U bent hier: Home / Thema / Overheidsopdrachten / Nieuws / 15 mei 2017

15 mei 2017

Tijdelijke ontoegankelijkheid van e-Procurement bij de inwerkingtreding van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten
Tijdelijke ontoegankelijkheid van e-Procurement bij de inwerkingtreding van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten

Zoals reeds vermeld zal de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten op 30 juni 2017 in werking treden.

Voor de overheidsopdrachten die onder het toepassingsveld van titel 2 van de wet vallen, treden de artikelen van de wet die nog niet in werking zijn getreden, in werking op 30 juni 2017, voor de overheidsopdrachten, prijsvragen en raamovereenkomsten die vanaf die datum worden bekendgemaakt of hadden moeten worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie of in het Bulletin der Aanbestedingen, alsook voor de overheidsopdrachten, prijsvragen en raamovereenkomsten waarvoor, bij ontstentenis van een verplichting tot voorafgaande bekendmaking, de uitnodiging tot het indienen van een deelnemingsaanvraag of een offerte verspreid wordt vanaf die datum.

Overgangsbepalingen en uitzonderingen worden voorzien, die binnenkort het voorwerp van een aparte publicatie op deze website zullen uitmaken.

Wat betreft de overheidsopdrachten die aan de Europese bekendmaking onderworpen zijn, moet uw aandacht gevestigd worden op de wijziging aangebracht door het artikel 8, § 1, lid 2, van het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017, dat bepaalt : « De aankondiging in het Bulletin der Aanbestedingen mag geen andere inhoud hebben dan die bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie. Ze mag niet worden bekendgemaakt vóór de datum van bekendmaking van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie. Niettemin kan de bekendmaking in ieder geval in het Bulletin der Aanbestedingen geschieden indien de aanbestedende overheid niet binnen twee dagen na de bevestiging van de ontvangst van de aankondiging is geïnformeerd over de bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie. ». Het e-Procurement platform zorgt voor het naleven van deze termijn.

De dienst e-Procurement van de FOD BOSA heeft deze vrijdag 12 mei 2017 aangekondigd dat het e-Procurement platform offline zal gehaald worden vanaf woensdag 28 juni 2017 (18u) t.e.m. dinsdag 4 juli 2017 (6u). Tijdens deze periode zullen alle applicaties (e-Notification, e-Tendering, …) ontoegankelijk zijn, zowel voor de ondernemers als voor de aanbesteders.

Bovendien, om aan de ondernemers voldoende tijd te laten om elektronisch hun aanvragen tot deelneming of hun offertes in te dienen, zal de opening van de dossiers in e-Tendering enkel opnieuw mogelijk zijn vanaf donderdag 6 juli 2017. 

Voor alle informatie hieromtrent, gelieve contact op te nemen met de helpdesk e-Procurement die bereikbaar is elke werkdag van 8u30 tot  12u en van 13u15 tot 16u30.
Tel. : +32 2 790 52 00
Email : e.proc@publicprocurement.be 

De dienst e-Procurement van de FOD BOSA heeft informatie online gezet betreffende de wijzigingen aangebracht door de wet van 17 juni 2016 inzake de publiciteitsregels in het kader van de plaatsing van overheidsopdrachten, met name : 

 

De aanbestedende overheden die tot een publicatie voor de inwerkingtreding van de wet van 17 juni 2016 willen overgaan, worden aangemoedigd om niet tot de uiterste datum te wachten voor de publicatie van hun bekendmakingen. Bovenop de ontoegankelijkheid van het e-Procurement platform vanaf 28 juni 2017 om 18u, kan het risico inzake een technische probleem of een tijdelijke overbelasting van het netwerk inderdaad niet 100% uitgesloten worden.
Zo nodig zullen de bevoegde overheden zich organiseren zodat de noodzakelijke beslissingen opgenomen worden binnen een termijn die een publicatie voor de voormelde datum toelaat.

 

 

Marie-Pascale Fantuzzi
mpu@sprb.brussels