U bent hier: Home / Thema / Overheidsopdrachten / Focus / 10 maart 2014

10 maart 2014

Voorwaarden van een overheidsopdracht en bevoegdheid van het College
Voorwaarden van een overheidsopdracht en bevoegdheid van het College

Het artikel 234 van de Nieuwe Gemeentewet, zoals gewijzigd door de ordonnantie van 11 juli 2013, voorziet dat de gemeenteraad de voorwaarden vaststelt en de wijze kiest waarop de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten worden gegund. In gevallen van dringende noodzakelijkheid die voortvloeien uit niet te voorziene omstandigheden, kan het college van burgemeester en schepenen op eigen initiatief, de bevoegdheden van de gemeenteraad uitoefenen. De gemeenteraad kan, binnen de perken van de op de begroting ingeschreven kredieten, deze bevoegdheid overdragen aan het college van burgemeester en schepenen voor de overheidsopdrachten die betrekking hebben op het dagelijks bestuur van de gemeente.

Het college is tevens gemachtigd deze bevoegdheid uit te oefenen voor de opdrachten die worden gegund bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking in toepassing van het artikel 26. § 1e, 1°, a) van de wet van 15 juni 2006 overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

In alle andere gevallen bedoeld door de bepalingen van het artikel 26 van de wet van 15 juni 2006 is enkel de gemeenteraad het bevoegde orgaan om te beslissen over de gunningswijze en de voorwaarden van de opdracht.

Derhalve kon de beslissing om wat betreft de opdracht van de levering van een vrachtwagen chassis-cabine 19 ton, tegen een geraamde waarde van 134.670,00€ (zonder BTW), over te gaan tot een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij toepassing van het artikel 26, § 1e, 1°, e), van de wet, om reden dat enkel onregelmatige of onaanvaardbare offertes werden ingediend als antwoord op een eerste opdracht geplaatst door middel van een open offerteaanvraag, niet binnen de bevoegdheid vallen van het college.

Een dergelijke beslissing betreffende het veranderen van de wijze van gunning en de vaststelling van de voorwaarden van deze opdracht dient enkel door de gemeenteraad genomen te worden.

Op voorstel van de Directie lokale Overheidsopdrachten van “Brussel Plaatselijke Besturen” werd de betrokken beslissing door ministerieel besluit vernietigd.

Albert François - oo@gob.irisnet.be