U bent hier: Home / Nieuws / [Financiën] Begroting 2017 - Mededeling BPB aan de gemeenten

[Financiën] Begroting 2017 - Mededeling BPB aan de gemeenten

Dames en heren Burgemeesters,
Dames en heren Schepenen,
 

  1. Aan de gemeenten wordt gevraagd om bij de begrotingsopmaak 2017 rekening te houden met de laatste verwachtingen van het Planbureau van 4 oktober over de evolutie van de consumptieprijzenindex en de weerslag daarvan op de loonindexering. De huidige verwachtingen (overschrijding van de index in augustus 2017) verschillen immers van de aanbeveling die geformuleerd werd in de omzendbrief (overschrijding van de index in november 2017).
  2. Wat betreft de budgettaire ramingen voor de gsm-belasting en de City Tax : omdat er nog geen ordonnantie is goedgekeurd, wordt de gemeenten gevraagd de ramingen op de desbetreffende begrotingsartikelen te behouden en de bedragen over te nemen die ingeschreven waren in de driejarenplannen 2016-2018. Dit zou het mogelijk moeten maken om een globale samenhang te behouden in de voorstelling van de begrotingen 2017 en om ze te kunnen vergelijken met de ramingen. Het gaat hier om een overgangssituatie. De gemeenten zullen via een omzendbrief verzocht worden de boekingen te wijzigen tijdens een begrotingswijziging in 2017.

    Wat betreft de gsm-masten wordt eraan herinnerd rekening te houden met de omzendbrieven van 1 februari 2016 en 14 mei 2013 betreffende de kwestie van de overboekingen
     
  3. Wat betreft de berekening van de raming van de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor 2017 : de gemeenten moeten in afwachting van de uitvoering van artikel 14 van de ordonnantie van 18 december 2015 betreffende de belastingvrijstelling van 28%, de opbrengstberekening van de onroerende voorheffing 2017 verrichten op basis van het kadastraal inkomen 2015.