U bent hier: Home / Thema / Regionale steun / Algemene financiering van de gemeenten

Algemene financiering van de gemeenten

De algemene financiering kan worden opgesplitst in twee categorieën: verplicht en contractueel.

Verplichte algemene financiering

De verplichte algemene financiering, zoals geregeld door jaarlijkse verdelingsordonnanties en –besluiten gestemd door de Brusselse Regering, betreft enerzijds de algemene dotatie en anderzijds de dotatie artikel 46 bis van de wet van 12 januari 1989.

  • Elk jaar voorziet de gewestelijke begroting in een algemene dotatie (ADG) voor elke gemeente en elk OCMW. Het toegekende bedrag is afhankelijk van de gewogen criteria zoals de bevolkingsgroei en -dichtheid, het aantal leerlingen, werklozen en uitkeringsgerechtigden, het armoederisico, het aantal plaatsen in de kinderopvang, de oppervlakte en de opbrengst van de roerende voorheffing en de personenbelasting. De algemene dotatie, vroeger het “gemeentefonds” genoemd, wordt toegekend zonder specifieke bestemming en om bij te dragen tot de algemene financiering van de gemeenten. Sedert de herziening van 2017, is de algemene dotatie uitgebreid : eerder toegekende bedragen als facultatieve subsidies* en de toelage tot verbetering van de budgettaire toestand van de gemeenten werden opgenomen. Ze wordt verdeeld over de negentien gemeenten na afhouding van een voorheffing ten gunste van het Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn, die bestemd is om onder de OCMW’s te worden verdeeld.
  • De dotatie artikel 46 bis van de wet van 12 januari 1989 is voortgekomen uit de Lambermont-akkoorden en is bestemd voor de herfinanciering van Brussel. De dotatie wordt over de gemeenten met minstens één schepen of OCMW-voorzitter die tot beide taalgroepen behoort herverdeeld. Het bedrag wordt door de federale staat bepaald.

 

Contractuele algemene financiering

Tot slot, heeft de contractuele algemene financiering betrekking op de driejaarlijkse financiering die sinds 2007 aan de gemeenten wordt toegekend. Bedoeling is om de gemeenten bij de economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te betrekken. Met het oog daarop richt de Regering een oproep  kandidaturen tot de gemeenten om de vooropgestelde maatregelen te preciseren en om tot fiscale eenvormigheid te komen. Om voor die subsidie in aanmerking te komen, moeten de gemeenten een kandidatuurdossier indienen en een overeenkomst met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest afsluiten.

Wettelijke Grondslag

- Bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen - Artikel 46bis
- Ordonnantie van 19 juli 2007 ertoe strekkende de gemeenten te betrekken bij de economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
- Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de regels voor de verdeling van de algemene dotatie aan de gemeenten en de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vanaf het jaar 2017

Besluiten van toekenning

- Algemene dotatie aan de gemeenten (2020)
- Algemene dotatie aan de gemeenten (2019)
- Algemene dotatie aan de gemeenten (2018)
- Artikel 46 bis (2017)
- Economische ontwikkeling (2018)
- Economische ontwikkeling (2017)

Statistieken

Algemene financiering:

- Dotatie aan de gemeenten (2000-2019)
- Dotatie bij uitvoering van artikel 46bis van de wet van 12/01/89 (2002-2019)
- Driejaarlijkse financiering (2007-2019) (budgettaire toestand en economische ontwikkeling)

________________________________________
* ie, de bijzondere dotatie bestemd om sommige negatieve gevolgen van de verdeling van de algemene dotatie te corrigeren en  de subsidie bestemd om de negatieve uitwerking voor bepaalde gemeenten bij de uitvoering van het nieuwe Ruimte voor versterkte ontwikkeling van de huisvesting en renovatie te neutraliseren.

 
Laatste wijziging: 17-08-2020 12:11