U bent hier: Home / Thema / Gelijke kansen en diversiteit

Gelijke kansen en diversiteit op lokaal niveau

Naast de toekenning van facultatieve subsidies aan de plaatselijke besturen is het ook de taak van de directie Gesubsidieerde Initiatieven de uitvoering van het gelijkekansenbeleid bij de plaatselijke besturen te coördineren en aan te moedigen.

Binnen de directie Gesubsidieerde Initiatieven is dan ook een cel "Gelijke kansen" ingebed. Deze cel werkt rond de volgende pijlers:

1) Begeleiding - netwerk van de 19 gemeenten

De cel Gelijke kansen ondersteunt de gemeenteambtenaren die bevoegd zijn voor "gelijke kansen" door hen opleidingen en gespreksmomenten over de projecten in hun gemeenten te bieden. Er kwam een mooie dynamiek op gang in dit netwerk dankzij competente en gemotiveerde gemeenteambtenaren.

De cel ondersteunt eveneens de schepenen door hen ontmoetingen en opleidingen met andere schepenen voor te stellen.

 
2) Subsidies aan de gemeentelijke projecten

De directie Gesubsidieerde Initiatieven schrijft elk jaar een projectoproep inzake gelijke kansen uit voor gemeenten die initiatieven willen ontplooien inzake:

  • gelijkheid tussen vrouwen en mannen,
  • de bestrijding van gendergerelateerd geweld,
  • de bestrijding van discriminatie van LGBTQI+-personen,
  • de bestrijding van racisme,
  • de inclusie van personen met een handicap.
3) Diversiteitsbeleid binnen het plaatselijke openbaar ambt

Brussel Plaatselijke Besturen en zijn directie Gesubsidieerde Initiatieven voeren de ordonnantie van 4 september 2008 ertoe strekkende een diversiteitsbeleid te bewerkstelligen bij de Brusselse plaatselijke ambtenarij concreet uit.

Dankzij een regeringsbesluit kan een subsidie worden verleend die bestemd is voor de Brusselse plaatselijke besturen (gemeenten, intercommunales en gemeentelijke vzw's die op het gewestelijke grondgebied gelegen zijn) die in de loop van een kalenderjaar minimaal 10% (contractuele) werkzoekenden aanwerven die afkomstig zijn uit wijken waar het werkloosheidspercentage van de bevolking gelijk aan of hoger dan het gewestelijke gemiddelde is.

4) Gender Mainstreaming en Gender Budgeting

De cel Gelijke kansen zorgt ervoor dat in alle beleidslijnen van de plaatselijke besturen op transversale wijze aandacht wordt besteed aan de gelijkheid van vrouwen en mannen. Deze benadering wordt gendermainstreaming genoemd. Ze moet garanderen dat het beleid dat de plaatselijke besturen voeren geen ongelijkheden tussen mannen en vrouwen creëren of versterken.

In dit verband heeft de cel Gelijke kansen de gemeenten begeleid bij het opzetten van proefprojecten door opleidingen, consultancy, studiedagen, ervaringsuitwisselingsmomenten, ... aan te bieden.

Sinds 2015 spoort de cel Gelijke kansen de gemeenten ook aan om gendermainstreaming toe te passen bij het begrotingsproces. Dat heet gendergevoelig budgetteren, ook wel gender budgeting genoemd.

5) Gelijkheid vrouwen-mannen

Naast een transversaal Gender Mainstreamingbeleid voert de cel Gelijke kansen ook specifieke acties in bepaalde domeinen waar meer gelijkheid tussen vrouwen en mannen gewenst is. Dit gebeurt onder meer via opleidingen, de terbeschikkingstelling van allerhande tools of de organisatie van werkgroepen.

Er dient ook opgemerkt te worden dat gender, als maatschappelijke constructie van de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen en als maatschappelijk gebod gelinkt aan het man en vrouw zijn, niet enkel de kern vormt van ongelijkheden tussen mannen en vrouwen, maar ook van discriminatie van LGBTQI+-personen, geweld tegen vrouwen, seksuele intimidatie op straat, enz. Het is dus een speerpuntconcept dat een groot aantal thema's omvat waar Brussel Plaatselijke Besturen rond werkt in het kader van zijn acties ter bevordering van de gelijke kansen bij de plaatselijke besturen.

6) Bestrijding van gendergerelateerd geweld

Brussel Plaatselijke Besturen is een van de partners die meewerken aan de uitvoering van de acties van het NAP 2015-2019 (Nationaal actieplan ter bestrijding van alle vormen van gendergerelateerd geweld).

De cel Gelijke kansen heeft dus niet alleen haar medewerking verleend aan de door BPB ondersteunde gemeentelijke projecten, ze heeft ook gewerkt aan heel specifieke thema's m.b.t. gendergerelateerd geweld (in de zin van de relaties tussen vrouwen/mannen en/of meisjes/jongens, maar ook seksuele oriëntatie en genderidentiteit): partnergeweld, gedwongen huwelijken, seksuele intimidatie op openbare plaatsen, de strijd tegen seksisme en genderstereotypen, ...

7) LGBTQI+

Brussel Plaatselijke Besturen neemt deel aan de acties van het "Interfederaal Actieplan tegen discriminatie en geweld ten aanzien van LGBTI-personen" via sensibilisering en opleidingen over het thema LGBTQI+ in het algemeen of meer specifiek over een van de betrokken doelgroepen (transgenders, intersekse personen, ...). Deze opleiding heeft tot doel inzicht te verschaffen in de discriminatiemechanismen die ten grondslag liggen aan homofobie, lesbofobie en transfobie, en vaardigheden aan te reiken voor een beter onthaal en betere werkingen met het oog op het wegwerken van deze vormen van discriminatie in de plaatselijke ambtenarij en/of ten aanzien van LGBTQI+-burgers.

8) Handistreaming

Handistreaming houdt in dat de instanties die bevoegd zijn voor de uitwerking, de tenuitvoerlegging en de evaluatie van het beleid rekening houden met het aspect handicap en de bevordering van de mensenrechten van personen met een handicap, en dat binnen elk beleidsdomein.

De ordonnantie van 8 december 2016 voorziet in de integratie van de handicapdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Brussel Plaatselijke Besturen wil handistreaming zo wijd mogelijk verspreiden bij de plaatselijke besturen, zodat de inclusie van personen met een handicap in elke Brusselse gemeente een automatisme wordt. De bedoeling is te evolueren naar inclusievere gemeenten waardoor iedereen in alle autonomie zijn/haar fundamentele vrijheid van deelname aan het politieke, sociale en economische leven kan laten gelden.

Laatste wijziging: 06-06-2019 16:07