U bent hier: Home / Thema / Financiën / Juridische documentatie FINLEX / FINLEX - OCMW's

FINLEX - OCMW's

- Comptabiliteit OCMW's
- Bijzonder fonds voor maatschappelijk welzijn
- Patrimonium
- Toezicht

 

  • COMPTABILITEIT OCMW'S

Omzendbrief houdende het opmaken van de begroting voor het dienstjaar 2020 van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

Jaarlijks wordt een omzendbrief houdende het opmaken van de begroting van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bekendgemaakt. Deze omzendbrief herinnert aan de wettelijke principes die de opmaak van de jaarbegrotingen van het OCMW regelen, voor verschillende aspecten zoals wettelijke bijlagen, begrotingsrichtlijnen, ESR 2010-normen, bezorging van de begrotingen aan de toezichthoudende overheid.

Omzendbrief betreffende de afsluiting van de rekeningen voor het dienstjaar 2018 van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Jaarlijks wordt een omzendbrief betreffende de afsluiting van de rekeningen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bekendgemaakt. Deze omzendbrief herinnert aan de wettelijke principes die de opmaak van de gemeenterekeningen regelen op verschillende aspecten zoals wettelijke bijlagen, boekhoudkundige richtlijnen, bezorging van de begrotingen aan de toezichthoudende overheid.

Omzendbrief aan de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake de elektronische toezending van de begrotingen, begrotingswijzingen en rekeningen aan de diensten van het Verenigd College

Deze omzendbrief herinnert de OCMW's aan de normen die het Europees Stelsel van Rekeningen (ESR 95) oplegt, en klaart de door de richtlijn 2011/85 opgelegde normen op het vlak van kwartaalverslaggeving uit.

Omzendbrief van 29 juli 2009 houdende het opmaken van de eindrekeningen

Deze omzendbrief licht de boekhoudkundige gegevens toe die in de eindrekening moeten worden verwerkt.

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 oktober 2008 houdende vaststelling van de modaliteiten van de toekenning van een provisie voor geringe uitgaven in toepassing van artikel 46ter van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, ingelast bij ordonnantie van 3 juni 2003 betreffende het administratief toezicht en de financiële, budgettaire en boekhoudkundige voorschriften van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

Dit besluit bepaalt de nadere regels voor de toekenning van een provisie voor geringe uitgaven, waarover bepaalde personeelsleden van de OCMW's kunnen beschikken. Deze uitgaven worden door artikel 46ter van de organieke OCMW-wet beoogd en kunnen enkel contant worden betaald, of worden enkel gerechtvaardigd door veiligheidsoverwegingen of door hun uiterst dringende karakter.

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 31 mei 2007 tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van het model voor de begroting van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 25 februari 1999

Opdat de toezichthoudende overheid over een instrument zou beschikken dat haar toelaat haar controleopdracht inzake het personeelsbeheer van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn overeenkomstig artikelen 42 en 43 van de organieke wet uit te voeren, wordt het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van het model voor de begroting gewijzigd, door twee tabellen toe te voegen met betrekking tot de toestand van het statutaire en contractuele personeel in functie.

Ministerieel besluit van 15 februari 2006 tot wijziging, in uitvoering van artikel 93 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van het formulier van het proces-verbaal van controle van de kas en de boekingen van de ontvangers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de uitvoeringsregels van dit onderzoek

Het was nodig het model voor het proces-verbaal van controle van de kas en de boekingen aan te passen, na de wijziging van de organieke wet door de wet van 7 januari 2002 en door de ordonnanties van 3 juni 2003 en 3 maart 2005, en na de wijziging van het algemeen reglement op de comptabiliteit van de OCMW's door de besluiten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 19 februari 1998 en 11 december 2003. Dit besluit past het model aan en houdt daarbij dus rekening met de wijzigingen van de voormelde wetteksten.

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad van 7 november 2002 houdende aanvulling van de rekeningstelsels ter uitvoering van artikel 43 van het algemeen reglement op de comptabiliteit van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Dit besluit vult de rekeningstelsels aan met nieuwe rekeningen om in de comptabiliteit rekening te houden met de verrichtingen inzake het recht op maatschappelijke integratie.

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad van 22 november 2001 houdende aanvulling van de rekeningstelsels ter uitvoering van artikel 43 van het algemeen reglement op de comptabiliteit van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Dit besluit vult de rekeningstelsels aan met nieuwe rekeningen om in de comptabiliteit rekening te houden met de verrichtingen inzake schuldbemiddeling en de omrekening in euro.

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad van 16 december 1999 houdende aanvulling van de rekeningstelsels ter uitvoering van artikel 43 van het algemeen reglement op de comptabiliteit van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Dit besluit wijzigt het algemeen reglement op de comptabiliteit van de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om rekening te houden met de verrichtingen die noodzakelijk zijn door de programma's van herinschakeling op de arbeidsmarkt van leefloongerechtigden, alsook van personen met een buitenlandse nationaliteit die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, maar die wegens hun nationaliteit geen recht hebben op het leefloon.

Besluit van het Verenigd College van 3 juni 1999 tot vaststelling, ter uitvoering van artikel 74 van het algemeen reglement op de comptabiliteit van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van de ratio's, tabel van financiering en grafieken die bij de totaalbalans moeten worden gevoegd

Dit besluit bepaalt de ratio's, tabel van financiering en grafieken die bij de totaalbalans moeten worden gevoegd. De eerste bijlage legt het schema vast van de gestructureerde balans met het oog op de financiële analyse ervan, en terwijl de tweede bijlage de lijst met de ratio's bepaalt, wordt de financieringstabel door de derde bijlage vastgelegd.

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad van 3 juni 1999 houdende wijziging van de conceptuele analyse van de nieuwe comptabiliteit van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Dit besluit bepaalt de nieuwe modellen voor de vergelijkende tabel van de resultaten van de begrotingsberekening en de resultatenrekening van de algemene boekhouding.

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad van 25 februari 1999 tot vaststelling van het model voor de begroting van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Dit besluit bepaalt het model voor de begroting van het OCMW; het wordt vastgelegd door de eerste bijlage bij het besluit.

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad van 25 februari 1999 houdende aanvulling van de rekeningstelsels ter uitvoering van artikel 43 van het algemeen reglement op de comptabiliteit van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Dit besluit vult de rekeningstelsels aan met nieuwe rekeningen voor de overeenkomsten met voorzorgsinstellingen om de pensioenbetaling van het personeel te waarborgen, en voor de overboekingen uit het specifieke reservefonds en uit het fonds van giften en legaten met affectatie ten voordele van de exploitatiedienst.

Ministerieel besluit van 26 november 1998 tot vaststelling, in uitvoering van artikel 93 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van het formulier met toepassing van controle van de kas en de boekingen van de ontvangers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de uitvoeringsregels van dit onderzoek

Dit besluit bepaalt het formulier voor het proces-verbaal van controle van de kas en de boekingen van de ontvangers van de OCMW's en de uitvoeringsregels van dit onderzoek. Het model van formulier voor het proces-verbaal vormt de bijlage bij dit besluit.

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad van 19 maart 1998 tot vaststelling van de modellen van de jaarrekeningen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Dit besluit bepaalt de modellen voor de jaarrekeningen van de OCMW's; ze worden vastgelegd door de bijlagen 1 tot 3 bij het besluit.

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 19 februari 1998 tot vaststelling van de rekeningenstelsels die van toepassing zijn op de comptabiliteit van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad

Dit besluit bepaalt de rekeningstelsels die van toepassing zijn op de nieuwe comptabiliteit van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: ze worden vastgelegd overeenkomstig de bijlagen 1 tot 5 bij het besluit.

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 5 december 1996 houdende de uitvoering van artikelen 19 en 21 van het besluit van het Verenigd College van 26 oktober 1995 houdende algemeen reglement op de comptabiliteit van de OCMW's +
Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 19 februari 1998 tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van 5 december 1996 houdende uitvoering van de artikelen 19 en 21 van het besluit van het Verenigd College van 26 oktober 1995 houdende algemeen reglement op de comptabiliteit van de OCMW's

Deze besluiten schrijven in het bijzonder de regels voor met betrekking tot de inventaris en de waardebepaling van het patrimonium, de investeringssubsidies en de schuld van het OCMW.

    

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 5 december 1996 houdende de uitvoering van artikel 22 van het besluit van het Verenigd College van 26 oktober 1995 houdende algemeen reglement op de comptabiliteit van de OCMW's

Dit besluit bevat de afschrijvingsregels in verband met de patrimoniale goederen van de OCMW's.

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 26 oktober 1995 houdende algemeen reglement op de comptabiliteit van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Dit besluit bevat de regels in verband met de begroting, het patrimonium, het beheer en de boekhouding die van toepassing zijn op de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met inbegrip van de regels die gelden voor de ontvanger en de eindrekening.

Ministerieel besluit van 29 oktober 1990 tot vaststelling van zekere bepalingen met betrekking tot het opstellen van de koptabel van de begroting van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn wat betreft de twijfelachtige vorderingen

Dit besluit bepaalt welke vorderingen twijfelachtig zijn, en de precieze plaats ervan in de begroting van de OCMW's.

 

  • BIJZONDER FONDS VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Ordonnantie van 27 juli 2017 tot vaststelling van de regels voor de verdeling van de algemene dotatie aan de gemeenten en de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vanaf het jaar 2017

Deze ordonnantie stelt de regels vast voor de verdeling van de algemene dotatie aan de negentien gemeenten en Brusselse OCMW's evenals de regels voor de uitvoering en betaling van de toegekende bedragen.
Deze nieuwe ordonnantie vervangt de ordonnantie van 21 december 1998 tot vaststelling van de regels voor de verdeling van de algemene dotatie aan de gemeenten. De verdeelsleutels van de algemene dotatie werden herzien en er werden nieuwe criteria ingevoerd om rekening te houden met de nieuwe realiteit in de gemeenten. 

 

  • PATRIMONIUM

Omzendbrief van 3 mei 2016 betreffende de verwerving of vervreemding van een eigendomsrecht of van zakelijke rechten op onroerende goederen

Deze omzendbrief herhaalt de algemene principes die in acht genomen moeten worden bij elke verwerving of vervreemding van een zakelijk recht op een onroerend goed. Hij legt ook de procedures vast die in acht genomen moeten worden met name wat betreft de schatting van de handelswaarde van het goed dat het voorwerp vormt van het zakelijke recht, alsook voor de bezorging van de dossiers aan de toezichthouder.

 

  • TOEZICHT

Ordonnantie van 14 maart 2019 tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

De openbare centra voor maatschappelijk welzijn zijn opgericht door de organieke wet, die hun opdrachten vastlegt en die ook hun werkwijze bepaalt.

De ordonnantie van 14 maart 2019 tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn hervormt de OCMW-wet. De belangrijkste doelstellingen van deze ordonnantie zijn de volgende: modernisering, vereenvoudiging van het toezicht, harmonisatie van de functies en het beheer van de OCMW’s met het oog op de versterking van de efficiëntie, de boekhouding en budgettaire discipline. De tekst voorziet in de vereenvoudiging van de administratief toezicht, de huidige regels en procedures op dit gebied. Het personeelsbeleid werd ook verduidelijkt. De ordonnantie heeft ook tot doel de implementatie van de beginselen van behoorlijk bestuur op plaatselijk niveau te implementeren.

Op financieel vlak zijn de volgende artikelen de belangrijkste: artikelen 46quater (eindrekening), 88 (begrotingen en begrotingsaanpassingen), 89 (rekeningen) en 91 (interne kredietaanpassingen).

Het administratieve toezicht wordt geregeld door artikelen 108 tot 112 octies.

Ministerieel besluit van 21 juni 2012 tot vaststelling van de praktische modaliteiten voor de elektronische verzending van de akten van de overheden van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het kader van het administratief toezicht

Dit besluit bepaalt de nadere regels voor de elektronische verzending via het platform 'Txchange' van de akten van de overheden van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het kader van het administratieve toezicht.

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 oktober 2008 betreffende de elektronische verzending van akten die onderworpen zijn aan het administratief toezicht overeenkomstig de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

Mogen elektronisch worden verzonden: de beslissingen van het OCMW die krachtens artikel 111 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn afhangen van het administratieve toezicht, en de besluiten genomen in het kader van het Verenigd College.

Omzendbrief van 29 december 2003 betreffende de nieuwe bepalingen omtrent het toezicht op de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

Er zijn wijzigingen aangebracht aan het administratieve toezicht op de OCMW's, met name door de ordonnantie van 3 juni 2003 betreffende het administratieve toezicht en de financiële, budgettaire en boekhoudkundige voorschriften van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. De omzendbrief van 29 december 2003 verduidelijkt de concrete gevolgen van de voormelde ordonnantie.

Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen

Volgens het principe van deze wet moet elke bestuurshandeling worden gemotiveerd. Deze motivering bestaat erin de juridische en feitelijke overwegingen die aan de beslissing ten grondslag liggen in de bestuurshandeling te vermelden. Die wet bevat ook enkele uitzonderingen op dit principe.

Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

De openbare centra voor maatschappelijk welzijn zijn opgericht door de organieke wet, die hun opdrachten vastlegt en die ook hun werkwijze bepaalt.

Op financieel vlak zijn de volgende artikelen de belangrijkste: artikelen 46quater (eindrekening), 88 (begrotingen en begrotingsaanpassingen), 89 (rekeningen) en 91 (interne kredietaanpassingen).

Het administratieve toezicht wordt geregeld door artikelen 109 tot 113.