U bent hier: Home / Thema / Overheidsopdrachten / Focus / 7 juli 2014

7 juli 2014

Een prijsherziening dient te steunen op objectieve en controleerbare parameters met passende wegingscoëfficiënten (art. 20, § 1 KB d.d. 15 juli 2011)
Een prijsherziening dient te steunen op objectieve en controleerbare parameters met passende wegingscoëfficiënten (art. 20, § 1 KB d.d. 15 juli 2011)


Een Brusselse politiezone besliste om via een open offerteaanvraag een opdracht van diensten te lanceren teneinde een operator voor elektronische communicatiediensten, met name vaste telefonie en internet, aan te duiden.

Wat de prijsherziening van deze opdracht betreft, werd in het bestek evenwel geëist dat de opdrachtnemer zich ertoe verbindt om op elk moment de prijsvoorwaarden van hun meest begunstigde klant in België te bieden, en dit voor alle diensten die deze opdracht beoogt. Daarnaast vermeldde het bestek dat de opdrachtnemer of de aanbestedende overheid op elk moment een prijsherziening kan vragen naar boven of naar beneden toe, zolang deze naar behoren gemotiveerd wordt op basis van objectieve en verifieerbare elementen.

Artikel 6, § 1 van de wet d.d. 15 juni 2006 inzake overheidsopdrachten bepaalt echter dat “de forfaitaire grondslag van de overheidsopdrachten geen belemmering voor de herziening van de prijzen in het licht van bepaalde economische en sociale factoren vormt”. Daarenboven stellen de bepalingen van artikel 20, § 1 van het KB d.d. 15 juli 2011 dat “de opdrachtdocumenten in een prijsherziening moeten voorzien op grond van de prijsevolutie van de uurlonen van het personeel en de sociale lasten en van één of meer relevante elementen zoals materiaalprijzen, grondstofprijzen, wisselkoersen of andere”. Volgens de bepalingen van dit laatste artikel steunt de prijsherziening immers “op objectieve en controleerbare parameters en maakt deze gebruik van passende wegingscoëfficiënten en weerspiegelt aldus de werkelijke kostprijsstructuur. In geval van moeilijkheden om een dergelijke prijsherzieningsformule samen te stellen, kan de aanbestedende overheid de gezondheidsindex, de index van consumptieprijzen of een andere passende index hanteren”.

Op voorstel van de Directie Lokale Overheidsopdrachten (Brussel Plaatselijke Besturen) werd de betrokken beslissing dan ook door ministerieel besluit niet goedgekeurd.

Evi Minnaert – oo@gob.irisnet.be