Overheidsopdrachten

Artikel 2, 17° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten omschrijft het begrip 'overheidsopdracht' als "de overeenkomst onder bezwarende titel die wordt gesloten tussen een of meer ondernemers en een of meer aanbesteders en die betrekking heeft op het uitvoeren van werken, het leveren van producten of het verlenen van diensten, met inbegrip van de opdrachten die worden geplaatst in toepassing van titel 3 door overheidsbedrijven als bedoeld in 2° en personen die genieten van bijzondere of exclusieve rechten bedoeld in 3°".

Uit die definitie kunnen we drie kernelementen halen:

1) Het betreft een overeenkomst onder bezwarende titel.

Het betalende karakter van de overeenkomst houdt niet noodzakelijk een compensatie in geld in, en kan andere vormen aannemen, waarvan de economische waarde geschat moet worden.

 

2) Het betreft ook een overeenkomst gesloten tussen twee partijen, namelijk een of meerdere ondernemers enerzijds en een of meerdere aanbesteders anderzijds.

Opdat de overeenkomst onder de regelgeving inzake overheidsopdrachten zou vallen, moet een van de partijen dus een aanbesteder zijn.

 

3) Tot slot betreft het een overeenkomst met als doel de uitvoering van werken, de levering van producten of het verstrekken van diensten.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten omschrijft elk type opdracht (werken, leveringen en diensten) en het stelsel dat van toepassing is bij gemengde opdrachten.
 
Bijlage I bij deze wet stelt de lijst vast met activiteiten die opdrachten voor werken betreffen, terwijl bijlage III de lijst met diensten bepaalt (sociale diensten en andere specifieke diensten genaamd) die een versoepeld wettelijk stelsel genieten.