U bent hier: Home / Thema / Gelijke kansen en diversiteit / Gender mainstreaming & Gender budgeting

Gender mainstreaming & Gender budgeting

Wat betekent 'gendermainstreaming'?

Gender mainstreaming is: "het (re)organiseren, verbeteren, ontwikkelen en evalueren van beleidsprocessen op zo'n manier dat het perspectief van gendergelijkheid wordt geïntegreerd in alle beleidsdomeinen en op alle beleidsniveaus door de actoren die normaal dat beleid maken." (definitie van de Raad van Europa)

Het concept 'gender mainstreaming' is gebaseerd op het begrip 'gender', dat de maatschappelijk geconstrueerde verschillen tussen mannen en vrouwen aanduidt, in tegenstelling tot de biologische verschillen die bestaan tussen beide geslachten. Wat als mannelijk of vrouwelijk beschouwd wordt, wordt immers bepaald door de maatschappij waarin we leven. Genderstudies focussen dus op deze maatschappelijk geconstrueerde verschillen, maar bevestigen ook dat de maatschappelijke verhoudingen waarvan ze de basis vormen niet egalitair zijn. Het mannelijke wordt over het algemeen hoger ingeschat dan het vrouwelijke. De impliciete norm is meestal mannelijk, wat in de praktijk vrouwen kan benadelen. Het is dus om die genderongelijkheid weg te werken dat het concept 'gender mainstreaming' ontwikkeld is.

Plaatselijk modelproject 'gender mainstreaming' & plaatselijke preventieberoepen

Brussel Plaatselijke Besturen is een van de 6 besturen die meewerken aan het proefproject 'gender mainstreaming' binnen de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.
De bedoeling van dit project is de integratie van de genderdimensie in het beleid van het Gewest, overeenkomstig de 'gender mainstreaming'-ordonnantie van 29 maart 2012.  Binnen BPB werd de directie Gesubsidieerde Initiatieven aangeduid om mee te werken aan het project. Toevallig maakt ook de Coördinatie Gelijke Kansen deel uit van deze directie.
De analyse spitst zich toe op de Plaatselijke Preventie- en Buurtplannen, in hun hoedanigheid van plaatselijke projecten die door het Gewest worden gesubsidieerd.
Er werden zes proefgemeenten geselecteerd. Het gaat om:

  •     Ukkel
  •     Koekelberg
  •     Etterbeek
  •     Stad Brussel
  •     Sint-Joost-ten-Node
  •     Anderlecht


Deze gemeenten hebben de volgende onderwerpen onder elkaar verdeeld en onderzocht :

1. de zichtbare aanwezigheid in de openbare ruimte, de gemeenschapswachten;
2. de strijd tegen schoolmoeheid, de schoolbemiddelaars;
3. straathoekwerk, de opvoeders;
4. conflictbemiddeling, de bemiddelaars.

Sint-Joost-ten-Node vormt een uitzondering. De gemeente wilde namelijk liever transversaal te werk gaan, door in het bijzonder vragen te stellen bij de personeelsopleiding in de gemeente.

Het resultaat van de denkoefening die werd gehouden met de proefgemeenten werd vervolgens verspreid naar de andere gemeenten tijdens een colloquium dat plaatsvond op 19 februari 2014 in de Curo Hall in Anderlecht. Het verslag van dit colloquium werd gepubliceerd en kunt u onderaan deze pagina downloaden.


Gendergevoelige gemeentelijke budgetten

Het logische vervolg van de methode waar in 2012 werd mee aangevat, was nadenken over andere aspecten van 'gender mainstreaming'. In 2014 koos men voor het thema gendergevoelige gemeentelijke budgetten ('gender budgeting').

Van 14 tot 16 september 2015 ontmoette een delegatie samengesteld uit een burgemeester, schepenen en ambtenaren van vier proefgemeenten (Brussel, Schaarbeek, Etterbeek en Elsene) en leden van Brussel Plaatselijke Brussel Plaatselijke Besturen vertegenwoordigers van Wenen, partnerstad bij dit 'gender budgetingproject'.
Tijdens die drie dagen vol bezoeken en uitwisseling van ervaringen, hebben de Weense ambtenaren uitgelegd hoe hun stad – als grondlegger op dit vlak (sinds 1995) – dit proces heeft aangepakt.

Op 22 oktober 2015 werd er een colloquium gehouden in Flagey. In de loop van die dag werd er een vademecum uitgedeeld (dat men kan downloaden onderaan deze pagina).

Gendergevoelige plaatselijke overheidsopdrachten 

Een nieuwe colloquium georganiseed door BPB & de WIG Overheidsopdrachten plaatsvond op 20 oktober in Passage 44.

Handelingen van het colloquium gender en overheidsopdrachten van 20 oktober 2016

In 2017 en 2018 heeft Brussel Plaatselijke Besturen de begeleiding van de lokale besturen op het vlak van gender budgeting voortgezet. In 2017 werd voor de gemeenten een nieuwe opleiding over dit onderwerp georganiseerd en in 2018 kregen de OCMW’s een opleiding aangeboden. Brussel Plaatselijke Besturen houdt zich voor het overige ook ter beschikking van de lokale besturen voor het organiseren van sensibiliseringsacties rond gender budgeting en om praktische hulp te bieden bij het toepassen van gender budgeting op hun begroting.

 

Laatste wijziging: 06-06-2019 16:11