U bent hier: Home / Thema / Overheidsopdrachten / Opdrachten van de directie Lokale Overheidsopdrachten / Bijdrage aan de hervorming van de wetgeving

Bijdrage aan de hervorming van de wetgeving

De directie Lokale Overheidsopdrachten helpt op meerdere niveaus wetteksten opstellen, namelijk: 

  • Op federaal niveau, in het kader van de werkzaamheden van de Commissie Overheidsopdrachten en bepaalde werkgroepen die daarbinnen georganiseerd worden over specifieke thema’s. Hoewel de regelgeving inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomst een bevoegdheid is van de federale wetgever, wou die de verschillende bestuursniveaus en andere publieke en private organisaties betrekken bij het opstellen en evalueren van deze wetgeving. Deze commissie, waarvan de secretariaatsleden van de kanselarij van de eerste minister komen, heeft als doel:
  • voorontwerpen van wetten of besluiten voor te stellen die de algemene regels vaststellen voor de plaatsing en uitvoering van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten;
  • de problemen aan te kaarten die de toepassing van de wettelijke bepalingen ter zake veroorzaakt en oplossingen voor te stellen;
  • algemene kwesties inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten te analyseren.
  • Op gewestelijk niveau werkt de directie Lokale Overheidsopdrachten onder meer mee aan de hervorming van de organisatorische regelgeving van de plaatselijke besturen en andere plaatselijke instellingen (nieuwe gemeentewet, koninklijk besluit houdende de algemene regelgeving inzake de gemeentelijke boekhouding, organieke wet betreffende de OCMW’s, ordonnantie betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten, …) alsook aan de modernisering van de regels inzake het toezicht op laatstgenoemden.