U bent hier: Home / Thema / Overheidsopdrachten / De controle

De controle

Wat betreft de beslissingen van de gemeente

De controle op de wettelijkheid van de beslissingen betreffende de keuze van de plaatsingsprocedure en de vaststelling van de voorwaarden van de overheidsopdrachten, betreffende de selectie van de inschrijvers, kandidaten of deelnemers aan de overheidsopdrachten evenals de gunning van de overheidsopdrachten, wordt geregeld door:

 • de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en
 • het besluit van de Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan de regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op het administratief toezicht.

Deze bevoegdheid wordt in zijn totaliteit uitgeoefend door de Regering die wat betreft de overheidsopdrachten van de gemeenten deze heeft gedelegeerd aan de Minister-President.

Deze beslissingen zijn vatbaar voor een schorsingsmaatregel of een vernietiging indien zij de wet schenden en/of het algemeen belang schaden.

Om dit toezicht mogelijk te maken, dienen de gemeenten binnen de 20 dagen vanaf de datum waarop de beslissingen genomen werden, de beslissingen door te sturen aangaande:

 • de keuze van de plaatsingsprocedure en de vaststelling van de voorwaarden van overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten waarvan het bedrag zonder belasting op toegevoegde waarde gelijk of hoger is dan 175.000 euro;
 • de selectie van de inschrijvers, kandidaten of deelnemers aan deze opdrachten;
 • de gunning van deze opdrachten.

De akten van de gemeenteraad die niet verplicht moeten worden doorgestuurd, worden hernomen in een lijst (met een korte samenvatting van elke akte) die naar de Regering verstuurd wordt binnen de 20 dagen vanaf waarop ze werden genomen.

De Regering beschikt over 30 dagen vanaf de ontvangst van de akte om een schorsings- of een vernietigingsmaatregel te nemen en om ze te betekenen aan de gemeente-instantie. In geval van vernietiging van een akte die voorafgaandelijk het voorwerp uitmaakte van een schorsing, begint de termijn te lopen vanaf de ontvangst van de akte waarin de gemeente-instantie de geschorste beslissing rechtvaardigt. Deze termijn kan eenmalig door de Minister-President of door de Directeur-generaal van Brussel Plaatselijke Besturen (of door de ambtenaar die hem vervangt) verlengd worden met een enige termijn van 15 dagen.

Behoudens uitzonderingen zijn de akten waarin het college van burgemeester en schepenen de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten gunt, pas uitvoerbaar vanaf de dag waarop ze niet meer vatbaar zijn voor schorsing of vernietiging, of, in voorkomend geval, vanaf de dag waarop de Minister-President aan de gemeente betekent dat de akte onmiddellijk kan uitgevoerd worden. Voor opdrachten waarvan de globale waarde lager of gelijk is aan 750.000 euro BTWe, kan de Directeur-generaal van Brussel Plaatselijke Besturen (of de ambtenaar die hem vervangt tijdens zijn afwezigheid) eveneens beslissen dat deze akten onmiddellijk kunnen uitgevoerd worden.

 

Wat betreft de beslissingen van de OCMW’s

Het toezicht op de beslissingen betreffende overheidsopdrachten van de OCMW is geregeld door de bepalingen van het artikel 111 van de wet van 8 juli 1976.

Twee overheden, het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeente en het verenigd college van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie oefenen gezamenlijk het algemeen administratief toezicht uit op de beslissingen van de OCMW’s. Desalniettemin sanctioneren ze niet dezelfde feiten:

 • toezicht uitgeoefend door de gemeenten: beslissing die het gemeentelijk belang benadeelt en voornamelijk de financiële belangen van de gemeente.
 • toezicht uitgeoefend door het Verenigd college: beslissing die de wet of het algemeen belang schaadt.

Alle beslissingen inzake plaatsing van overheidsopdrachten moeten naar de twee toezichtsautoriteiten verzonden worden binnen de 20 dagen.

Deze beslissingen lenen er zich voor om het voorwerp uit te maken van een schorsingsbesluit genomen door het college van burgemeester en schepenen of door het Verenigd college, dat kan gevolgd worden, in voorkomend geval en onder bepaalde voorwaarden, door een vernietigingsbesluit genomen door het Verenigd college.

 • In geval van schorsing door het college van burgemeester en schepenen:

Het college van burgemeester en schepenen beschikt over een termijn van 30 dagen die in werking treedt de volgende dag na de ontvangst van een akte om een schorsingsbesluit te nemen en het te betekenen aan het OCMW en het Verenigd college. De raad van maatschappelijk welzijn kan de geschorste beslissing intrekken of handhaven:

 • in geval van intrekking van de geschorste beslissing: de beslissing moet zonder termijn gecommuniceerd worden aan het college van burgemeester en schepenen en aan het Verenigd college;  
 • in geval van handhaving van de geschorste beslissing: de gemotiveerde beslissing moet verzonden worden binnen een termijn van 100 dagen, die in werking treedt de volgende dag na de ontvangst van het schorsingsbesuit van de beslissing, aan het college van burgemeester en schepenen en aan het Verenigd college. Bij gebrek hieraan wordt de beslissing automatisch vernietigd. Het Verenigd college kan, door een gemotiveerd besluit, de gehandhaafde beslissing vernietigen. Het vernietigingbesluit moet aan het OCMW betekend worden binnen een termijn van veertig dagen, die in werking treedt de volgende dag na ontvangst van de handhavingsbeslissing en ten laatste de laatste dag van de bovenvermelde termijn. Na het verstrijken van deze termijn, wordt de schorsing opgeheven.
 • In geval van schorsing door het college van burgemeester en schepenen:

Het Verenigd college beschikt over een termijn van 40 dagen die in werking treedt de volgende dag na de ontvangst van een akte om een schorsingsbesluit te nemen en het te betekenen aan het OCMW ten laatste de laatste dag van de voormelde termijn. De raad van maatschappelijk welzijn kan de geschorste beslissing intrekken of handhaven:

 • in geval van intrekking van de geschorste beslissing: de beslissing moet zonder termijn gecommuniceerd worden aan het Verenigd college;
 • in geval van handhaving van de geschorste beslissing: de gemotiveerde beslissing moet verzonden worden binnen een termijn van 150 dagen, die in werking treedt de volgende dag na de ontvangst van het schorsingsbesuit van de beslissing, aan het Verenigd college. Bij gebrek hieraan wordt de beslissing automatisch vernietigd. Het Verenigd college kan, door een gemotiveerd besluit, de gehandhaafde beslissing vernietigen. Het vernietigingbesluit moet aan het OCMW betekend worden binnen een termijn van veertig dagen, die in werking treedt de volgende dag na ontvangst van de handhavingsbeslissing en ten laatste de laatste dag van de bovenvermelde termijn. Na het verstrijken van deze termijn, wordt de schorsing opgeheven.

 

Wat betreft de beslissingen van de Politiezones

Aan de ene kant wordt het administratief toezicht op de beslissingen van de zes meergemeentelijke politiezones van het Brussels gewest inzake de keuze van de plaatsingsprocedure en de vaststelling van de voorwaarden van de overheidsopdrachten, inzake de selectie van de inschrijvers, kandidaten of deelnemers aan de overheidsopdrachten evenals de gunning van de overheidsopdrachten, geregeld door:

 • de ordonnantie van 19 juli 2001 houdende regeling van het administratief toezicht op de meergemeentelijke politiezones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (B.S. 29 september 2001).
 • het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 19 juli 2001 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de overheden van de meergemeentelijke politiezones met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht. (B.S. 29 september 2001).

Deze bevoegdheid wordt volledig uitgevoerd door de Regering die deze heeft gedelegeerd aan de Minister-President voor de opdrachten van de meergemeentelijke politiezones.

Deze beslissingen zijn vatbaar voor een schorsingsmaatregel of een vernietiging indien zij de wet schenden en/of het algemeen belang schaden.

Bepaalde akten van de meergemeentelijke politiezones worden ter goedkeuring onderworpen aan de Regering. Het gaat over beslissingen die steunen op de keuze van de plaatsingsprocedure en de vaststelling van de voorwaarden van opdrachten van werken, leveringen en diensten terwijl de globale waarde van de opdracht hoger is dan 249.600 euro BTWe voor opdrachten van leveringen en diensten en hoger is dan 500.000 euro BTWe voor opdrachten van werken, met uitzondering van de opdrachten die worden beoogd in artikel 42, § 1, alinea 1, 1°, b), van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.

Om het uitoefenen van dit toezicht mogelijk te maken, zijn de meergemeentelijke politiezones ertoe gehouden om de beslissingen aangaande de overheidsopdrachten waarvan het bedrag hoger of gelijk is aan 125.000 euro BTWe door te sturen binnen de 20 dagen vanaf de datum waarop ze werden genomen.

De akten van de gemeenteraad die niet verplicht moeten worden doorgestuurd, worden hernomen in een lijst (met een korte samenvatting van elke akte) die naar de Regering verstuurd wordt binnen de 20 dagen vanaf waarop ze werden genomen.

De Regering beschikt over 40 dagen vanaf de ontvangst van de akte om een schorsings-, een vernietigings- of een niet-goedkeuringsmaatregel te nemen. In geval van vernietiging van een akte die voorafgaandelijk het voorwerp uitmaakte van een schorsing, begint de termijn te lopen vanaf de ontvangst van de akte waarin de gemeente-instantie de geschorste beslissing rechtvaardigt.

Hij beschikt over dezelfde termijn in het kader van een goedkeuringstoezicht, met het verschil dat hij deze termijn een enkele keer kan verlengen met een tijdsduur die de duur van de oorspronkelijke termijn niet overschrijdt.

Behoudens uitzonderingen zijn de akten waarin het politiecollege de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten gunt, pas uitvoerbaar vanaf de dag waarop ze niet meer vatbaar zijn voor schorsing of vernietiging, of, in voorkomend geval, vanaf de dag waarop de Minister-President aan de autoriteit van de meergemeentelijke politiezone betekent dat de akte onmiddellijk kan uitgevoerd worden. Voor opdrachten waarvan de globale waarde lager of gelijk is aan 750.000 euro BTWe, kan de Directeur-generaal van Brussel Plaatselijke Besturen (of de ambtenaar die hem vervangt tijdens zijn afwezigheid) eveneens beslissen dat deze akten onmiddellijk kunnen uitgevoerd worden.

Aan de andere kant stellen de artikelen 86 en 87 van de wet van 7 december 1998 een specifiek algemeen toezicht in wat betreft de beslissingen van de politieraad of het politiecollege verband houdende zowel met de bepaling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden als met de gunning van de overheidsopdrachten waarvan het voorwerp geregeld is door de wettelijke en reglementaire voorschriften met betrekking tot de lokale politie, met de normen in verband met de uitrusting ( uniformen, kentekens, legitimatiekaarten, en andere middelen van identificatie), bewapening en organisatie en werking (artikelen 141 en 142 van deze zelfde wet). Met andere woorden, wat betreft dit type van opdrachten, kan een dubbel toezicht ingesteld worden te vergelijken met de situatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar thans bestaat:

 • het gewone administratieve toezicht van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (controle van de wettelijkheid van de opdrachten ten opzichte van de terzake geldende wetgeving).
 • Het algemeen bijzonder toezicht (schorsing of vernietiging) van de bevoegde overheden van de Brusselse agglomeratie op grond van artikel 48 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen of krachtens de Minister van Binnenlandse Zaken (gelijkvormigheid van opdrachten aan afgesproken bepalingen en vastgelegde normen op federaal niveau).

Het samenwerkingsakkoord tussen de Federale staat en de Gewesten betreffende het uitoefenen van het specifieke toezicht ingesteld door de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus is er op gericht dit dubbel toezicht in werking te stellen met het oog op het beperken van tegenstrijdige beslissingen genomen door verschillende overheden.


Wat betreft de beslissingen van de intercommunales

Het toezicht op de intercommunales waarvan het werkterrein de grenzen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet overschrijdt, werd ingesteld door de ordonnantie van 19 juli 2001 houdende regeling van het administratief toezicht op de intercommunales van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Deze intercommunales moeten aan de Regering  alle beslissingen van de algemene vergadering en van de raad van bestuur aangaande de plaatsing en de gunning van overheidsopdrachten doorsturen binnen de 20 dagen vanaf de datum waarop ze werden genomen.

In toepassing van artikelen 7 en 8 van de bovenvermelde ordonnantie zijn deze beslissingen vatbaar voor een schorsings- of een vernietigingsbeslissing indien zij de wet schenden of het algemeen belang schaden.

De Regering beschikt over 40 dagen vanaf de ontvangst van de akte om een schorsings- of een vernietigingsmaatregel te nemen en om ze te betekenen aan de intercommunale. In geval van vernietiging van een akte die voorafgaandelijk het voorwerp uitmaakte van een schorsing, begint de termijn te lopen vanaf de ontvangst van de akte waarin de intercommunale de geschorste beslissing rechtvaardigt.