U bent hier: Home / Thema / Gelijke kansen en diversiteit / LGBTQI+ Projecten

LGBTQI+ Projecten

LGBTQI+ projecten (Lesbiennes, Gays, Biseksuelen, Transpersonen*, Queers, Interseksuelen, enz.)

Brussel Plaatselijke Besturen ondersteunt de plaatselijke besturen bij de organisatie van acties ter bevordering van het respect voor de diversiteit aan seksuele voorkeuren en genderidentiteiten.

Deze actie past in het kader van de wetgeving ter bestrijding van discriminatie en ter bevordering van diversiteit evenals in het kader van de gewestelijke en interfederale actieplannen ter bestrijding van discriminatie en geweld tegen LGBTI-personen.

Gewestelijk plan

Interfederaal plan

All genders welcome 

Brussel Plaatselijke Besturen heeft van 2015 tot 2018 de campagne 'All genders welcome' van het RainbowHouse ondersteund.

All Genders Welcome is een project van het RainbowHouse voor de sensibilisering van gemeenten, OCMW's en overheidsinstellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In 2018 neemt een twintigtal partners deel aan twee grote acties van de campagne: de creatie van inclusieve beelden voor een visuele campagne en een reeks opleidingen over de LGBTQI+-thematiek (Lesbiennes, Gays, Biseksuelen, Transpersonen*, Queers, Interseksuelen, enz.) bestemd voor hun personeelsleden.

De gemeenten en OCMW's zeggen uit volle overtuiging "All Genders Welcome", want iedereen is volledig vrij zijn of haar genderidentiteit te beleven, alle koppels en alle gezinnen moeten zich hier thuis kunnen voelen, en de openbare ruimte behoort alle inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toe.

Pagina van de campagne op de website van het Rainbow house

Nieuwe wet betreffende de wijziging van de geslachtsregistratie

Op 25 juni 2017 werd de wet tot hervorming van regelingen inzake transgenders wat de vermelding van een aanpassing van de registratie van het geslacht in de akten van de burgerlijke stand en de gevolgen hiervan betreft aangenomen. Die vervangt de wet van 10 mei 2007 betreffende transseksualiteit die sterk onder vuur lag wegens meerdere bepalingen die in strijd waren met de mensenrechten.

De wet van 2007 ging immers uit van een psychiatrische benadering van de transidentiteit omdat ze bepaalde dat een verklaring van een psychiater was vereist alvorens men een aanpassing van de registratie van het geslacht kon verkrijgen. Ook de verplichting om een geslachtsoperatie te ondergaan werd aangeklaagd, want transpersonen wensen niet noodzakelijkerwijs allemaal een lichamelijke transformatie te ondergaan. De grootste kritiek op de wet van 2007 betrof de sterilisatieverplichting alvorens een aanpassing van de registratie van het geslacht verkregen kon worden.

De wet van 2017 schrapt de sterilisatievoorwaarde en de verplichting om een psychiatrisch parcours te doorlopen, en vereist geen enkele medische ingreep meer. Een transgenderpersoon mag de officiële aanpassing van zijn/haar geslacht op zijn/haar geboorteakte en van zijn/haar voornaam vragen op basis van zijn/haar persoonlijke overtuiging. Er moet alleen een administratieve procedure bij de diensten van de burgerlijke stand worden doorlopen.

Deze wet trad in werking op 1 januari 2018.

Actie van Brussel Plaatselijke Besturen

In het kader van de inwerkingtreding van deze nieuwe wet heeft Brussel Plaatselijke Besturen twee opleidingssessies in het Frans en één in het Nederlands georganiseerd voor de diensten van de burgerlijke stand van de Brusselse gemeenten.

Deze opleiding van twee halve dagen was bedoeld om het gemeentepersoneel te informeren over de juridische aspecten van de nieuwe wet in het kader van het onthaal van een transidentitair publiek.

Er vond nog een tweede opleidingssessie plaats, ditmaal bestemd voor alle gemeente- en OCMW-diensten. De bedoeling ervan was de medewerkers van deze diensten te sensibiliseren en hen meer begrip en inzicht bij te brengen over de situatie van transgenders en de moeilijkheden waarmee ze geconfronteerd worden (gezondheid, werk, huisvesting, sociaal leven, transfobie, ouderschap, enz.).

De opleidingen werden in het Frans gegeven door de vzw Genres Pluriels, die werkt aan een vlottere aanvaarding van transgenders, queers en interseksuelen.

Website van de vzw "Genres pluriels"

In het Nederlands werden de opleidingen verstrekt door de vzw Kliq die gespecialiseerd is in de organisatie van opleidingen, gegeven door diversiteitsexperten inzake genderidentiteit en seksuele geaardheid.

Website de vzw Kliq

Samenvatting van de wet van 25 juni 2017 (BS van 10 juli 2017) tot hervorming van regelingen inzake transgenders wat de vermelding van een aanpassing van de registratie van het geslacht in de akten van de burgerlijke stand en de gevolgen hiervan betreft.

Op wie heeft de wet betrekking?

Elke volwassen of ontvoogde Belg (met inbegrip van Belgen die in het buitenland verblijven),
Elke minderjarige Belg (de aanpassing van het geslacht op de geboorteakte is alleen mogelijk vanaf de leeftijd van 16 jaar, met begeleiding van de ouders of de wettelijke vertegenwoordiger en met een attest van een kinderpsychiater dat het onderscheidingsvermogen aantoont),  
Elke buitenlander ingeschreven in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister,
die de overtuiging heeft dat het geslacht vermeld in zijn akte van geboorte niet overeenstemt met zijn innerlijk beleefde genderidentiteit kan van die overtuiging aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Welke procedure?

Er moet een aangifte worden gedaan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Dat document vermeldt de overtuiging dat het geslacht vermeld in de akte van geboorte niet overeenstemt met de innerlijk beleefde genderidentiteit en dat de persoon de administratieve en juridische gevolgen van een aanpassing van de registratie van het geslacht in zijn/haar akte van geboorte wenst.

De ambtenaar neemt akte van de verklaring, geeft een ontvangstbewijs af aan de betrokkene en geeft hiervan binnen drie dagen kennis aan de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg. De procureur des Konings kan, binnen drie maanden te rekenen van de datum van het ontvangstbewijs, een negatief advies uitbrengen wegens strijdigheid met de openbare orde (in de zin van: "met ongeoorloofde bedoelingen").

Na een termijn van minstens 3 maanden en hoogstens 6 maanden en bij uitblijven van een negatief advies moet de persoon opnieuw voor de ambtenaar van de burgerlijke stand verschijnen voor een tweede verklaring die de eerste bevestigt.

Behoudens negatief advies van de Procureur des Konings, past de ambtenaar van de burgerlijke stand het geslacht aan op de geboorteakte en schrijft het in de registers van de burgerlijke stand in. De aanpassing wordt vermeld op de kant van de akten van de burgerlijke stand die betrekking hebben op de betrokkene en zijn/haar afstammelingen in de eerste graad.

Als de ambtenaar van de burgerlijke stand weigert een akte van aanpassing van de registratie van het geslacht op te maken, brengt hij de met redenen omklede beslissing en, in voorkomend geval, het negatieve advies van de procureur des Konings ter kennis van de betrokkene. Er bestaan beroepsmogelijkheden.

De aanpassing van de registratie van het geslacht in de akte van geboorte is in beginsel onherroepelijk, maar kan opnieuw worden aangepast op basis van uitzonderlijke omstandigheden via een procedure bij de familierechtbank.

Veranderen van voornaam?

De persoon die de overtuiging heeft dat het geslacht vermeld in zijn/haar akte van geboorte niet overeenstemt met zijn/haar innerlijk beleefde genderidentiteit mag een aanpassing vragen van zijn/haar voornaam (vanaf 12 jaar voor de niet-ontvoogde minderjarige met bijstand van zijn/haar ouders, wettelijke vertegenwoordiger of een voogd).

De gekozen voornaam moet overeenstemmen met de overtuiging.

Een verandering van voornaam kan slechts een keer om deze reden worden gevraagd, behalve wanneer de verandering van voornaam wordt toegestaan door de familierechtbank na een nieuwe aanpassing van de registratie van het geslacht.

Voor meer informatie over de procedure waarin de wet van 25 juni 2017 voorziet, kan je de verklarende brochure van de FOD Justitie lezen.

Tot slot neemt Brussel Plaatselijke Besturen ook deel aan de verschillende begeleidingscomités en plenaire vergaderingen die georganiseerd worden met het oog op het op touw zetten van acties ter bestrijding van homo-, trans- en interfobie en ter bevordering van de diversiteit inzake gender en seksuele geaardheid, en zorgt het bestuur ook voor de verspreiding van informatie naar de plaatselijke besturen.