U bent hier: Home / Thema / Overheidsopdrachten / Opdrachten van de directie Lokale Overheidsopdrachten / Toezicht op de wettigheid op de aktes / Aktes die verplicht moeten worden bezorgd voor de uitoefening van het administratief toezicht

Aktes die verplicht moeten worden bezorgd voor de uitoefening van het administratief toezicht

De aktes van de plaatselijke besturen en van de instellingen die ze hebben opgericht, moeten niet allemaal verplicht aan de toezichthoudende overheid bezorgd worden. Als de bezorging verplicht is, verschillen de regels naargelang het plaatselijke bestuur of de instelling in kwestie. De andere aktes moeten enkel op vraag van de voornoemde overheid bezorgd worden, in voorkomend geval na op de lijst gezet te zijn van de aktes die niet verplicht moeten worden bezorgd.

Worden hieronder vermeld: de aktes inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten.

Type plaatselijk bestuur of instelling

Wettelijke grondslag:

Type akte

Gemeente

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan de

Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht

Artikel 1.

2° de akten houdende intrekking of rechtvaardiging van een geschorste akte;

14° het voorzien in uitgaven die door dwingende en onvoorziene omstandigheden worden vereist bedoeld in artikel 249, § 1er, eerste lid, van de nieuwe gemeentewet;

17° de keuze van de wijze van gunning en de vaststelling van de voorwaarden van overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten waarvan het bedrag, zonder belasting over de toegevoegde waarde, gelijk aan of hoger is dan EUR 175.000, alsook de selectie van de inschrijvers, kandidaten of deelnemers, en de gunning van deze overheidsopdrachten;*

18° het aangaan van thesaurie- of saneringsleningen;

Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en de verenigingen opgericht door dit centrum met een of meerdere andere openbare centra voor maatschappelijk welzijn, met andere overheden en/of met rechtspersonen zonder winstoogmerk (Hoofdstuk XII-verenigingen)

Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (geldige vorm in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

Artikel 110-, § 1 en 126, § 1

2° de akten houdende intrekking of rechtvaardiging van een geschorste akte;

9° de keuze van de plaatsingsprocedure en de vaststelling van de voorwaarden van overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten, waarvan het bedrag, zonder belasting over de toegevoegde waarde, 144.000 euro overschrijdt, alsook de selectie van de inschrijvers, kandidaten of deelnemers en de gunning van deze overheidsopdrachten;

10° de vaststelling van de voorwaarden van concessies van werken en diensten, alsook de selectie van de inschrijvers of de kandidaten en de gunning van deze concessies;

11° het aangaan van saneringsleningen

Meergemeentelijke politiezone

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2001 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de overheden van de meergemeentelijke politiezones met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht

Artikel 1.

 

 

 

 

 

1° de akten die aan het goedkeuringstoezicht onderworpen zijn;

2° de akten houdende intrekking of rechtvaardiging van een geschorste akte;

3° de akten die een uitgave tot gevolg hebben die niet in de begroting opgenomen is;

4° het aangaan van thesaurie- of saneringsleningen;

7° de keuze van de wijze van gunning en de vaststelling van de voorwaarden van overheidsopdrachten waarvan het bedrag, zonder belasting over de toegevoegde waarde, gelijk aan of hoger is dan (125.000 EUR), alsmede de gunning, met inbegrip van de selectie, van voormelde opdrachten*

Intercommunale en dochterondernemingen

Ordonnantie van 5 juli 2018 betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten

Artikel 81, § 1

2° akten houdende intrekking of verantwoording van een geschorste akte;

4° de keuze van de procedure voor de gunning en de vaststelling van de voorwaarden voor overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten met betrekking tot opdrachten met een bedrag dat exclusief belasting op de toegevoegde waarde gelijk is aan of hoger is dan 175.000 euro, alsook de selectie van inschrijvers, kandidaten of deelnemers aan deze opdrachten en de toewijzing hiervan;

5° de akten waarmee de raad van bestuur de voorwaarden voor concessies voor werken en diensten vaststelt en deze waarmee de raad van bestuur inschrijvers of kandidaten voor deze concessies selecteert en deze toewijst

Autonoom gemeentebedrijf en dochterondernemingen.

Ordonnantie van 5 juli 2018 betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten

Artikel 21, § 1.

2° akten houdende intrekking of verantwoording van een geschorste akte;

5° de keuze van de procedure voor de gunning en de vaststelling van de voorwaarden voor overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten met betrekking tot opdrachten met een bedrag dat exclusief belasting op de toegevoegde waarde gelijk is aan of hoger is dan 175.000 euro, alsook de selectie van inschrijvers, kandidaten of deelnemers aan deze opdrachten en de toewijzing hiervan;

6° de vaststelling van de voorwaarden voor concessies voor werken en diensten, alsook de selectie van inschrijvers of kandidaten voor deze concessies en de toewijzing hiervan;

9° het sluiten van thesaurie- of saneringsleningen

Meergemeentelijke vzw

Ordonnantie van 5 juli 2018 betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten

Artikel 44, § 1, En 97

1° de akten houdende intrekking of verantwoording van een geschorste akte;

6° de keuze van de procedure voor de gunning en de vaststelling van de voorwaarden voor overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten met betrekking tot opdrachten met een bedrag dat exclusief belasting op de toegevoegde waarde gelijk is aan of hoger is dan 175.000 euro, alsook de selectie van inschrijvers, kandidaten of deelnemers aan deze opdrachten en de toewijzing hiervan;

7° de vaststelling van de voorwaarden voor concessies voor werken en diensten, alsook de selectie van inschrijvers of kandidaten voor deze concessies en de toewijzing hiervan;

9° de afsluiting van leningen

* Bij het schrijven van deze bepalingen was de regelgeving inzake concessieovereenkomsten volledig vervat in de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006.