U bent hier: Home / Thema / Financiën / Begrotingen & jaarrekeningen / Bijlagen bij de rekening

Bijlagen bij de rekening

 

Terug

 

De volgende bijlagen dienen verplicht te worden gevoegd bij de jaarrekening en worden elk jaar hernomen in de omzendbrief betreffende het afsluiten van de jaarrekening:

 

 1. De rekening van de instelling met apart beheer (in voorkomend geval)
 2. Het jaarverslag zoals voorzien bij artikel 89 van de organieke wet van 8 juli 1976
 3. De lijsten voorzien bij artikel 70 van het algemeen reglement op de OCMW comptabiliteit:
  • de lijst van de vastgestelde rechten die op 31 december nog te innen bleven
  • de lijst van de vastgelegde uitgaven die op 31 december nog niet zijn vereffend en over te dragen naar het volgend dienstjaar
  • de lijst van het beheer van de voorraden van de naar het volgend dienstjaar overgedragen saldi, nadat ze in overeenstemming gebracht zijn met de gegevens van de inventaris
 4. Het advies van de technische groep, getekend door de drie leden (de voorzitter, de secretaris en de ontvanger)
 5. De financieringstabel (zie de omzendbrief houdende het afsluiten van de rekeningen)

 

De volgende bijlagen dienen te worden gevoegd bij de balans:

(de modellen van deze bijlagen werden vastgelegd in de conceptuele analyse)

 1. de inventaris van het patrimonium op 31 december
 2. de afschrijvingstabel van de waarden van het patrimonium op 31 december
 3. de vergelijkende tabel van het resultaat van de budgettaire rekening en de resultatenrekening van de algemene boekhouding
 4. de staat van de materiële en financiële  vaste activa
 5. de staat van de beloofd en ontvangen subsidies
 6. de staat van het kapitaal
 7. de staat van de schuld
 8. de tabel met de financiële resultaten
 9. de staat met uitsplitsing van de thesauriemiddelen
 10. de staat van de voorzieningen
 11. de ratio's en de grafieken voorgesteld volgens de regeles vastgelegd door het Verenigd College

 


- Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad van 12 februari 1998 en gewijzigd bij besluit van 3 juni 1999.