U bent hier: Home / Nieuws / [Toezicht] Publicatie van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 september 2016
U bent hier: Home / Nieuws / [Toezicht] Publicatie van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 september 2016

[Toezicht] Publicatie van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 september 2016

In het Belgisch Staatsblad van 11 october 2016 werd gepubliceed het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 september 2016 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht.

Dit uitvoeringsbesluit vervolledigt de hervorming van het administratief toezicht zoals ondernomen door de ordonnantie van 23 juni 2016 tot wijziging van de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door de lijst van beslissingen die aan de toezichthoudende overheid moeten verstuurd worden lichter te maken.

Zo moeten enkele categorieën van beslissingen die tot op heden moesten worden verstuurd aan de toezichthoudende overheid, niet meer worden verstuurd.

Dit is bijvoorbeeld het geval voor de akten van het college genomen op basis van artikel 249, §1, tweede lid, van de nieuwe gemeentewet (art. 1, 4°, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 1998), maar eveneens voor de beslissingen betreffende huurcontracten met een looptijd van meer dan negen jaar en overeenkomsten betreffende het gebruik van gemeentelijke infrastructuur.

De beslissingen betreffende de vaststelling van de presentiegelden voor gemeenteraadsleden moeten niet meer opgestuurd worden aan Brussel Plaatselijke Besturen voor zover deze beslissingen verstuurd worden aan de “Cel Transparantie van bezoldigingen van het Gewest overeenkomstig de ordonnantie van 12 januari 2006 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen waardoor ze onderworpen zijn aan een specifiek toezicht.

De beslissingen inzake de aanwerving, bevordering, oppensioenstelling en ontslag van het statutair personeel moeten niet meer verstuurd worden tenzij het beslissingen betreft die genomen zijn door de gemeente ten gevolge een schorsing door de vice-gouverneur.
Wat betreft de disciplinaire sancties moeten enkel de beslissingen over ambtshalve ontslagen en de afzettingen worden overgemaakt.
De reglementen betreffende begraafplaatsen en lijkbezorging alsook de reglementen betreffende belastingen voor logies worden ook niet meer verstuurd.
De verplichting tot verzending van de beslissingen over de gemeentelijke publicaties is eveneens afgeschaft.
Verder blijven de toepasselijke principes onveranderd: alle beslissingen van de gemeenteraad die niet in extenso moeten opgestuurd worden moeten opgenomen worden op de lijst van de akten overeenkomstig artikel 7 van de ordonnantie houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten.

Samenvatting:

A) Het goedkeuringstoezicht is van toepassing op:
- de gemeentebegroting, de begroting van de gemeentebedrijven en hun wijzigingen;
- de gemeenterekeningen, de rekeningen en de staat van ontvangsten en uitgaven van de gemeentebedrijven en de eindrekening van de plaatselijke ontvanger of van de bijzondere agent bedoeld in artikel 138, §1, van de nieuwe gemeentewet en van de ontvanger van de gemeentebedrijven.

B) De akten van de gemeenteoverheden betreffende de volgende onderwerpen moeten, binnen twintig dagen nadat ze zijn vastgesteld, worden toegezonden de toezichthoudende overheid, om onderworpen te worden aan het algemeen schorsings- en vernietigingstoezicht:
1)     de personeelsformatie en het contingent van de contractuele betrekkingen;
2)     de reglementen betreffende de voorwaarden inzake werving en bevordering van het personeel;
3)    de bezoldigingsregeling en de weddeschalen van het personeel;
4)    de reglementen betreffende de evaluatie en de interne mobiliteit van het personeel;
5)    de reglementen betreffende het pensioen van het personeel, alsook de wijze van financiering van deze pensioenen;
6)    de reglementen betreffende de vorming van het personeel;
7)    de ontslagen van ambtswege en de afzettingen van het personeel;
8)    de beslissingen van een overheid betreffende het personeel als gevolg van een schorsing door de Vice-Gouverneur;
9)    de algemene en bijzondere politiereglementen, met uitzondering van de bijkomende reglementen inzake het wegverkeer;
10)    de belasting- en retributiereglementen;
11)    huishoudelijk reglement van de gemeenteraad;
12)    het voorzien in uitgaven die door dwingende en onvoorziene omstandigheden worden vereist bedoeld in artikel 249, §1er, eerste lid, van de nieuwe gemeentewet;
13)    de consolidatie en de herschikking van de financiële lasten van opgenomen leningen;
14)    de oprichting van of de toetreding tot een gemeentebedrijf of een autonoom gemeentebedrijf;
15)    de keuze van de wijze van gunning en de vaststelling van de voorwaarden van overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten waarvan het bedrag, zonder belasting over de toegevoegde waarde, gelijk aan of hoger is dan EUR 175.000; alsook de selectie van de inschrijvers, kandidaten of deelnemers, en de gunning van deze overheidsopdrachten;
16)    het aangaan van thesaurie- of saneringsleningen;
17)    het verkrijgen of vervreemden van eigendom of zakelijke rechten met betrekking tot onroerende goederen;
18)    de oprichting van of de toetreding tot een vereniging zonder winstoogmerk;
19)    de oprichting van of de toetreding tot een intercommunale.
We wijzen er wel op dat, desondanks de verplichte verzendingen, elke beslissing nog steeds kan opgevraagd worden en onderworpen worden aan het algemeen administratief toezicht, ook al staan ze al (in dit geval binnen de opvragingstermijn van 20 dagen) dan niet op de lijst.

C) De beslissingen van de gemeenteraad die niet in extenso moeten verstuurd worden moeten opgenomen worden onder de vorm van een korte toelichting in een lijst die aan de toezichthoudende overheid wordt gestuurd binnen de twintig dagen na de zitting van de gemeenteraad in de welke zij genomen werden.