U bent hier: Home / Thema / Financiën / Begrotingen & jaarrekeningen / Politiezones

Politiezones

Ten gevolge van de zesde staatshervorming kreeg de Brusselse Hoofdstedelijke de uitoefening van het bijzondere goedkeuringstoezicht op de begroting van de politiezones toegewezen tegelijk met de uitoefening van het gewone goedkeuringstoezicht op de begroting van de politiezones in de hoedanigheid van gedecentraliseerde overheid, met als doel een coherente uitoefening van beide toezichten door eenzelfde overheid te verzekeren. De Omzendbrief van 27 februari 2017 beoogt de bepaling van de praktische regelingen betreffende de uitoefening van het specifieke goedkeuringstoezicht op de financiële beslissingen die genomen worden door de politiezones.

De Ordonnantie van 19 juli 2001 (link) regelt het administratief toezicht (gewoon toezicht) op de politiezones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest terwijl het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2001 betrekking heeft op de overlegging aan de Regering van de akten van de overheden van de meergemeentelijke politiezones met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht.

Het specifiek toezicht (financiële aspecten) wordt geregeld door de Wet van 7 december 1998 (link) tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (hierna WGP genoemd) en in het bijzonder afdeling 3. "Financiën" van hoofdstuk V. "Het specifiek toezicht" (artikels 71 tot 84), maar ook door de teksten die in het kader van deze wet zijn aangenomen, zoals de ministeriële omzendbrieven PLP (de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken publiceert ieder jaar een nieuwe omzendbrief betreffende het opstellen van de begrotingen).  

Door het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de politiezone (hierna ARPC genoemd) leunen de boekhouding van de politiezones en die van de gemeenten zeer dicht bij elkaar aan. Om in detail in te gaan op aspecten zoals de belangrijkste begrotingsprincipes, de structuur van een begrotingsartikel, de kenmerken van een begroting of een jaarrekening, kunt u de rubriek Begrotingen & jaarrekeningen en de subrubriek Gemeenten raadplegen. 

De lijst van documenten die aan de begroting dienen te worden gehecht is opgenomen in de omzendbrief PLP betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting ten behoeve van de politiezones.

De documenten die aan de begrotingsrekening dienen te worden gehecht worden gespecifieerd in de omzendbrief betreffende de richtlijnen voor het indienen van de rekeningen van de politiezones voor het dienstjaar 2016.

 

Wettelijk kader:

- Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (artikelen 71 tot 84)
- Ordonnantie van 19 juli 2001 houdende de regeling van het administratief toezicht op de politiezones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
- Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2001 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de overheden van de meergemeentelijke politiezones met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht
- Omzendbrief van 27 februari 2017 tot bepaling van de praktische regelingen betreffende de uitoefening van het specifieke goedkeuringstoezicht op de financiële beslissingen die genomen worden door de politiezones
- Koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de politiezone
- Ministeriële omzendbrieven PLP betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting ten behoeve van de politiezones
- Ministeriële omzendbrief PLP 52 betreffende de trimestriële melding van begrotingsgegevens van de politiezones
- Omzendbrief van 1 juni 2017 betreffende de richtlijnen voor het indienen van de rekeningen van de politiezones voor het dienstjaar 2016
- Omzendbrief van 27 februari 2017 tot bepaling van de praktische regelingen betreffende de uitoefening van het specifieke goedkeuringstoezicht op de financiële beslissingen die genomen worden door de politiezones