreven aanvraagdossiers moeten aangevuld worden met de documenten die hier gedownload kunnen worden.

De Regering brengt vervolgens, binnen een termijn van maximaal 50 dagen, de toekenning of weigering van de subsidie ter kennis van de gemeente. Dit bindende akkoord voor toekenning van subsidie machtigt de gemeente de bestelbon af te geven en de start van de werken op te dragen.  Deze bon moet binnen 180 dagen betekend worden, op straffe van verlies van de subsidie.

 

De gemeentelijke buurtsportinfrastructuur

 

Sinds 2015 voert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een actief ondersteuningsbeleid ten voordele van de gemeenten voor de ontwikkeling van projecten voor de bouw of de renovatie van gemeentelijke buurtsportinfrastructuur.  De regering wil buurtsportinfrastructuur ontwikkelen die gezellig is en op gepaste wijze door de gemeenten beheerd wordt. Het komt er dus op neer problemen te vermijden zoals de beschadiging van het materiaal, geluidshinder of een gebrek aan diversiteit bij het publiek (vooral het vrouwelijke publiek).

Buurtsportinfrastructuur is immers essentieel en complementair in het "Sport voor allen"-beleid in Brussel:

 • aangezien ze in de buurt van woningen gelegen zijn en vrij toegankelijk zijn, bieden ze alle inwoners van het Gewest meer mogelijkheden om vrij te sporten, zonder dat ze daarvoor lid moeten zijn van een sportclub of -vereniging. Daardoor bevorderen ze het "vrij sporten";
 • deze buurtsportinfrastructuur kan ook "het begeleid sporten helpen bevorderen doordat ze de mogelijkheid biedt een sport te ontdekken alvorens zich aan te sluiten bij een club of sportvereniging. De twee manieren om aan sport te doen, de "vrije" en de "begeleide", vullen elkaar dus aan;
 • Ze versterken ook de "sociale cohesie" door alle inwoners van een wijk de mogelijkheid bieden zich te ontspannen, zich te vermaken en andere mensen te ontmoeten. De buurtinfrastructuren vormen dus een raakpunt van twee beleidstakken: sport en sociale cohesie.

Het basissubsidiepercentage bedraagt 75%; dit percentage wordt op 100% gebracht als de gemeente regelmatig (minstens eenmaal per week) animatie biedt aan de gebruikers van de buurtinfrastructuur, die gratis is voor alle mogelijke doelgroepen, zonder discriminatie op basis van geslacht, leeftijd of om het even welk ander criterium.

 

Voorwaarden om in aanmerking te komen

De buurtsportinfrastructuur moet vrij toegankelijk zijn en maximaal 200 meter van woningen gelegen zijn;

Indiening van de dossiers

De projecten komen in aanmerking in het kader van een jaarlijkse projectoproep. Bij elke projectoproep moeten alle projecten van een aanvrager in een samenvattende tabel gebundeld worden (bijlage A) en een subsidieaanvraagdossier dat een zeker aantal documenten bevat, waaronder een projectfiche en haar bijlagen, die hier gedownload kunnen worden, moet aan de directie Investeringen bezorgd worden.

Als na onderzoek blijkt dat het dossier alle toekenningsvoorwaarden voor de subsidie vervult, legt het bestuur dit project voor aan de regering, die de gemeente vervolgens laat weten dat de subsidie toegekend of geweigerd wordt.

 

Waarschuwing!

Wat sport betreft blijven de Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschap de referentieoverheden in België.

In Brussel worden deze gemeenschapsbevoegdheden uitgeoefend door:

 1. de VGC - Vlaamse GemeenschapsCommissie (bevordering van sportactiviteiten, subsidies en steun voor sportclubs/verenigingen, subsidies en steun voor projecten en infrastructuren) voor de Nederlandstalige inwoners en instellingen (onder toezicht van de Vlaamse Gemeenschap);
 2. de CoCoF - Commission Communautaire Française (bevordering van sportactiviteiten, subsidies aan sportclubs, subsidies voor privé-infrastructuren) voor Franstalige inwoners en instellingen.

De subsidies voor de sportinfrastructuren en de privé-verenigingen worden dus niet gefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

 

Meer informatie ?

 

Communicatie :

Afbeelding (plaquette) subidies (.zip)

- Bouwbord (.zip)

Verslag (cijfers sinds 1991) :

- Syntheseverslag 2017
- Syntheseverslag 2016
- Syntheseverslag 2015

Contact:
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Plaatselijke Besturen - Directie Investeringen
Kruidtuinlaan 20 - 1035 Brussel
sportinfra@gob.brussels

Uw correspondenten :

- Voor de administratieve opvolging :

Véronique DAUW, Attachée - 02 800 33 64 - vdauw@gob.brussels

Uzma NAYANI, Attachée - 02 800 30 73 - unayani@gob.brussels

- Voor de opportuniteitsanalyse en de technische opvolging :

Olivier KHASSIME, Eerst Ingenieur - 02 800 33 24 - okhassime@gob.brussels

- Het secretariaat :

Tuba BOUTERCHA, Adjunct (FR)
02 800 33 36 - tboutercha@gob.brussels

David SWAELENS, Adjunct (NL)
02 800 32 51 -  dswaelens@gob.brussels