U bent hier: Home / Thema / Gelijke kansen en diversiteit / Diversiteitsbeleid binnen het plaatselijke openbaar ambt

Diversiteitsbeleid binnen het plaatselijke openbaar ambt

Brussel Plaatselijke Besturen beheert eveneens de uitvoering van de ordonnantie van 4 september 2008 ertoe strekkende een diversiteitsbeleid te bewerkstelligen in het Brussels
ambtenarenapparaat (meer bepaald artikel 3 betreffende de subsidiëring van specifieke contractuele betrekkingen).

Er wordt een financiering toegekend aan Brusselse plaatselijke besturen (gemeenten, intercommunales en gemeentelijke vzw’s) die in de loop van een kalenderjaar minstens 10% werkzoekenden contractueel in dienst hebben genomen die afkomstig zijn uit wijken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar het werkloosheidscijfer van de bevolking gelijk is aan of hoger ligt dan het gewestelijke gemiddelde.

Deze ingreep is vanuit budgettair oogpunt beperkt tot een maximum bedrag van 3000 euro voor een indienstneming van onbepaalde duur en 1000 euro voor een indienstneming van bepaalde duur (in het geval van indienstnemingen voor deeltijdse contracten, staat de subsidie in verhouding tot de werktijd).

Om deze wijken te kunnen aanduiden en het bedrag van de subsidie te kunnen vastleggen, werkt Brussel Plaatselijke Besturen op het gebied van de statistische gegevens over de werkloosheid samen met het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA), en met Actiris op het gebied van de informatie over werkzoekenden.

 

Op initiatief van de minister van Plaatselijke Besturen heeft Brussel Plaatselijke Besturen een enquête opgesteld om de mening van de gemeenten over de diversiteitssubsidie te kennen
Deze enquête is bestemd voor de HR-diensten van de gemeenten en omvat een tiental vragen. Ze is deel van een kwalitatieve evaluatie van beleidsmaatregelen die via gewestelijke subsidies bij de plaatselijke besturen worden gepromoot. 
De enquête is online beschikbaar tot 15 februari 2021.
Deelnemen aan de online-enquête.

 

Diversiteitsplannen in de lokale besturen

Boven op het beheer van de diversiteitssubsidie wil Brussel Plaatselijke Besturen Brusselse gemeenten aanmoedigen een diversiteitsplan aan te nemen.

Daartoe werd in 2017 een handleiding opgesteld om de uitvoering van diversiteitsplannen in de plaatselijke besturen te ondersteunen.

Deze handleiding bevat alle stappen die men kan volgen om een diversiteitsplan te creëren en uit te voeren. Het document bespreekt de uitdagingen waarmee de doelgroepen van het diversiteitsbeleid te maken hebben en somt een reeks ideeën voor acties en goede praktijken op.

Handleiding voor de uitvoering van diversiteitsplannen in de Brusselse plaatselijke besturen 

Wettelijke basis:

- Ordonnantie van 4 september 2008 ertoe strekkende een diversiteitsbeleid te bewerkstelligen in het Brussels ambtenarenapparaat
- Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2012  tot uitvoering van de ordonnantie van 4 september 2008 ertoe strekkende een diversiteitsbeleid te bewerkstelligen in het Brussels ambtenarenapparaat