U bent hier: Home / Thema / Overheidsopdrachten / Focus / 17 september 2020

17 september 2020

De verplichting om alle opdrachtdocumenten ter beschikking te stellen vanaf de mededingingstelling
De verplichting om alle opdrachtdocumenten ter beschikking te stellen vanaf de mededingingstelling

 

Volgens het principe van artikel 14, § 1, lid 1, van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, moeten elektronische communicatiemiddelen, behoudens wettelijke uitzonderingen, worden gebruikt in alle fasen van de plaatsingsprocedure van de opdracht, en dit voor de meeste overheidsopdrachtenprocedures.

De FOD Strategie en Ondersteuning (hierna FOD BOSA) heeft het e-Notification platform ter beschikking gesteld aan de Belgische aanbestedende overheden om het hen gemakkelijker te maken aan deze verplichting te voldoen.

Het lijkt er echter op dat aanbestedende overheden die, in het kader van plaatsingsprocedures in meerdere fasen, alle opdrachtdocumenten online zetten vanaf de aanvraag tot bekendmaking van de aankondiging van de opdracht, worden gedwarsboomd door het e-Notificatieplatform :

De huidige configuratie van dit platform houdt in dat de documenten aangaande de selectie (die regelmatig « de selectiegids » worden genoemd), opgenomen in een dossier met de titel « Begeleidende documenten » en andere opdrachtdocumenten (met name het bestek en de bijlagen), opgenomen in een dossier met de titel « Documenten van het bestek », op afzonderlijke momenten ter beschikking worden gesteld. Het gevolg hiervan is dat pas nadat de geselecteerde kandidaten zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de tweede fase van de plaatsingsprocedure van de opdracht, zij, en alleen zij, toegang kunnen krijgen tot de inhoud van het dossier « Documenten van het bestek ».

Het is duidelijk dat de manier waarop het e-Notificatieplatform de regelgeving inzake overheidsopdrachten toepast, het niet mogelijk maakt om te voldoen aan de verplichting om via elektronische weg een kosteloze, onbeperkte, volledige en rechtstreekse toegang tot de opdrachtdocumenten te verlenen vanaf de datum van bekendmaking van de aankondiging van de opdracht, zoals bepaald in artikel 64, § 1, 1ste zin, van de voormelde wet van 17 juni 2016, waaraan de aanbestedende overheden onderworpen zijn. 

Om ervoor te zorgen dat het principe wordt nageleefd dat alle opdrachtdocumenten online worden geplaatst vanaf de bekendmaking van de aankondiging van de opdracht, heeft de dienst e-procurement van de FOD BOSA voorzien om een technische correctie uit te voeren die als effect zal hebben dat de « Begeleidende documenten » en de « Documenten van het bestek » in één enkel dossier worden samengebracht. Dit enige bestand zal beschikbaar zijn voor alle gebruikers van het e-Notificatieplatform van zodra de aankondiging van de opdracht wordt bekendgemaakt.

Intussen stelt de dienst e-procurement van de FOD BOSA voor om alle opdrachtdocumenten enkel in de map “Begeleidende documenten” te integreren. Daarbij zijn zij onbeperkt toegankelijk vanaf de bekendmaking van de aankondiging van de opdracht. Zij zullen nog steeds toegankelijk zijn voor de geselecteerde kandidaten tijdens de tweede fase van de plaatsingsprocedure. Deze oplossing, die het mogelijk maakt om aan bovenstaande verplichting te voldoen, wordt ook uitgelegd in de handleidingen voor het gebruik van het e-Notificationplatform (Handleiding e-Notification - hoofdstuk 3.2.4.2).  


Fabienne Van Avermaete
oo@gob.brussels