U bent hier: Home / Thema / Personeel / Comité C / Protocollen

Protocollen

 

Comité C van de plaatselijke openbare diensten - onderafdeling "Brussels Hoofdstedelijk Gewest"

 • Protocol 2020/2 : Aanmoedigingspremie
 • Protocol 2020/1 : Herwaardering van de lonen 2020 - 2024
 • Protocol 2018/1 : OCMW's
 • Protocol 2017/1
  Invoering van een nieuw stelsel (proefproject) met betrekking tot een werknemersstatuut voor de geconventioneerde onthaalouders (Franse Gemeenschap)
   
 • Protocol 2016/1 : lokaal personeel
 • Protocol 2014/1
  Levensduurtepremie/Sociaal Handvest
   
 • Protocol 2012/1 OCMW's
  Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad tot wijziging van het besluit van 4 december 2008 tot vaststelling van
  de algemene bepalingen inzake het administratief en geldelijk statuut van de secretarissen en ontvangers van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn. Dit ontwerpbesluit is bedoeld om de nadere
  regels vast te leggen voor de bevordering in het ambt van OCMW-secretaris en -ontvanger. Bovendien voorziet het in een gelijkschakeling van de wettelijke graden van het OCMW met die van de gemeentewaarin het zich bevindt.
   
 • Protocol 2012/2 herziening van het Sociale Handvest, algemene principes betreffende het personeelsbeheer bij alle plaatselijke besturen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  De voorstellen vervat in dit protocol zijn bedoeld om concrete antwoorden te bieden op de problemen die ondervonden worden op het vlak van werving, benoeming en loopbaan, bevordering en interne mobiliteit, opleiding en personeelsontwikkeling, alsook de evaluatie van het personeel en de gevolgen ervan. Ze zouden van toepassing gemaakt worden op de gemeenten via een ordonnantie, aangevuld met uitvoeringsbesluiten. Sommige bepalingen zouden het voorwerp vormen van toelichtende omzendbrieven.
   
 • Protocol 2012/3  statutariseringspremie
  De Brusselse regering heeft beslist een terugkerende maatregel in te voeren om de statutarisering binnen de plaatselijke besturen te stimuleren. Daartoe kent de regering een forfaitair
  bedrag van 1.000 euro toe voor elk nieuw vastbenoemd personeelslid.
   
 • Protocol 2012/4 levensduurtepremie
  De Brusselse regering heeft beslist een levensduurtepremie toe te kennen aan de personeelsleden van de plaatselijke besturen die binnen de grenzen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen. Het doel bestaat erin het personeel van de plaatselijke besturen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te houden (en het zelfs ernaar aan te trekken). De maatregel wil een levensduurtepremie van 360 euro per
  jaar toekennen aan de werknemers van de plaatselijke besturen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn gedomicilieerd, met de doelstelling dit bedrag op te trekken tot 600 euro per jaar tegen het eind van de legislatuur.
   
 • Protocol 2007/1 rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen
  - Eindeloopbaan;
  - Ambtshalve recht op de maatregelen inzake eindeloopbaan voor bepaalde personeelscategorieën;
  - Toekenning van bijkomende verlofdagen ten voordele van bepaalde categorieën personeelsleden vanaf 52 jaar;
  - Attractiviteitspremie;
  - Specifieke maatregel voor arbeiders - betaling van een carensdag.
   
 
Laatste wijziging: 01-04-2021 09:07