U bent hier: Home / Thema / Gelijke kansen en diversiteit / Handistreaming

Handistreaming

Het concept handistreaming bij Brussel Plaatselijke Besturen

Op 21 oktober 2016 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Parlement de ordonnantie betreffende de integratie van de handicapdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest eenparig aangenomen. De ordonnantie legt de volgende verplichtingen op: rekening houden met het aspect handicap en de bevordering van de mensenrechten van personen met een handicap binnen elk beleidsdomein, door de instanties die bevoegd zijn voor de uitwerking, de tenuitvoerlegging en de evaluatie ervan.

Nu is het de beurt aan Brussel Plaatselijke Besturen om het handistreamingbeleid te versterken door gemeenten te ondersteunen bij het treffen van bijzondere maatregelen die toelaten personen met een handicap te emanciperen tot volwaardige burgers. BPB moedigt daartoe bij elke gemeente de aanstelling aan van handicontactpersonen.     

Plaatselijke handicontactpersonen: door Brussel Plaatselijke Besturen georganiseerde lessenreeks

De ambtenaar die als handicontactpersoon fungeert, vormt het aanspreekpunt voor zijn collega's en begeleidt hen bij de uitwerking van de handistreaming.

Brussel Plaatselijke Besturen is in 2017 met een opleidingsprogramma gestart om bij de Brusselse gemeenten aanspreekpunten op te leiden voor alles wat personen met een handicap aangaat. Dit opleidingsprogramma wil dat de deelnemers experten worden op het vlak van toegankelijkheid en onthaal van personen met een handicap. 
Door rollenspellen vergroten ze hun kennis van de verschillende vormen van handicap. De toegankelijkheidsproblematiek voor het publiek komt er aan bod, zowel voor gebouwen, wegen als de openbare ruimte.  Er wordt een bijzondere module gewijd aan een aangepast onthaal en een aangepaste communicatie, afhankelijk van het soort handicap. Een laatste module bekijkt tot slot de tewerkstelling van personen met een handicap, met name de aanpassingen van de arbeidspost en -omstandigheden.

In 2017 werd de opleiding in het Frans verstrekt. In het najaar van 2018 wordt de opleiding opnieuw verstrekt, met hetzelfde programma, maar in het Nederlands. Wens je deel te nemen? Contacteer dan S. Van Herzeele: svanherzeele@sprb.brussels

Brussel Plaatselijke Besturen verstrekt deze opleiding in de hoop dat elke gemeente een ambtenaar zal aanstellen als handicontactpersoon.

 

Uitvoering van de ordonnantie van 2 februari 2017 betreffende de verplichting om personen met een handicap aan te werven in de lokale besturen

Op 2 februari 2017 keurde het Brusselse Parlement de ordonnantie goed betreffende de verplichting om personen met een handicap aan te werven in de lokale besturen. Deze ordonnantie bepaalt dat besturen van de plaatselijke besturen per schijf van twintig voltijdsequivalenten (VTE's) in de personeelsformatie minstens één persoon met een handicap halftijds in dienst moeten nemen (ofwel 2,5% van de VTE's). Krachtens de ordonnantie mag dit percentage voor de helft bereikt worden door overeenkomsten voor werken, leveringen en diensten te sluiten met maatwerkbedrijven (MWB's).

Krachtens het uitvoeringsbesluit van de ordonnantie moet elke gemeente Brussel Plaatselijke Besturen een verslag bezorgen over de naleving van de verplichtingen van de ordonnantie. Dat verslag moet worden opgesteld op basis van het formulier hieronder en moet uiterlijk tegen 15 september 2018 aan Brussel Plaatselijke Besturen (mvandenborre@gob.brussels) worden bezorgd

Artikel 'Mindervaliditeit: Vorst ijvert voor toegankelijkheid voor iedereen'  (.pdf) (verschenen in de 'Nieuwsbrief', het tijdschrift van Brulocalis)