U bent hier: Home / Thema / Overheidsopdrachten / Nieuws / 22 mei 2014

22 mei 2014

Het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken
Het koninklijk besluit van 22 mei 2014


Het Belgisch Staatsblad publiceerde op 30 mei 2014 het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken.

In de praktijk betreft het een tweede « reparatie » koninklijk besluit dat de reglementering op de overheidsopdrachten wijzigt en meer bepaald een aanpassing betreft van de regels betreffende de verificatie en van de betaling met het oog op het verzekeren van een betere coherentie en afstemming van deze op de tekst van de richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties.

Vanaf nu dient rekening gehouden te worden met het feit dat :

-    de verificatietermijn en de betalingstermijn vanaf heden dienen beschouwd te worden als een globale termijn die in geen enkel geval overschreden mag worden : elke overschrijding van de verificatietermijn van 30 dagen wordt derhalve « bestraft » met een evenredige vermindering van de betalingstermijn;
-    volgens het Verslag aan de Koning de verificatietermijn niet kan aanvangen indien de aannemer bij zijn schuldvordering niet de door het bestek vereiste documenten gevoegd heeft die nodig zijn voor deze verificatie of indien hij geen voldoende gedetailleerde meetstaat van de uitgevoerde werken heeft afgeleverd ;
-     de betalingstermijn niet meer berekend wordt vanaf het verstrijken van de verificatietermijn, maar wel vanaf het einde van de verificatie; op die wijze zal, wanneer de verificatie beëindigd wordt op de 10e dag van de termijn, de betalingstermijn beginnen vanaf de 11e dag, voor zover nochtans de aanbestedende overheid in het bezit is van de regelmatig opgestelde factuur en de andere eventueel geëiste documenten;
-    door de onduidelijkheid van de oorspronkelijke regels op te heffen, het principe van de verificatie thans van ambtswege is voorzien ; het is derhalve aan de aanbestedende overheid om in de documenten van de opdracht uitdrukkelijk te vermelden dat er geen verificatietermijn voorzien wordt.

Deze bepalingen zijn in werking getreden de tiende dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, namelijk op 9 juni 2014.

De gecoördineerde versie van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 die rekening houdt met deze wijzigingen is beschikbaar op de site www.16procurement.be


Yves CABUY – oo@gob.irisnet.be