U bent hier: Home / Thema / Financiën / Begrotingen & jaarrekeningen / Bijlagen bij de begroting

Bijlagen bij de begroting

 

Terug

 

  1. De algemene beleidsnota zoals bedoeld in artikel 88 §1 van de organieke wet (cf.bijlage 1 bij de begrotingsomzendbrief)
  2. Het verslag betreffende de schaalvoordelen en het opheffen van overlappende of het dooreenlopen van activiteiten tussen het OCMW en de gemeente, zoals bedoeld in artikel 26bis, §5 van de organieke wet
  3. Het verslag van de vergadering van het overlegcomité, zoals bedoeld in artikel 26bis, §4 van de organieke wet
  4. In voorkomend geval, de begroting van hetzelfde dienstjaar van de diensten en instellingen met apart beheer
  5. Het advies van de technische groep, zoals bedoeld in artikel 11 van het algemeen reglement op de OCMW-comptabiliteit
  6. Het organisatieschema van alle diensten van het centrum
  7. Een gedetailleerde tabel van het personeel zoals bijgevoegd aan het besluit van het Verenigd College van de GGC de dato 31 mei 2007 houdende wijziging van het besluit de dato 25 februari 1999 tot vaststelling van het model voor de begroting van de OCMW’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (cf. bijlage 2 bij de begrotingsomzendbrief)
  8. Een gedetailleerde tabel van de investeringen en hun financieringswijze
  9. Een gedetailleerde tabel van het geheel der aangegane en de aan te gane leningen gedurende het dienstjaar, inbegrepen de kredietopeningen
  10. Een tabel met bepaalde essentiële gegevens van de ontvangsten en uitgaven van het dienstjaar 20xx en van de vorige dienstjaren (cf. bijlagen 3 en 4 bij de begrotingsomzendbrief);

 

 

 

 

 

 


 

Het artikel 11 van het algemeen reglement op de comptabiliteit van de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bepaalt dat het voorontwerp van de begroting voor advies dient voorgelegd te worden aan een technische groep die verplicht bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de ontvanger van het centrum. Zij kan op haar vergadering andere personen uitnodigen omwille van hun deskundigheid, om er gehoord te worden in de hoedanigheid van expert op het gebied van begrotings- en financiële aangelegenheden. Die personen mogen echter niet deelnemen aan de beraadslaging van de technische groep wanneer die haar advies uitbrengt. Het advies slaat uitsluitend op de naleving van de wettelijkheid (inbegrepen het voorschrift van de reglementaire bepalingen met betrekking tot de begrotingsvoorzieningen van zowel de ontvangsten als de uitgaven) en op de te verwachten financiële weerslag. In dit opzicht dient dit rapport een voorstelling weer te geven van de door het OCMW te verwachten toelagen alsook een verantwoording van het deficit van de rust- en verzorgingstehuizen. Dit advies dient te worden ondertekend door de voorzitter, de secretaris en de ontvanger.