Opleidingen

Wat opleiding betreft, worden er regelmatig initiatieven genomen om personeel van de plaatselijke besturen en van gewestelijke diensten en instellingen op te leiden tot overheidsinkoper en/of hun kennis te verbeteren inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten. Die initiatieven vullen andere opleidingen aan, zoals die verstrekt door de Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur (GSOB) of door privé-instellingen.

Zo heeft de directie Lokale Overheidsopdrachten bijvoorbeeld in samenwerking met bepaalde gemeenteambtenaren meerdere malen een gratis opfriscursus van vijf dagen over overheidsopdrachten georganiseerd voor het personeel van de Brusselse plaatselijke besturen dat te maken krijgt met overheidsopdrachten, en dit naar aanleiding van de inwerkingtreding van de wet van 17 juni 2016 en de bijhorende koninklijke uitvoeringsbesluiten.

Overigens ondersteunt ze de werk- en informatiegroep inzake overheidsopdrachten (WIG-OO) door lezingen of mogelijke onderwerpen voor lezingen te opperen die de leden zouden kunnen interesseren (personeel van de gemeenten, OCMW’s en meergemeentelijke politiezones) en bij te dragen aan een betere toepassing van de materie.

De opleidingen en lezingen van de directie Lokale Overheidsopdrachten worden op eigen initiatief of op vraag van de begunstigden georganiseerd.