U bent hier: Home / Thema / Erediensten en vrijzinnigheid / Organisatie en financiering van de beheersinstellingen van de temporaliën van de eredienst.

Organisatie en financiering van de beheersinstellingen van de temporaliën van de eredienst.

Sinds 2002 is het Gewest bevoegd voor

•    erkenning van de lokale gemeenschappen
•    organisatie van de instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erediensten
•    uitoefening van toezicht op de instellingen van de temporaliën van de eredienst.


Onderscheid tussen eredienst en temporaliën van de eredienst

Het beginsel van scheiding van kerk en staat is af te leiden uit artikelen 19 tot 21 van de Belgische Grondwet; dit betekent dat de burgerlijke overheden niet tussenbeide mogen komen in de organisatie of de manier waarop de – al dan niet erkende – eredienst wordt beleden.

Er wordt daarom onderscheid gemaakt tussen:
 
- Het eredienstaspect: betreft uitsluitend de eredienst zélf waarin de Staat niet tussenbeide mag komen;

- Het temporale aspect: betreft alles wat betreft het materiële (gebouwen, infrastructuur, materiaal) en wat gefinancierd moet worden;

De wetgever creëert hiertoe beheersinstellingen van de temporaliën van de eredienst.
 

De beheersinstellingen van de temporaliën van de eredienst

De Belgische Grondwet bepaalt dat de beoefening van de eredienst een openbare dienst is: de bevoegde overheden moeten voorzien in de nodige maatregelen en middelen om deze beoefening mogelijk te maken.

Zodra de lokale religieuze gemeenschap erkend is door het Gewest, wordt een beheersinstelling voor de temporaliën van de eredienst opgericht die publieke rechtspersoonlijkheid krijgt (publiekrechtelijk rechtspersoon).

Er bestaan 172 beheersinstellingen van de temporaliën van de eredienst in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zij beheren de materiële aspecten die de beoefening van de eredienst mogelijk maken (onderhoud van de gebouwen die bestemd zijn voor beoefening van de eredienst, voorzien in infrastructuur, …) voor de lokale religieuze gemeenschappen.

Het Gewest en de gemeenten hebben verplichtingen tegenover deze instellingen tot beheer van de temporaliën van de eredienst:
•    financieel tussenbeide komen in de begroting van de instellingen indien zij onvoldoende middelen hebben om het hoofd te bieden aan hun uitgaven;
•    ook bij grote werkzaamheden in gebouwen voor de beoefening van de eredienst kan de tussenkomst van de overheid gevraagd worden;
Het goede beheer door de instellingen tot beheer van de temporaliën van de eredienst impliceert tot slot ook om alle verwachte uitgaven en inkomsten op te nemen in een begroting, en de realisatie ervan in een jaarrekening; deze documenten worden onderworpen aan de controle van de gewestelijke overheid.

Ga verder ...

De wekelijkse nieuwsbrief van het CRISP over de erediensten (FR)