U bent hier: Home / Thema / Overheidsopdrachten / Nieuws / 8 juni 2020

8 juni 2020

Toezicht op OCMW: aanpassing van de drempel voor de verplichte toezending van akten op het gebied van overheidsopdrachten
Toezicht op OCMW: aanpassing van de drempel voor de verplichte toezending van akten op het gebied van overheidsopdrachten

 

In het Belgisch Staatsblad van 27 mei 2020 werd het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 7 mei 2020 tot wijziging van artikel 110, § 1, 9°, van de organieke wet 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn gepubliceerd.

Dit besluit vervangt het bedrag van 144.000 euro, vastgesteld in artikel 110, § 1, 9°, van de organieke wet 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, door het bedrag van 139.000 euro om de, door de ordonnantiegever gewilde, nauwe band te behouden tussen de hypothese van het gebruik van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking als bedoeld in artikel 42, § 1, 1°, a), van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en de beperking van de verplichting om de akten met betrekking tot overheidsopdrachten, in extenso naar het Verenigd College en het college van burgemeester en schepenen toe te zenden d.w.z. voor de akten betreffende de volgende onderwerpen: de keuze van de plaatsingsprocedure en de vaststelling van de voorwaarden van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten,  alsook de selectie van de inschrijvers, kandidaten of deelnemers en de gunning van deze overheidsopdrachten.

Het Verenigd College maakt zo gebruik van de mogelijkheid voorzien in genoemd artikel 110, § 1, 9°, om het bedrag in ditzelfde artikel te wijzigen ingevolge een herziening van de bedragen die in toepassing van artikel 42, § 1, 1°, a), van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten zijn vastgesteld (zie in dit verband ook het MB van 20 december 2019, hieronder vermeld, en het ‘nieuws van 29 november 2019').

In toepassing van het artikel 39, derde lid, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, dat krachtens artikel 70bis van diezelfde wet ook geldt voor de verordeningen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, treedt dit besluit in werking op de tiende dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, d.w.z. op 6 juni 2020.

 

Jean-François Brouwet

Contact: oo@gob.brussels

 

Bronnen :

Besluit van het Verenigd College van de gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 7 mei 2020 tot wijziging van artikel 110, § 1, 9° van de organieke wet 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. (B.S. van 27 mei 2020)

Ministerieel besluit van 20 december 2019 tot wijziging van de Europese bekendmakingsdrempels in meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten en de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied (B.S. van 24 december 2019)