U bent hier: Home / Thema / Overheidsopdrachten / Nieuws / 10 maart 2014 (1/2)

10 maart 2014 (1/2)

Een eerste koninklijk besluit betreffende de wijziging van de reglementering – Het koninklijk besluit van 7 februari 2014.
Een eerste koninklijk besluit betreffende de wijziging van de reglementering – Het koninklijk besluit van 7 februari 2014.

Het Belgisch Staatsblad heeft op 21 februari 2014 het koninklijk besluit van 7 februari 2014 betreffende wijziging van meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet van 15 juni 2006 aangaande de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten gepubliceerd.

Het betreft een eerste koninklijk besluit tot wijziging van de nieuwe reglementering op de overheidsopdrachten (vermeld als “reparatie”), in voege getreden op 1 juli 2013. Deze wijzigingen drongen zich voornamelijk op om twee redenen, enerzijds de uitvaardiging van nieuwe aankondigingsmodellen bij de Uitvoeringsverordening (EU) nr. 842/2011 van de Commissie van 19 augustus 2011, alsook een bijkomende administratieve vereenvoudigingsmaatregel op het vlak van het onderzoek van de persoonlijke toestand van kandidaten en inschrijvers, en anderzijds het aan het licht komen van een aantal onduidelijkheden maar ook vormelijke en inhoudelijke gebreken die met het oog op de correcte toepassing van de wetgeving moesten worden hersteld of gepreciseerd.

Laat ons te midden van deze verscheidene “reparaties” en aanvullingen enkele belangrijke fundamentele wijzigingen betreffende de bepalingen in het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren aanstippen :

- wat betreft het toegangsrecht, houdt de verklaring op erewoord de verplichting in, (in open of gelijkaardige procedures) wanneer de aanbestedende overheid door elektronische middelen (eventuele toepassing van Télémarc) gratis toegang heeft tot de inlichtingen en documenten met betrekking tot de uitsluiting waarover de verklaring op erewoord gaat en de algemene herziening van de bepaling betreffende de fiscale verplichtingen,(in geval van toegang tot Télémarc), binnen de 48 uren volgende op de zitting tot opening van de offertes of het uiterste ogenblik  voor de indiening van de aanvragen tot deelname of van de offertes volgens het geval, het naleven hiervan na te gaan;

- de vervanging van het artikel 95 betreffende de formele en materiële regelmatigheid van de offertes bij een open of beperkte procedure waarvan de bepalingen geherdefinieerd en geherformuleerd werden met het oog op het afstemmen ervan op het geheel van de regels betreffende het nazicht van de offertes, beter rekening houdende met de praktijk;

- de verplichting van het vermelden van gunningscriteria in de documenten van de opdracht voor de opdrachten gegund volgens een onderhandelingsprocedure, behalve voor de opdrachten gegund volgens de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking in toepassing van ofwel het artikel 26, § 1e, 1°, a), van de wet, ofwel het artikel 26, § 1e,1°, c), en 3°, d) en e), van de wet, voor zover in deze laatste gevallen de Europese drempels niet bereikt worden.

- De gecoördineerde versie van het koninklijk besluit van 15 juli 2011, rekening houdende met deze wijzigingen kan geraadpleegd worden op de site www.16procurement.be

Yves CABUY