U bent hier: Home / Thema / Gelijke kansen en diversiteit / Bestrijding van gendergerelateerd geweld

Bestrijding van gendergerelateerd geweld

Bestrijding van gendergerelateerd geweld

In het kader van het bevorderen van gelijke kansen ondersteunt Brussel Plaatselijke Besturen de gemeenten bij het uitwerken van projecten in de strijd tegen partner- en intrafamiliaal geweld.

Het Nationaal Actieplan ter bestrijding van Partnergeweld en andere vormen van intrafamiliaal geweld 2010-2014 (NAP 2010-2014) omschrijft partnergeweld als volgt:

 "Onder geweld in intieme relaties verstaat men een geheel van gedragingen, handelingen en houdingen van één van de partners of ex-partners die erop gericht zijn de andere te controleren en te domineren.

Het omvat fysieke, psychische, seksuele en economische agressie, bedreigingen of geweldplegingen die zich herhalen of kunnen herhalen en die de integriteit van de ander en zelfs zijn socio-professionele integratie aantasten.

Dit geweld treft niet alleen het slachtoffer, maar ook de andere familieleden, waaronder de kinderen. Het is een vorm van intrafamiliaal geweld.

Meestal zijn de daders van dit geweld mannen en de slachtoffers vrouwen. Geweld in intieme relaties in de privé-sfeer is meestal de uiting in het privé-leven van de ongelijke machtsverhoudingen die in onze samenleving nog steeds bestaan tussen vrouwen en mannen."

Gedwongen huwelijken

In de loop van 2018 heeft Brussel Plaatselijke Besturen zijn inspanningen toegespitst op de preventie van één vorm van geweld in het bijzonder, namelijk gedwongen huwelijken.

Volgens artikel 146ter van het Burgerlijk Wetboek en de wetten van 25 april 2007 en 2 juni 2013 is een gedwongen huwelijk een huwelijk dat wordt aangegaan zonder vrije toestemming van beide echtgenoten of wanneer de toestemming van minstens een van de echtgenoten werd gegeven onder geweld of bedreiging. 

Wettelijk kader

Artikel 391sexies van het Strafwetboek en de wetten van 25 april 2007 en 2 juni 2013 stellen: "Hij die iemand door geweld of bedreiging dwingt een huwelijk aan te gaan, wordt gestraft met gevangenisstraf van drie maanden tot vijf jaar en met geldboete van tweehonderdvijftig euro tot vijfduizend euro.
De poging wordt gestraft met gevangenisstraf van twee maanden tot drie jaar en met geldboete van honderdvijfentwintig euro tot tweeduizend vijfhonderd euro."

Een gedwongen huwelijk kan ontbonden worden (artikel 184 van het Burgerlijk Wetboek).

Preventie

Het is niet altijd makkelijk te achterhalen of het om een gedwongen huwelijk gaat. Terwijl fysieke dwang zichtbaar is, is dit veel minder het geval bij morele dwang.

We moeten deze problematiek zeer behoedzaam benaderen om te vermijden in stereotypes of stigmatisering op basis van raciale, etnische of religieuze kenmerken terecht te komen. Het is meer aangewezen duiding te geven over gedwongen huwelijken via gegevens van culturele aard.

De nadruk moet liggen op sensibilisering en preventie.

Initiatief van Brussel Plaatselijke Besturen

In toepassing van het Nationaal Actieplan ter bestrijding van alle vormen van gendergerelateerd geweld (NAP 2015-2019) is Brussel Plaatselijke Besturen een nauwe samenwerking aangegaan met de diensthoofden en het personeel van de Burgerlijke stand van de 19 Brusselse gemeenten om hun goede praktijken en hun noden te vernemen met betrekking tot de kwestie van de schijnhuwelijken, en meer in het bijzonder de gedwongen huwelijken.

Een betere opleiding van de gemeentelijke ambtenaren die de toekomstige trouwers ontmoeten, zou kunnen helpen achterhalen of de instemming met het huwelijk al dan niet oprecht is, via technieken om de lichaamstaal van de geïnterviewden juist te interpreteren en via bevragingstechnieken die bedoeld zijn om de betrokkenen op leugens te betrappen.

Brussel Plaatselijke Besturen heeft een opleiding op maat aangeboden die op drie namiddagen in april en mei 2018 plaatsvond. Ze stelde de personeelsleden die deze interviews afnemen in staat meer greep te krijgen op het gesprek, er de nodige informatie uit te halen in geval van twijfelachtige huwelijken, en over meer elementen te beschikken om de aanvraag eventueel op te schorten.