U bent hier: Home / Thema / Internationaal / De Raad van Europa

De Raad van Europa

Niet te verwarren met de Raad van de Europese Unie! Doelstelling van de Raad van Europa is binnen Europa te ijveren voor een gemeenschappelijke democratische en juridische ruimte, georganiseerd rond het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en andere referentieteksten (Verdragen, Handvesten, Aanbevelingen), vooral voor de bescherming van het individu, de versterking van (vooral lokale) democratie, beheer van de territoriale instellingen, burgerparticipatie.

De Raad werd op 5 mei 1949 opgericht door 10 stichtende Staten en verenigt vandaag 47 Lidstaten waaronder Zwitserland, de Baltische staten, Rusland. De Raad van Europa zetelt in Straatsburg maar heeft in Brussel een Verbindingsbureau.

Een land kan pas aansluiten bij de Raad van Europa als zijn instellingen democratisch zijn en als het de mensenrechten respecteert. Dit moet concreet blijken uit voorrang van het recht, vrije verkiezingen, ratificatie van het Europees Verdrag voor de Mensenrechten en afschaffing van de doodstraf.

De Raad van Europa heeft verdragen en aanbevelingen opgesteld aangaande lokale democratie, zoals het beroemde Europees Handvest inzake lokale autonomie.

Wij stellen hier twee organen van de Raad van Europa voor, die zich vooral toeleggen op de materie van lokale overheden en lokale democratie:

•    Het Europees comité inzake democratie en governance
•    Het Congres van Lokale en Regionale Overheden

De Raad van Europa laat zijn lidstaten ook beschikken over een Expertisecentrum voor hervorming van lokale besturen. De RvE heeft ook een strategisch instrument kunnen ontwikkelen om de governance op lokaal niveau te verbeteren.

Tot slot wordt elk jaar onder auspiciën van de Raad van Europa en in samenwerking met de lokale spelers (de gemeenten en OCMW's) een "Europese week van de lokale democratie" georganiseerd.

Contact met de Raad van Europa:

Verbindingsbureau in Brussel
Nerviërslaan 85 - 1040 Brussel

Tel.: +32 (0)2 230 41 70

Fax: +32 (0)2 230 94 62
e-mail: bureau.bruxelles@coe.int

Algemene website van de Raad van Europa
Specifieke pagina's voor de lokale democratie