U bent hier: Home / Thema / Financiën / Begrotingen & jaarrekeningen / De exploitatie- en de investeringsdienst

De exploitatie- en de investeringsdienst

 

Terug

Exploitatiedienst

In het algemeen reglement op de OCMW comptabiliteit (art.1 lid4) wordt de exploitatiedienst van de begroting  gedefinieerd als "alle ontvangsten en uitgaven die ten minste éénmaal per financiëel dienstjaar voorkomen en die het centrum regelmatige inkomsten en een regelmatige werking waarborgen, met inbegrip van de intresten van de schuld"

Enkele voorbeelden van exploitatieontvangsten en uitgaven zijn:

 

Tabel1: ontvangsten en uitgaven van de exploitatiedienst
Exploitatieontvangsten Exploitatieuitgaven
de dotatie van de gemeente de personeelskosten
het (vermoedelijke) aandeel van het BFMW de werkingsuitgaven
het positief boekhoudkundig resultaat van de vorige dienstjaren het negatief boekhoudkundig resultaat van de vorige dienstjaren
de gewone opbrengst van het OCMW-patrimonium de onderhoudswerken van het patrimonium
intresten van belegde kapitalen intresten van leningen en andere kosten van de schuld
subsidies verblijfskosten van bejaarden
tussenkomst van de staat van het leefloon en het equivalent de herverdelingsuitgaven
  voorschotten op lonen, kinderbijslag en werkloosheidsuitkering

 

De uitgaven van de exploitatiedienst kunnen aldus worden gefinancierd door subsidies, tussenkomsten van de staat, huurinkomsten en andere eigen middelen (schenkingen, prestatie-inkomsten, intresten van belegde kapitalen), echter nooit door leningen.

 

Investeringsdienst

De investeringsdienst omvat alle ontvangsten en uitgaven die rechtstreeks en op een duurzame wijze invloed hebben op de omvang, de waarde of de instandhouding van het patrimonium van het centrum. De normale onderhoudswerken vallen hier echter niet onder.  De investeringsuitgave wordt bovendien gedefinieerd als de uitgave om een goed te verwerven, om diensten te leveren of om werken uit te voeren, waarvan de levensduur een jaar overschrijdt en het patrimonium van het centrum verrijkt.

Enkele voorbeelden van investeringsontvangsten en uitgaven zijn:

 

Tabel2: ontvangsten en uitgaven van de investeringsdienst
Investeringsontvangsten Investeringsuitgaven
verkoop van onroerende goederen                                                         aankoop van onroerende goederen
verkoop van fondsen aankoop van fondsen
opgenomen leningen aflossingen en vervroegde terugbetalingen van leningen (de schuld)
staatstoelagen aankoop van roerende goederen
schenkingen en legaten oprichting, uitbreiding en grote herstellingswerken van gebouwen
   

 

De investeringen kunnen aldus gefinancierd worden door subsides, leningen, schenkingen en legaten, echter ook door het aanwenden van eigen middelen.

 

 

Terug


 

Het Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn

De herverdelingsuitgaven behelsen de toekenning van het leefloon en het equivalent leefloon, andere steunverlening  en maatschappelijke  hulpverlening zoals maaltijden aan huis, tussenkomst in de huurkosten, voorschotten op sociale toelagen of loon.Artikel 72 van de organieke wet van 8 juli 1976