U bent hier: Home / Thema / Overheidsopdrachten / Nieuws / 17 oktober 2018

17 oktober 2018

Einde van de overgangsmaatregelen voorzien in artikel 128 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren:
Einde van de overgangsmaatregelen voorzien in artikel 128 van het koninklijk besluit van 18 april 2017  plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren:

 

Artikel 128 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren voorziet in een overgangsmaatregel betreffende het verplicht gebruik van elektronische communicatiemiddelen voor de periode tot 17 oktober 2018 voor overheidsopdrachten waarvan het geraamde bedrag gelijk is aan of hoger is dan de drempel voor Europese bekendmaking.

Vanaf 18 oktober 2018 moeten, voor de bovengenoemde overheidsopdrachten die niet binnen het toepassingsgebied vallen van de uitzonderingen voorzien in de paragrafen 2 tot en met 4 van artikel 14 van de bovenvermelde wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, de communicatie en de informatie-uitwisselingen tussen de aanbesteder en de ondernemers, met inbegrip van de verzending en de elektronische ontvangst van de offertes,  in alle fasen van de plaatsingsprocedure met behulp van elektronische communicatiemiddelen plaatsvinden.

Het is de datum waarop de aankondiging van de opdracht in het Publicatieblad van de Europese Unie (PB) is of had moeten worden bekendgemaakt of, indien er geen verplichting tot voorafgaande bekendmaking bestaat, de datum waarop de uitnodiging om een offerte in te dienen, is bekendgemaakt, die bepaalt of het gebruik van de overgangsmaatregel mogelijk is of niet.

Met andere woorden, de Europese overheidsopdracht waarvoor de aankondiging van de opdracht niet vóór 18 oktober 2018 in het PB is of had moeten worden bekendgemaakt of, bij gebrek aan een verplichting tot voorafgaande bekendmaking, waarvoor vóór die datum geen enkele uitnodiging om een offerte in te dienen, is verstuurd, is onderworpen aan de verplichting om gebruik te maken van elektronische communicatiemiddelen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 14 van de bovengenoemde wet van 17 juni 2016.

Indien nodig moeten de opdrachtdocumenten door de bevoegde instantie worden aangepast om aan deze verplichting te voldoen vooraleer deze opdracht in mededinging te stellen.