U bent hier: Home / Nieuws / [Gemeentelijke buurtsportinfrastructuur] Projectoproep 2016 - deadline : 22/04

[Gemeentelijke buurtsportinfrastructuur] Projectoproep 2016 - deadline : 22/04

De Regering heeft beslist een budget van 1.600.000 euro te reserveren voor de subsidiëring van specifieke projecten m.b.t. de bouw en de renovatie van gemeentelijke buurtsportinfrastructuur of voor de aankoop van buurtsportvoorzieningen (goed dat onroerend is door bestemming).

In het kader van deze projectoproep zal een gemeente een enveloppe kunnen ontvangen van maximaal 150.000 euro voor al deze door de Regering geselecteerde projecten. 
De projecten die in aanmerking komen voor deze oproep moeten betrekking hebben op overheidsopdrachten voor werken of leveringen en moeten bij voorrang in 2016 of ten laatste in 2017 worden uitgevoerd.

Buurtsportinfrastructuur is immers essentieel en complementair in het "Sport voor allen"-beleid in Brussel.

  • Aangezien ze in de buurt van woningen gelegen zijn en vrij toegankelijk zijn, bieden ze alle inwoners van het Gewest meer mogelijkheden om vrij te sporten, zonder dat ze daarvoor lid moeten zijn van een sportclub of -vereniging. Daardoor bevorderen ze het "vrij sporten".
  • De buurtsportinfrastructuur kan ook "het begeleid sporten" helpen bevorderen doordat het de mogelijkheid biedt een sport te ontdekken alvorens zich aan te sluiten bij een club of sportvereniging. De twee vormen van sportbeoefening, "vrij" en "begeleid", vullen elkaar bijgevolg aan.
  • Bovendien versterken de buurtinfrastructuren de "sociale cohesie" doordat ze alle inwoners van een wijk de mogelijkheid bieden zich te ontspannen, zich te vermaken en andere mensen te ontmoeten. De buurtinfrastructuren vormen dus een raakpunt van twee beleidstakken: sport en sociale cohesie.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest trekt sinds 2015 een specifiek budget uit voor investeringen in buurtinfrastructuren om die zo goed mogelijk in lijn te brengen met zijn beleidsprioriteiten en te waken over een optimale benutting van deze infrastructuren.

Als het aantal buurtinfrastructuren toeneemt, moeten we ervoor zorgen dat ze goed benut worden en dat ze niet afwijken van hun oorspronkelijke doelstelling. Soms krijgen we immers te kampen met de volgende problemen: beschadiging van het materiaal, geluidsoverlast en gebrek aan diversiteit binnen de doelgroep (vooral de vrouwelijke doelgroep). Alleen maar de infrastructuren bouwen volstaat dus niet, we moeten er ook op toezien dat ze op de gepaste wijze beheerd worden opdat ze het beoogde publiek zouden aantrekken, om een minimale bewaking van de ruimten te verzekeren, om het materiaal te handhaven, enz.

 

1) Voorwaarde

 

De buurtsportinfrastructuur moet vrij toegankelijk zijn en op maximaal 200 meter van woningen gelegen zijn (bijvoorbeeld: skatepark, street-workouttoestellen, gezondheidsparcours voor senioren, joggingparcours, outdoor multisportterrein, petanqueterrein, minigolfterrein, vrij toegankelijk padelplein, terrein voor blindenvoetbal, ...).

 
2) Subsidiëringspercentage van de investeringen

 

Het Gewest heeft beslist om vanaf 2016 de prioriteiten en het subsidiëringspercentage van de buurtinfrastructuren als volgt aan te passen:

Het basissubsidiëringspercentage bedraagt 75%. Als de gemeente regelmatig (minstens eenmaal per week) gratis animatie biedt aan de gebruikers van de buurtinfrastructuur, die gratis is voor alle mogelijke doelgroepen, zonder discriminatie op basis van geslacht, leeftijd of om het even welk ander criterium, zal het percentage opgetrokken worden naar 100%. De animatie mag worden georganiseerd door de gemeente zelf of door de partners met wie ze een overeenkomst heeft afgesloten (bijvoorbeeld: buurthuizen, jeugdverenigingen, buurtverenigingen, bewonersgroepen, verenigingen werkzaam in een open omgeving, ...).

 

Criteria voor de toekenning van subsidies voor buurtinfrastructuren Subsidiëringspercentage
De investering dient voor het bouwen of renoveren van een buurtsportinfrastructuur. 75% (basispercentage)
De gemeente biedt regelmatig (minstens eenmaal per week) gratis animatie aan de gebruikers van de buurtinfrastructuur, die gratis is voor alle mogelijke doelgroepen, zonder discriminatie op basis van geslacht, leeftijd of om het even welk ander criterium. 100% (verhoogd percentage)


Voor de dossiers die geselecteerd zullen worden voor een verhoogd subsidiëringspercentage, zullen op het moment van de eindafrekening alle nodige elementen moeten worden voorgelegd die het bewijs leveren van de activiteiten die georganiseerd zijn voor de gebruikers van de buurtinfrastructuur.

 

3) Prioritaire investeringen en selectiecriteria

 

De bouw van nieuwe buurtinfrastructuren en de renovatie van bestaande infrastructuren zullen als prioritaire investeringen worden beschouwd
• als de betrokken infrastructuren als ontoereikend worden geacht voor de wijk;
• als de infrastructuren in volgens het GPDO prioritaire gebieden gelegen zijn;
• als de gemeente een animatieprogramma voor alle doelgroepen in de infrastructuren organiseert of van plan is te organiseren;
• als de betrokken infrastructuren gelegen zijn op een bewaakte of beveiligde plek;
• als het project in 2016 ten uitvoer kan worden gebracht;

De gemeenten moeten de voorgestelde projecten toelichten door voor elk project een formulier in te vullen dat de volgende informatie bevat:
• de geplande inrichtingen;
• het animatieprogramma;
• een van maten voorzien inplantingsplan;
• een beschrijving van de uit te voeren werken en/of de lijst van de aan te kopen voorzieningen;
• de financiële schatting van die werken en/of voorzieningen;
• de gevraagde subsidie;
• een kaart van de gemeente waarop de plaatsen waarop het project betrekking heeft zijn aangegeven;
• een contextualisering van het project;
• het onderhoudsprogramma voor de buurtinfrastructuren;

De projecten zullen worden gerangschikt op grond van het aantal punten dat eraan toegekend wordt, wat als volgt gebeurt:

 

Nummer van het criterium

Definitie van het criterium

Punten toegekend aan het criterium

In te vullen punt op het formulier

1

Het project betreft een structuur van externe voorzieningen en kleine terreinen met vrije toegang, waarvan de gemeente van oordeel is dat er

een tekort is in deze wijk (A)

30

5), 6)

2

Investering in de bouw van nieuwe buurtinfrastructuren of de renovatie van bestaande buurtinfrastructuren in een volgens het GPDO prioritair gebied (B)

25

5), 6)

3

De gemeente voorziet in een animatieprogramma en een promotieplan dat rekening houdt met de gender- en diversiteitsdimensie binnen de beoogde doelgroepen en dat regelmatige initiatiesessies aanbiedt

20

15), 16), 17), 18), 19)

4

De voorgestelde structuur is gelegen in een bewaakte of beveiligde zone of dichtbij een andere bewaakte of beveiligde infrastructuur (bv. bewaakt openbaar park, cultureel centrum, sportcentrum, verlichte openbare ruimte)

10

14)

5

Planning en vorderingsstaat van de stappen van de gemeente waarbij het ogenblik van de waarschijnlijke verwezenlijking van het project wordt aangetoond (C)

10 (2016)

0 (2017)

8), 9), 11), 12), 13)

 

(A) De gemeente moet dit tekort rechtvaardigen, hetzij met behulp van een externe studie, zoals het sportkadaster van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Peps-Sport, 2012), hetzij door een concrete analyse voor te leggen van het aanbod in deze wijk en van de noden die er bestaan.
(B) De prioritaire wijken zijn die met een inkomensniveau onder het gewestelijke gemiddelde (https://wijkmonitoring.irisnet.be/indicators/).
(C) De analyse van de planning en de stappen die de gemeente al heeft gezet zal de waarschijnlijkheid van realisatie in 2016 of 2017 bepalen; deze analyse zal gebeuren op basis van de in het formulier ingevulde antwoorden.

Als het budget ontoereikend is:

1) Het laatste project krijgt wat rest van het budget;
2) Bij ex aequo zal het resterende budget, als dit niet volstaat voor al deze projecten, gelijkmatig verdeeld worden onder deze projecten.

Na de selectie van de projecten door de Regering zullen de begunstigden een voorschot van 80% ontvangen van de door de Regering toegekende enveloppe. Het saldo van de subsidie zal worden uitbetaald nadat de administratie de documenten die dienen voor de eindafrekening van elk project ontvangen heeft. De lijst van de documenten die voor de eindafrekening naar de administratie gestuurd moeten worden, zal worden meegedeeld in de brief van de Regering waarin de selectie bekendgemaakt wordt.

Om in het kader van deze oproep projecten in te dienen, moet het kandidatuurdossier het volgende bevatten:

1) Een beslissing van het college van burgemeester en schepenen ter bevestiging van alle projecten die de gemeente ingezonden heeft en van het subsidiebedrag dat voor elk project gevraagd wordt.
2) Het hierbij gevoegde correct ingevulde formulier voor elk project.

Op de hierna vermelde website staat een elektronische versie van het formulier: Formulier 2016
 

Voor bijkomende informatie kan u terecht bij het secretariaat van de directie Investeringen:
sportinfra@gob.brussels  


De projecten moeten uiterlijk tegen 22 april 2016 verstuurd worden naar het volgende adres:


Brussel Plaatselijke Besturen,
Directie Investeringen
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel- Projectoproep 2016
- Formulier 2016