Voornaamste federale wetteksten

In België is het de bevoegdheid van de federale staat om het algemene juridische kader vast te stellen inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten.

De eerste wet inzake overheidsopdrachten die van toepassing was op plaatselijke besturen werd van kracht op 1 januari 1978. Het betrof de wet van 14 juli 1976 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten (B.S. 28 augustus 1976). Intussen hebben er meerdere aanzienlijke hervormingen plaatsgevonden, onder meer in 1996 (wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten), in 2013 (wet van 15 juni 2006 overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten) en in 2017 (wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten).

Overheidsopdrachten zijn sinds 30 juni 2017 dus onderworpen aan de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en de bijhorende uitvoeringsbesluiten. Op dezelfde datum zijn de concessieovereenkomsten uit het regelgevende kader van de overheidsopdrachten gehaald en onderworpen aan een wet die er specifiek aan is gewijd: de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten en het bijhorende uitvoeringsbesluit.

Overigens mogen we ook niet vergeten om zowel voor overheidsopdrachten als voor concessieovereenkomsten de bepalingen toe te passen van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

 

Geldende regelgeving sinds 30 juni 2017
 
 • De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en de bijhorende uitvoeringsbesluiten:
 • Het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren
 • Het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren
 • Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten
 • De wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, alsook de bijhorende uitvoeringsbesluiten:
 • Het koninklijk besluit van 23 januari 2012 plaatsing overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied
 • Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten
 • De wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten en het bijhorende uitvoeringsbesluit:
 • Het koninklijk besluit van 25 juni 2017 betreffende de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten
 • De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies

 

Geldende regelgeving van 1 juli 2013 tot 29 juni 2017
 
 • De wet van 15 juni 2006 overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten), alsook de bijhorende uitvoeringsbesluiten:
 • Het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011
 • Het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten speciale sectoren van 16 juli 2012
 • Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken
 • De wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, alsook de bijhorende uitvoeringsbesluiten:
 • Het koninklijk besluit van 23 januari 2012 plaatsing overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied
 • Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken
 • De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten

 

Omzendbrieven

 

 • Omzendbrief van 2 december 1997 - Overheidsopdrachten - Lijst met diensten bedoeld in bijlage 2 bij de wet van 24 december 1993
 • Omzendbrief van 25 juni 2008 - Overheidsopdrachten - Europese bekendmaking - Verplichting een aankondiging van gegunde opdrachten te publiceren
 • Omzendbrief van 11 november 2010 - Overheidsopdrachten - Prijs van de opdrachtdocumenten
 • Omzendbrief van 15 november 2010 - Overheidsopdrachten - Vrijmaking van de postdiensten op 1 januari 2011 (omzetting van de Richtlijn 2008/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 februari 2008 tot wijziging van Richtlijn 97/67/EG wat betreft de volledige voltooiing van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap)
 • Omzendbrief van 18 februari 2011 - Overheidsopdrachten - Inmededingingstelling van de postdiensten - Aanbevelingen
 • Omzendbrief van 16 juni 2014 - Overheidsopdrachten - Aanbeveling om de technische specificaties inzake IPv6-compatibiliteit op te nemen in bestekken
 • Omzendbrief van 10 juli 2017 inzake de bestrijding van sociale dumping in overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten, alsook de bijlage (Handleiding - Bestrijding van sociale dumping in overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten)
 • Omzendbrief van 6 november 2017 - Overheidsopdrachten - Schaarste aan PIR- en PUR-isolatiematerialen

 

De voornoemde teksten zijn te raadplegen op http://www.publicprocurement.be of http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm.