U bent hier: Home / Thema / Personeel / Comité C / Protocollen

Protocollen

 

Comité C van de plaatselijke openbare diensten - onderafdeling "Brussels Hoofdstedelijk Gewest"
 

 

Protocol 2021/1: Herwaardering van de lonen 2021 - 2025

Het akkoordprotocol 2021/1 afgesloten op 20 september 2021 betreft het sectoraal akkoord 2021-2025 ten voordele van de ambtenaren van de plaatselijke besturen ( gemeenten, OCMW, verenigingen “hoofdstuk XII die geen ziekenhuizen zijn en de Berg van Barmhartigheid). Dit akkoord bevat voornamelijk vier maatregelen : de verhoging van de wedden, verlenging van de weddeschalen, pensioensteun ( voornamelijk de onderschrijving van een tweede pensioenpijler van de contractuele ambtenaren ) en de veralgemening van de maaltijdcheques. Het protocol voorziet in een spreiding van de maatregelen in de tijd. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest draagt een groot deel van de kost van het akkoord door een financiering die jaarlijks verhoogd wordt tot een maximumbedrag van 56,3 miljoen euro vanaf 2024.

Zie in dit verband het besluit dd. 2 oktober 2021 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning aan de Brusselse gemeenten van een dotatie van 22.500.000,00 EUR houdende uitvoering van het sectoraal akkoord 2021-2025.

Drie omzendbrieven stellen de plaatselijke besturen in staat het akkoordprotocol uit te voeren: 

- de omzendbrief 2021/12 heeft als doel de gemeenten, de OCMW’s, de verenigingen “hoofdstuk XII”  die geen ziekenhuizen zijn en de Berg van Barmhartigheid, in te lichten over de inhoud van het goedgekeurd protocol 2021-2025 afgesloten in het Comité C. De verschillende pijlers worden gedetailleerd besproken met het oog op de finalisering ervan door de lokale besturen. Het goedgekeurd protocol 2021/1 en de geherwaardeerde weddeschalen worden bijgevoegd;
- de omzendbrief 2021/13 legt de gebruikte methodologie uit om te komen tot de verdeling tussen de gemeenten van de gewestelijke subsidie, met als doel de toepassing van het sectoraal akkoord 2021-2025 te ondersteunen ten voordele van de gemeentelijke ambtenaren. De tabellen vermelden de dotaties aan de gemeenten voor de jaren 2021 tot 2024, alsook de bedragen die toekomen aan de OCMW’s;
- de omzendbrief 2021/14 vervolledigt de omzendbrief 2021/12, en heeft als doel de lokale besturen in te lichten over de geherwaardeerde weddeschalen CH1 en CH2, vanaf 1 januari 2022, overeenkomstig het sectoraal akkoord 2021-2025 afgesloten in het Comité C.
 


 

 • ​Protocol 2020/2: Aanmoedigingspremie
 • Protocol 2020/1: Herwaardering van de lonen 2020 - 2024
 • Protocol 2018/1: OCMW's
 • Protocol 2017/1
  Invoering van een nieuw stelsel (proefproject) met betrekking tot een werknemersstatuut voor de geconventioneerde onthaalouders (Franse Gemeenschap)
   
 • Protocol 2016/1: lokaal personeel
 • Protocol 2014/1
  Levensduurtepremie/Sociaal Handvest
   
 • Protocol 2012/1 OCMW's
  Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad tot wijziging van het besluit van 4 december 2008 tot vaststelling van
  de algemene bepalingen inzake het administratief en geldelijk statuut van de secretarissen en ontvangers van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn. Dit ontwerpbesluit is bedoeld om de nadere
  regels vast te leggen voor de bevordering in het ambt van OCMW-secretaris en -ontvanger. Bovendien voorziet het in een gelijkschakeling van de wettelijke graden van het OCMW met die van de gemeentewaarin het zich bevindt.
   
 • Protocol 2012/2 herziening van het Sociale Handvest, algemene principes betreffende het personeelsbeheer bij alle plaatselijke besturen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  De voorstellen vervat in dit protocol zijn bedoeld om concrete antwoorden te bieden op de problemen die ondervonden worden op het vlak van werving, benoeming en loopbaan, bevordering en interne mobiliteit, opleiding en personeelsontwikkeling, alsook de evaluatie van het personeel en de gevolgen ervan. Ze zouden van toepassing gemaakt worden op de gemeenten via een ordonnantie, aangevuld met uitvoeringsbesluiten. Sommige bepalingen zouden het voorwerp vormen van toelichtende omzendbrieven.
   
 • Protocol 2012/3  statutariseringspremie
  De Brusselse regering heeft beslist een terugkerende maatregel in te voeren om de statutarisering binnen de plaatselijke besturen te stimuleren. Daartoe kent de regering een forfaitair
  bedrag van 1.000 euro toe voor elk nieuw vastbenoemd personeelslid.
   
 • Protocol 2012/4 levensduurtepremie
  De Brusselse regering heeft beslist een levensduurtepremie toe te kennen aan de personeelsleden van de plaatselijke besturen die binnen de grenzen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen. Het doel bestaat erin het personeel van de plaatselijke besturen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te houden (en het zelfs ernaar aan te trekken). De maatregel wil een levensduurtepremie van 360 euro per
  jaar toekennen aan de werknemers van de plaatselijke besturen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn gedomicilieerd, met de doelstelling dit bedrag op te trekken tot 600 euro per jaar tegen het eind van de legislatuur.
   
 • Protocol 2007/1 rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen
  - Eindeloopbaan;
  - Ambtshalve recht op de maatregelen inzake eindeloopbaan voor bepaalde personeelscategorieën;
  - Toekenning van bijkomende verlofdagen ten voordele van bepaalde categorieën personeelsleden vanaf 52 jaar;
  - Attractiviteitspremie;
  - Specifieke maatregel voor arbeiders - betaling van een carensdag.
   
 
Laatste wijziging: 15-12-2021 10:01