U bent hier: Home / Thema / Overheidsopdrachten / Nieuws / 21 april 2016

21 april 2016

Een Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) Voor wie? Waarom? - Update
Een Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) Voor wie? Waarom? - Update
 
De uitvoeringsverordening (EU) 2016/7 van de Commissie van 5 januari 2016 houdende het standaardformulier voor het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (Publicatieblad van de Europese Unie, 6 januari 2016) tot uitvoering van het artikel 59, §2 van Richtlijn 2014/24/EU (klassieke sectoren) zal in alle lidstaten tegen uiterlijk 18 april 2016 in werking treden. 
 
Het UEA is een geüpdatete verklaring op erewoord van de kandidaat of inschrijver, die moet dienen als een voorlopig bewijs ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven certificaten. Deze verklaring heeft betrekking op: 
 
a) de eigen situatie van de inschrijver (uitsluitingsgronden)
b) het antwoord van de inschrijver op de kwalitatieve selectiecriteria
c) in voorkomend geval de naleving van de objectieve regels en criteria voor de vermindering van het aantal kandidaten
 
In de gebruiksaanwijzing van het UEA wordt verduidelijkt dat: "Lidstaten kunnen zelf bepalen of het aan de aanbestedende diensten en aanbestedende entiteiten overlaten om te bepalen of het UEA ook wordt gebruikt als een onderdeel van aanbestedingsprocedures die niet of niet volledig onder de gedetailleerde procedureregels van de Richtlijnen 2014/24/EU of 2014/25/EU vallen, bijvoorbeeld waar het gaat om aanbestedingen die onder de van toepassing zijnde drempels blijven of aanbestedingen waarvoor de bijzondere regels gelden die van toepassing zijn op maatschappelijke en andere specifieke diensten (de „lichte regeling”).  Zo ook kunnen lidstaten zelf bepalen of het aan de aanbestedende diensten en aanbestedende entiteiten overlaten om te bepalen of het UEA ook moet worden gebruikt bij de plaatsing van concessieovereenkomsten, ongeacht of daarop de bepalingen van Richtlijn 2014/23/EU van toepassing zijn."
 
Aanbeveling:
 
Het gebruik van het UEA zal dus pas verplicht zijn na de inwerkingtreding van de regelgeving voor de omzetting van de voormelde Europese richtlijnen.
 
Niettemin wordt de aanbestedende overheden aangeraden om vanaf 18 april en tot deze inwerkingtreding het UEA in het kader van de gunning van overheidsopdrachten zoals bedoeld door de voornoemde richtlijnen te aanvaarden als een voorlopig bewijs op dezelfde wijze als een expliciete verklaring op erewoord.
 
Bron : Uitvoeringsverordening (EU) 2016/7 van de Commissie van 5 januari 2016 houdende een standaardformulier voor het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (P.B.E.U, 6 januari 2016).
 
 
 
 
Marie-Pascale Fantuzzi
 
Contact : mpu@gob.brussels