U bent hier: Home / Thema / Overheidsopdrachten / Lokale overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten / Toepasselijke regelgeving / Andere wetteksten (niet-exhaustieve lijst)

Andere wetteksten (niet-exhaustieve lijst)

Erkenning
 
 • Wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken en de voornaamste bijhorende uitvoeringsbesluiten:
 • Het koninklijk besluit van 26 september 1991 tot vaststelling van bepaalde toepassingsmaatregelen van de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken
 • Het ministeriële besluit van 27 september 1991 tot nadere bepaling van de indeling van de werken volgens hun aard in categorieën en ondercategorieën met betrekking tot de erkenning van de aannemers
 • Het ministeriële besluit betreffende de bij de aanvragen voor een erkenning, een voorlopige erkenning, een overdracht van erkenning of bij de beoordeling van de bewijzen vereist met toepassing van artikel 3, § 1, van de wet van 20 maart 1991, houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, voor te leggen documenten

 

Detachering van werknemers:
 
 • De wet van 11 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake detachering van werknemers

 

Motivering / Openbaarmaking / Transparantie / Governance
 
 • De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen
 • De wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur
 • De wet van 4 mei 2016 tot omzetting van richtlijn 2013/37/EU van 26 juni 2013 inzake het hergebruik van overheidsinformatie en het bijhorende uitvoeringsbesluit:
 • Het koninklijk besluit van 2 juni 2019 inzake het hergebruik van overheidsinformatie
 • De gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen
 • De gezamenlijke ordonnantie van 16 mei 2019 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen, en de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende de oprichting van een Brusselse Deontologische Commissie

 

Dienstverleners uit de bouwsector:
 
 • De wet van 9 mei 2019 betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten, landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van diverse wetsbepalingen betreffende de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid in de bouwsector