U bent hier: Home / Thema / Overheidsopdrachten / Focus / Overheidsopdrachten: Focus van 26 maart 2020

Overheidsopdrachten: Focus van 26 maart 2020

COVID-19 verhindert niet alles, is geen uitleg voor alles en rechtvaardigt niet alles
COVID-19 verhindert niet alles, is geen uitleg voor alles en rechtvaardigt niet alles

 

Niemand kan vandaag nog naast COVID-19 kijken.  Na de uitroeping van COVID-19 tot pandemie heeft de federale regering een reeks maatregelen genomen die beschikbaar zijn op de website www.info-coronavirus.be.  De maatregel die ons het meest interesseert zowel beroepsmatig als op privévlak is de quarantaine sinds 18 maart 2020 ’s middags.

Ondanks de ontreddering dient de continuïteit van de openbare diensten verzekerd te worden.  Bijzondere volmachten werden toegekend aan de federale, gewestelijke en gemeenschappelijke overheden om hen toe te laten sneller faciliterende maatregelen op voorlopige en uitzonderlijk basis te nemen.  Wat betreft de lokale Brusselse besturen, verwijs ik hiervoor naar de portaalsite van het BPB:  http://plaatselijke-besturen.brussels/nl/covid-19-maatregelen.

Veel vragen rijzen in alle domeinen en de overheidsopdrachten ontsnappen hier niet aan.  Informatie is een beetje overal en in alle richtingen te vinden.  Echter, hou in gedachten dat iedere situatie verschillend is en een aangepast en gepersonaliseerd antwoord vereist in functie van de concrete elementen van elk dossier.

Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om u eraan te herinneren dat de agenten van de Directie Lokale Overheidsopdrachten, hoewel ze niet op het kantoor aanwezig zijn, bereikbaar blijven per e-mail, hetzij op hun professioneel e-mailadres, hetzij via het algemene e-mailadres van de Directie (oo@gob.brussels).  De meerderheid heeft immers niet zijn professionele telefoonlijn kunnen doorschakelen voor het begin van de quarantaine.  Aarzel niet om hen te contacteren om vragen te stellen betreffende de moeilijkheden die u momenteel ondervindt.

Dit is ook het moment om eraan te herinneren dat u, in onze rechtsstaat, ondanks de huidige omstandigheden, het wettelijke kader vastgelegd door de federale overheid dient te respecteren en dat voor de overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten gebaseerd is op de volgende wetten en hun uitvoeringsbesluiten:

  • De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten of de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 (afhankelijk van de datum waarop de overheidsopdracht in mededinging werd gesteld).
  • De wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied
  • De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en de concessies

 

U dient eveneens de bevoegdheidsregels om beslissingen te nemen die van toepassing zijn op uw bestuur/organisme te respecteren.

De huidige crisis veroorzaakt door COVID-19 wordt zeer dikwijls ingeroepen door ondernemers om een tolerantere houding te verkrijgen van aanbestedende overheden (afwezigheid van een voorafgaand bezoek alvorens een offerte in te dienen alhoewel vereist op straffe van nietigheid, het verzenden van de offerte per e-mail alhoewel deze indieningswijze aanvankelijk niet voorzien was, vertraging in de uitvoering van de opdracht, enz.) of hen een wijziging van de overeenkomst te vragen, de uitvoeringstermijn te verlengen, schadevergoeding of schrapping van de boetes voor laattijdige uitvoering.

Het is belangrijk in het achterhoofd te houden dat elk geval uniek is en dat COVID-19 niet alles verhindert, geen uitleg is voor alles en niet alles rechtvaardigt… zelfs al is het de oorzaak van veel problemen die we momenteel tegenkomen bij het plaatsen en de opvolging van de uitvoering van overheidsopdrachten.

Aanvaard dus niet blind om het even welk verzoek dat men tot u richt!  Verifieer dus eerst zorgvuldig de juistheid van de door de ondernemers ingeroepen elementen en controleer de timing van de gebeurtenissen (voor / na 18 maart 2020).  Bijvoorbeeld, als de opdrachtnemer reeds in vertraging was met de uitvoering van de opdracht voor 18 maart 2020 zal hij de verantwoordelijkheid niet van zich af kunnen schuiven door alles op COVID-19 te steken.

Het is eveneens de gelegenheid om u erop te wijzen dat u de mogelijkheid heeft om FreeMarket te gebruiken voor de plaatsing van uw overheidsopdrachten van beperkte waarde en deze via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.  Als u dit niet bij het begin voorzien heeft en de uitnodigingen tot het indienen van een offerte reeds verstuurd werden, maar de indieningstermijn van de offertes nog niet verstreken is, overweeg dan een verlenging van die termijn met een aanpassing van de indieningswijze van de offertes (gebruik van FreeMarket (beperkt dossier- formulier F53) en e-Tendering zie : https://www.publicprocurement.be/sites/default/files/documents/man_enot_aankoper_nl_0.pdf vanaf pagina 70.)

Als u binnenkort nieuwe overheidsopdrachten wil lanceren, stel u dan eerst de volgende vragen:

  • Is dit dringend?  Als dit dringend is wegens een termijn opgelegd door de subsidiërende overheid, is deze laatste dan bereid een bijkomende termijn toe te kennen?
  • Zullen er voldoende ondernemers actief zijn om een offerte in te dienen?
  • Zal er iemand zijn om mijn eventuele verzoeken tot prijsrechtvaardiging en vragen om bijkomende informatie te ontvangen en te behandelen?
  • Als ik de opdracht nu gun, zal de gekozen opdrachtnemer dan in staat zijn om aan zijn verplichtingen na te komen en om de opdracht binnen de opgelegde termijn af te werken?  Zal hij kunnen beschikken over zijn gebruikelijke leveranciers en dienstverleners om zijn verbintenissen te respecteren? Zullen de producten en/of materialen die hij nodig heeft voor de uitvoering van de opdracht beschikbaar zijn, en desgevallend, binnen welke termijn?

 

Draag goed zorg voor uzelf en uw naasten in deze moeilijke tijd en aarzel niet om elkaar te steunen onder collega’s ondanks de afstand.

 

Marie-Pascale Fantuzzi

Contact : oo@gob.brussels

gearchiveerd onder: