U bent hier: Home / Thema / Internationaal / De Europese Unie

De Europese UnieHet Europees Parlement

Het Europees Parlement bestaat uit 751 volksvertegenwoordigers uit de 28 lidstaten van de Europese Unie. Sinds 1979 worden de parlementsleden voor een termijn van 5 jaar verkozen via rechtstreekse algemene verkiezingen.

Lijst van de 21 Belgische leden

Het Europees Parlement heeft de voorbije decennia geleidelijk meer macht verworven. Vandaag is het medewetgever in de meeste materies van de Unie. Samen met de Raad bekrachtigt of wijzigt het de voorstellen vanuit de Commissie en oefent het ook controle uit op de werkzaamheden hiervan. Het keurt ook de begroting van de Unie goed.
Parallel met deze officiële bevoegdheden werkt het Parlement nauw samen met de nationale parlementen van de Lidstaten. Dankzij de gemengde parlementaire vergaderingen die geregeld worden georganiseerd, kan het in zijn debatten beter rekening houden met nationale standpunten.
Mensenrechten behoren tot de prioriteiten van het Europees Parlement. Het Parlement is een centrale speler in de strijd voor democratie, vrije meningsuiting, vrije verkiezingen en rechten van onderdrukten.

Meer weten:

De website van het Europees Parlement

Contact:
Europees Parlement
Wiertzstraat 60
B-1047 Brussel
België
Tel.: +32(0)2 28 42111
Fax: +32(0)2 28 46974


De delegatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Om de belangen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verdedigen en te vertegenwoordigen heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de Delegatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de Europese Unie opgericht.

Deze Delegatie is het raakvlak tussen de Europese instellingen (Commissie, Raad, Parlement, Comité van de Regio's, Economisch en Sociaal Comité, Europese Investeringsbank enz.) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het bestuur Brussel Plaatselijke Besturen dient als centrum van resources voor de Regering en de Delegatie, tijdens de voorbereidende werkzaamheden, de beslissingfase en de toepassing van de Europese normen.

Delegatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de Europese Unie
Belliardstraat 65 te 1040 Brussel
Tel.: +32 (0)2 233 03 02
Fax: +32 (0)2 280 04 40
E-mail: manoelle.wasseige@diplobel.fed.be


Het Comité van de Regio's

Het CvdR tracht sinds zijn oprichting in 1994 de burgers van de EU dichter bijeen te brengen.  Het Comité van de Regio's is binnen de EU de vergadering van de regionale en lokale afgevaardigden. Sinds het Verdrag van Lissabon moet het CvdR tijdens het hele wetgevingsproces dat het Europees Parlement en de Raad van de EU aanbelangt, worden geraadpleegd voor volgende domeinen: economische en sociale cohesie, trans-Europese infrastructuurnetwerken, gezondheid, onderwijs en cultuur, werkgelegenheid, sociaal beleid, milieu, beroepsopleiding, transport, burgerbescherming, klimaatverandering en energie. Drie basisprincipes: subsidiariteit, nabijheid en partnerschap.

Meer weten:

De website van het Comité van de Regio's
Lijst van de leden van de Belgische delegatie bij het Comité van de Regio's

 

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Het Europese regionale beleid wil via het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) nieuwe kansen creëren voor Europese burgers en de onevenwichtigheden in welvaartspeil tussen de regio's verminderen. Verder wil het de regio's helpen om zich beter te wapenen met het oog op de versnelling van de concurrentie in een geglobaliseerde economie.
In samenwerking met de instanties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondersteunt het Europese regiobeleid de ontwikkeling van activiteiten in bepaalde regionale zones, en meer bepaald projecten ten gunste van werkgelegenheid, opleiding en respect voor het milieu.

Meer weten:

EFRO cel (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
De website van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling


Het Europees Sociaal Fonds – specifieke initiatieven

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een financieel instrument van de Europese Unie. Het wil de werkgelegenheid in de Lidstaten ondersteunen maar ook de sociale en economische cohesie bevorderen. De uitgaven van het ESF vertegenwoordigen ongeveer 10% van de totale EU-begroting.

Meer weten:

 De website van het Europees Sociaal Fonds
 Het Europees Sociaal Fonds in België