U bent hier: Home / Thema / Fiscaliteit

Fiscaliteit

De gemeentebelasting vormt een van de belangrijkste financieringsbronnen van de gemeenten.

Ze omvat:

  1. De aanvullende gemeentebelastingen

Krachtens een uitdrukkelijke machtiging hebben de gemeenten het recht bijkomende taksen op te leggen, boven op de belastingen die de federale en gewestelijke overheden heffen.

  • De personenbelasting (PB) en de aanvullende gemeentebelasting 

De Federale Overheidsdienst Financiën heft en int deze federale belasting op de beroepsinkomsten.

Jaarlijks bepaalt de gemeenteraad in de vorm van een percentage de omvang van de aanvullende belasting op de personenbelasting.

  • De onroerende voorheffing (OV) en de opcentiemen

Deze heffing die de eigenaar van een onroerend goed (huis, flat, grond) jaarlijks moet betalen, is een gewestelijke belasting.

Het bedrag van de voorheffing stemt overeen met een percentage van het geïndexeerde kadastrale inkomen, afhankelijk van de staat van het goed.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedraagt deze voorheffing 1,25% van het kadastrale inkomen.

Boven op dit percentage komen nog de gemeentelijke opcentiemen (een ander onderdeel van de te betalen belasting), die afhangen van de gemeente waar het goed gelegen is.

  • De `City tax´, een gewestelijke belasting op toeristenverblijven, en de opcentiemen

Met toepassing van de ordonnantie van 23 december 2016 betreffende de gewestbelasting op de inrichtingen van toeristisch logies zijn de gemeenten op dat vlak gemachtigd opcentiemen te innen, die echter door deze ordonnantie worden vastgelegd (4.384 centiemen). De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit is bevoegd voor de inkohiering, de inning en de wederafstand van de `City tax´-ontvangsten aan de gemeenten.

  1.  De gemeentelijke belastingreglementen

 In de praktijk oefent de gemeenteraad deze fiscale bevoegdheid uit op basis van het gemeentelijke belastingreglement dat de volgende gegevens moet bevatten:

- de inningsgrondslag (personen, feiten, goederen, situatie);

 - het belastingbedrag en/of de berekeningswijze ervan;

 - de belastingplichtigen;

 - de nadere regels voor de belasting;

 - de wijze van inning van de belasting;

 - de datum van inwerkingtreding en de termijn van heffing van het belastingreglement.

De gemeentebelastingen worden geïnd volgens de procedure die is bepaald in de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen.

  • De gemeentelijke retributies

Het concept gemeentelijke fiscaliteit moet worden onderscheiden van gemeentelijke retributies, die worden geïnd als tegenprestatie voor diensten die de gemeente verleent aan de belastingplichtige.

Dit onderscheid is vooral belangrijk voor het volgende: de invordering van onbetaalde retributies gebeurt uitsluitend volgens de burgerlijke procedure.

 

​Raadpleeg de tarieven van de aanvullende gemeentebelastingen, per Brusselse gemeente:

Een onlinemodule maakt het mogelijk de belastingreglementen van de 19 Brusselse gemeenten op te zoeken.

 

Om meer te weten over de OV en de kortingen (website FOD Financiën)

 

Voor meer informatie:

- Onroerende voorheffing in Brussel (Brulocalis)

- Aanvullende personenbelastingen (Brulocalis)

- Gemeentebelastingen en -retributies: de grondwettelijke grenzen (Brulocalis)

- Solidariteit in de gemeentelijke belastingreglementen (Brulocalis)

- Rendement van belastingen

Laatste wijziging: 07-12-2020 09:49