U bent hier: Home / Thema / Overheidsopdrachten / Pages de renvoi / De raad van de kerkfabriek

De raad van de kerkfabriek

De raad is samengesteld uit vijf tot negen leden aangeduid door coöptatie onder de leden van de parochie. Zijn van rechtswege lid, de pastoor en de burgemeester die zicht kan laten vervangen door en schepen of een gemeenteraadslid indien hij geen katholiek is. 
 
Artikel 12 van het decreet bepaalt de inhoud van de beraadslagingen van de kerkfabriek : in tegenstelling met de gemeenteraad oefent de raad alle bevoegdheden uit, namelijk het goedkeuren van de jaarlijkse begrotingen en rekeningen, de toewijzing van overtollige fondsen, alle buitengewone uitgaven en alle juridische engagementen (juridische procedures, erfpachten, onteigeningen of overdachten en ruilcontracten). Het komt derhalve aan de raad van de kerkfabriek toe de gunningswijze en de voorwaarden van de overheidsopdrachten vast te stellen.